BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ภาคอีสาน

นนส.อีสานและกลไกสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ พันธะสัญญาใจ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอีสานอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2558  ที่ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น ภายในงานเวทีจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 นั้น จากการที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการทำงานกับกลไกสมัชชาจังหวัดจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ ในการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

Read More »

เลขาธิการ สช.ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบ

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบแล้ว เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์ปาฐกกล่าว ในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน” ปี 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ” โดยเลขาธิการฯสมัชชาสุขภาพ ได้พูดถึงประเด็นประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่ายหรือ “Governance by Network” หรือการอภิบาลระบบ ว่า ในสมัยก่อนเราอยู่กันอย่างประเทศเดียวตลาดเดียว ไม่เคยได้ค้าขาย สอนลูกให้เป็นเจ้าเป็นนายคน คนชอบมีอำนาจในการซื้อ ไปเที่ยวส่วนตัวที่ไหนจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลายเป็นวัฒนธรรมนี้ไป ตอนนี้เราทำมาหากินเป็นหรือไม่ ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกับทางพม่า แล้วญี่ปุ่นเปิดสายการบินให้นักธุรกิจมาลงทุนที่ประเทศพม่า แต่ประเทศเรายังหวงแผ่นดิน อย่างเช่น กรณีเขาพระวิหาร และจากที่คนจีนได้เติบโตมาทุกวันนี้ ก็คือทำมาค้าขาย ...

Read More »

ภาคีสมัชชาสุขภาพ 20 จว.ระดมแนวคิด วาง 5 แนวทางหลัก ระบบสื่อสาร, PHPP, สานเครือข่าย, ระบบยุทธศาสตร์ และประเด็นพื้นที่เตรียมรับมือภัยคุกคามอีสาน

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค จะมีการขับเคลื่อนไปสู่สังคมอีสานมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพ และนักสานพลังภาคอีสาน กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองแนวคิดต่อสถานการณ์ภัยคุกคามของภาคอีสาน ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของคนอีสาน ต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการร่วมคิด ร่วมทำยุทธศาสตร์พร้อมการชี้แจงแนวคิด ทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า “จากที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น มากว่า 8 ปี ทำให้เกิดความสัมฤทธิ์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหลายอย่างในพื้นที่ เกิดทิศทางข้อเสนอนโยบายหลายประเด็น แต่สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ เป็นการให้คนอีสานคิดภาพใหญ่ร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคอีสานจะนำพาระบบสุขภาพของตนเองไปในทิศทางใด ในบริบทภูมิภาค ให้ทุกท่านคิดในเชิงระบบ ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ...

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมออกแบบกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการวิชชาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน โดยมี ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้องค์ความรู้ บทเรียน กรณีศึกษาที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในภาคอีสาน รวมถึงสร้างการยอมรับและรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารสาธารณะ และมีเป้าหมายจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน

Read More »

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

เมื่อวันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกิจตรงวิล รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อิสานตอนล่างได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ประชาชนที่ได้สุ่มตัวอย่างมาจาก ๔ จังหวัดอิสานตอนล่าง และกลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำศาสนา เป็นต้น รวมทั้งหมดจำนวนกว่า ๑๐๐ คน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนะและทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ตามที่เขียนไว้ให้มีการทบทวนทุก ๕ ปี สู่การเสนอปรับปรุงใหม่ ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือคสช.

Read More »

เตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้

บรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนะและทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ตามที่เขียนไว้ให้มีการทบทวนทุก 5 ปี สู่การเสนอปรับปรุงใหม่

Read More »

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เวทีจังหวัดยโสธร 

บรรยากาศเวทีจังหวัดยโสธร คึกคักกลุ่มภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในพื้นที่เสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กันอย่างเนื่องแน่น เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย.2557) ได้มีการจัดเวทีที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน กว่า 100 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ท้องถิ่นและท้องที่ ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาชาติสุขภาพครั้งที่ 7 ปี 2557 ใน 6 ระเบียบวาระดังนี้  ระเบียบวาระที่  2.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง  ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย  ระเบียบวาระที่ 2.3 การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  ระเบียบวาระที่ 2.4 การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย  ระเบียบวาระที่ 2.6 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีฯ บรรยากาศในเวทีเป็นบรรยากาศที่ดูคึกคักไปด้วยภาคประชาชนเข้าร่วมกันเนื่องแน่นและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะมติการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมาก และมีสถานการณ์ในพื้นที่ก็ดูเข้มขันในเรื่องของมะเร็งตับก็มีมากขึ้น นางปัทมา  ราตรี ผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ก่อนที่จะมีเวทีวันนี้ขึ้น ได้มีการเตรียมความพร้อมกับคณะทำงานก่อน ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความเห็นนั้นเป็นเรื่องยาก ทางกองเลขานุการกิจฯต้องทำหน้าที่ในการประสานงานกับวิทยากรกระบวนการที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ก็ดำเนินการทาบทามเข้าร่วมในการเป็นวิทยากรกระบวนการในกลุ่ม ...

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 อย่างเข้มข้น

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เพื่อเป็นการให้กลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเสนอแนะเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง

Read More »

พัฒนาการกระบวนการสมัชชาสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเดือนที่แล้ว ได้มีโอกาสไปร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557 เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในการใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพมาใช้ในระดับจังหวัดเป็นครั้งแรกของขอนแก่น แต่ก่อนหน้าสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในประเด็นต่างๆมายาวนาน ตั้งแต่การทดลองจัดกระบวนการระดับตำบล การใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพกับประเด็นต่างๆของเมืองขอนแก่น ผู้เขียนได้นำมาประมวลไว้ที่เดียวเพื่อคนทำงานสามารถติดตามประวัติศาสตร์สมัชชาสุขภาพในจังหวัดขอนแก่นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

Read More »

ดร.เดชรัต พาทัวร์อีสาน แจงสถานการณ์ประชากร ปากท้อง ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจคนจน และปัญหาสุขภาพ 2

มาอ่านกันต่อกับเวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ สู่แผนพัฒนาภาคอีสานเพื่อสุขภาวะที่ดีของฅนอีสาน” ตอนจบ

Read More »
AreaHpp Facebook