BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ภาคอีสาน

“๗๐ ฮู้” เว้าสู่หมู่ฟัง

“๗๐ ฮู้ เว้าสู่หมู่ฟัง” เป็นภาษาอิสาน แปลว่า 70 เรื่องที่รู้จะเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นงานมหกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้บทเรียนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 70 ตำบล ใน 4 จังหวัดอีสานใต้ ของกลุ่มเจริญธานีศรีโสธร ได้แก่ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร โดยได้ร่วมมือกันในการสร้างกลไกคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับตำบล เพื่อถอดบทเรียนจัดการความรู้แบบเสริมพลังใน 70 ตำบล ภายใต้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทนในระดับตำบล ตำบลละ 5 คน นอกจากนี้มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน

Read More »

ดร.เดชรัต พาทัวร์อีสาน แจงสถานการณ์ประชากร ปากท้อง ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจคนจน และปัญหาสุขภาพ 1

เวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสานเพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติบรรยายฉายภาพสถานการณ์ภาคอีสาน เพื่อให้เครือข่ายสมัชชาพื้นที่ภาคอีสานได้เรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์ เพื่อเตรียมจัดทัพปรับกระบวนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Read More »

แสงสว่าง ส่องไทย

วันนี้(26กย.57) ผมและทีมงานสช.ไปร่วมทำงานกับสำนักงานสปสช.เขต8อุดรธานี ที่มีคุณหมอปรีดา แต้อารักษ์ เป็นผอ. มีคุณหมอพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต8 จากกสธ.ไปร้วมด้วย เพืี่อติดตามงานความร่วมมือการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น109ตำบลใน7จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม

Read More »

ภาคอีสานตั้งขบวนคิด เซ็ตประเด็นพัฒนาวางแผน สร้างนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค เล็งแก้ปัญหาเกษตรปลอดสาร อาหารมั่นคง การถือครองที่ดิน เหมืองแร่ และผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2557 ที่ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดของแก่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสาน เพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” มีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยเครือข่ายคณะทำงานสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน จาก…จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดประเด็น และวางแผนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค รวมถึงออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกัน

Read More »

“บูรณาการสานพลังสร้างสุขภาวะ” การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗

หลังจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในปีแรก (๒๕๕๖) ร้อยเอ็ดได้มีการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนากลไก/กระบวนการต่อในปีที่ ๒ มีการปรับกลไกให้คณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสามารถทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และได้ปรับกลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนมากขึ้น และมี ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด (คจ.สจ.รอ.) ได้จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในปีที่ ๒

Read More »

หลักกิโลเมตรที่ 50 สุขภาวะคนมุกดาหาร สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557

มุกดาหาร จังหวัดขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความอบอุ่นแบบพี่น้องตามวิถีคนอีสานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี และมีความสนุกสนาน การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงต้อนรับกันด้วยการแสดงฟ้อนรำกับดนตรีแบบอีสานในช่วงพิธีเปิดและหมอลำที่เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองในช่วงบ่าย ในเช้าวันนั้นท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ซึ่งเป็นธรรมดาของฤดูนี้และความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพี่น้องกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชนคนมุกดาหาร

Read More »
AreaHpp Facebook