BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: พะเยา

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล ร่วมกำหนดแผนขับเคลื่อนฟื้นฟูป่า ภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วม

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยร่วมกำหนดแผนการขับเคลื่อนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งทุนทางทรัพยากรสาธารณะของชุมชนในกรอบคิดชุมชนมีสิทธิปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ร่วม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ชุมชนและจัดทำแผนในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและบริหารจัดการป่าชุมชน (ป่าแม่ร่องขุย) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน มีการนำพื้นที่กรณีตัวอย่างในการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย อำเภอปง จังหวัดพะเยาที่เกิดผลรูปธรรมในจังหวัดพะเยา ซึ่งชุมชนได้จัดการดูแลฟื้นฟู กำหนดกฎระเบียบและใช้ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นที่ป่าชุมชน ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชุมชน โดยเครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่ต้นแบบและร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาป่าชุมชนแม่ร่องขุยภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมบนพื้นที่ โดยได้วางแผนในการดูแลรักษาและฟื้นฟู การวางกรอบกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่อาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าชุมชนแม่ร่องขุยในอนาคต   ภาพ/ข่าวโดย : ประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดพะเยา

Read More »
AreaHpp Facebook