BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ภาคกลาง

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ กลาง/ตอ. วางยุทธศาสตร์ 3 ปี 3 แนวทาง สู่สังคมสุขภาวะ “คนดี เครือข่ายดี กลไกดี มีประสิทธิภาพ”

เวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภาคกลาง/ตะวันออก จัดไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม โดยความสำคัญของเวทีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิด ในการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่จะประกาศใช้ร่วมกันในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2560) ทั้งนี้กระบวนการในการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันนั้น จะเริ่มจากการร่วมกันคิดภายในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะสรุปสาระสำคัญออกมาเป็นยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ก่อนจะนำยุทธศาสตร์ของแต่ละภาค มาหลอมรวมกันเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และประกาศใช้

Read More »

บทความวิชาการ สถานการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด จังหวัดสระบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและอุปสรรค และค้นหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด ของจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสรุปบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวนบทเรียนหลังปฏิบัติการ(After Action Review : AAR) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)โดยได้ดำเนินการศึกษาในช่วงระหว่าง1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

Read More »

ติดอาวุธ…เสริมพลัง “คุณลิขิต” ผู้บอกเล่าเรื่องราวธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่”

การร้อยเรียงและบันทึกเรื่องราวขบวนการและกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพระดับพื้นที่เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมพลังให้กับคณะทำงานธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ ได้รวบรวมองค์ความรู้ประสบการณ์การจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเอง รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเองกับตำบลอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิควิธีการในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ร่วมกัน

Read More »

ผังเมืองเรื่องนโยบายสุขภาวะอ.ภารณีชวนเครือข่ายภาคกลางเข้าใจสิทธิ มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางสร้างบ้านแปลงเมือง

เมื่อเดือนที่ผ่านมา วันที่ 8 พฤศจิกายน เป็นวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เป็นเดือนที่เครือข่ายสมัชชาสุขภาพโซนจังหวัดภาคกลางรวม 26 จังหวัด มีโอกาสเข้าร่วมงาน เวที “พลวัตร การเปลี่ยนผ่าน ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะฯ เพื่อสุขภาวะ คนภาคกลาง” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ย. 2557 ที่โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาผังเมืองในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ระบบผังเมือง กับผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของคนภาคกลาง” โดยอาจารย์ภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง อาจารย์เริ่มต้นประเด็นชวนคุยในประโยคง่ายๆ แต่มีความหมายว่า “ใครว่าผังเมืองไม่เกี่ยวกับนโยบายเพื่อสุขภาวะ…เกี่ยวโดยตรงเลยค่ะ” หลังจากนั้นเนื้อหาเป็นไปอย่างไร เชิญเรียนรู้…ร่วมกัน

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานกรรมการ สืบ  รอดประเสริฐ   ภารกิจของคณะนี้คือการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ต่อประเด็ดที่ถูกกำหนดมาจากเวทีประชาคมที่เห็นปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและยังมีเป้าหมายให้เกิดมีมติที่มีลักษณะเป็นฉันทามติ(Consensus)โดยท้ายที่สุดเพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และนำเสนอนโยบายเห่ลานั้นให้ผู้มีหน้าทีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับรัฐบาล นำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ต่อไป

Read More »

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Read More »

สปสช.เขต 6 ขยายเวลาจัดทำธรรมนูญสุขภาพ 120 ตำบล จาก 8 จว.ภาคกลาง/ตอ. คณะทำงานเร่งเครื่องเต็มสูบ คาดประกาศใช้ภายใน มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้วยมาตรการทางสังคม นำโดย นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง นางสถาพร จิรัฐติกาลกิจ ที่ปรึกษา สปสช. เขต 6 ระยอง คุณศิริศักดิ์ เผือกวัฒนา จาก สปสช. คุณเจษฎา มิ่งสมร คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) คุณนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานจาก 8 จังหวัดภาคกลาง/ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ. ตราด จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และจ.สระแก้ว รวมกว่า 30 คน

Read More »

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน สร้างเวทีวิชชาการ, เสริมศักยภาพนักสานพลัง, พร้อมจับประเด็นน้ำ และอาหาร

Read More »

สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯภาคกลาง ๕–๖ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลางประกอบด้วยกลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) คณะทำงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คสช. และ คจ.สช. จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ(PHA)  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (CHIA) และธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration effect) ระหว่างพื้นที่  ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้สู่การประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ของ สช. ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การขยายภาคี เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในช่องทางและพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ภาคกลางทั้ง ๒๖ จังหวัด

Read More »
AreaHpp Facebook