BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ภาคใต้

นนส.ใต้ เปิดเวทีเรียนรู้ “ชะแล้&ท่าข้าม”ต้นแบบพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ สร้างนโยบายสาธารณะร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2558 โครงการฯ พัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคม สุขภาวะ (นนส.) ภาคใต้ นำโดย ดร.ขวัญตา  บุญวาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.ตรัง นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area- specific Health Assembly : AHA) กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) จ.กระบี่ เป็น“สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เต็มรูปแบบเป็นกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นขอบเขตดำเนินการ ที่เปิดให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคประชาสังคม/เอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคราชการ/การเมืองได้เข้ามีส่วนร่วมมีการออกแบบ และวางแผนการสอดคล้องกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในส่วนกลาง ตั้งแต่การก่อเกิดประเด็นนโยบาย และการกำหนดทางเลือก การตัดสินใจเชิงนโยบาย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบาย  

Read More »

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ...

Read More »

แลเล แลหาด“ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้” จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญในภาคใต้ ดังคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่คุ้นหูนักท่องเที่ยวและคนสงขลาทุกคนรู้จัก คือ หาดสมิหลา แต่ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการพังทลายของหาดสมิหลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหาดทาย ทำให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลา ในนามเครือข่ายเยาวชน Beach for life (BFL) แต่กระบวนการที่กลุ่ม BFL ทำยังไม่เข้าถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนสงขลา พวกเขาจึงได้เดินสายหาเครือข่ายพลเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

Read More »

เปิดแนวนโยบายสาธารณะ 14 จว.ภาคใต้ เดินหน้าขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร และแผนรับมือภัยพิบัติ โดยเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 14 จังหวัดเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ประกอบไปด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมตัวจัดประชุมระดมความคิดเห็น

Read More »

ตามดู คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒ ลงพื้นที่หนุนงานเครือข่าย ๑๔ จังหวัดภาคใต้

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑(ใต้บน) คุณสุพจน์  สงวนกิตติพันธ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๒(ใต้ล่าง) คุณชัยพร จันทร์หอม

Read More »
AreaHpp Facebook