BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ป่าแม่ร่องขุย

“แม่ร่องขุย พลิกที่ดินเช่าให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร”

ป่าแม่ร่องขุย ในอดีตเป็นผืนป่าธรรมชาติขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ปกคลุมพื้นที่ 4 ตำบลได้แก่ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา ตำบลบ้านปิน และตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2506 ได้ถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญเพื่อการดำรงชีพของชุมชนรอบพื้นที่ป่า และมีการลักลอบบุกรุกทีดินบางส่วนเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2527 พื้นที่ป่าแม่ร่องขุยจำนวน 2,000 ไร่ ได้ถูกจัดสรรให้เช่าโดยกรมป่าไม้ ซึ่งมีกลุ่มนายทุนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้ามาขอเข้าทำประโยชน์ โดยการปลูกสวนป่ากระถินเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีการทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมป่าไม้ กลุ่มทุนได้ทำการปลูกต้นกระถินยักษ์ลงในพื้นที่ป่าแม่ร่องขุยเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพผืนป่า ทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมบนพื้นที่ ป่าแม่ร่องขุยเหลือเพียงพืชยืนต้นชนิดเดียวคือต้นกระถินยักษ์จนชาวบ้านในพื้นที่เรียกติดปากว่า ป่าผักหนอง* (ภาษาท้องถิ่นทึ่ชาวเหนือเรียกต้นกระถิน) ปี พ.ศ. 2541 หลังหมดสัญญาการเช่าที่ดินในเขตป่าแม่ร่องขุย กลุ่มนายทุนยังคงใช้ประโยชน์บนพื้นที่ต่อ และได้พยายามดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์บนที่ดินป่าแม่ร่องขุย โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่า ในการขอเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้าน 4 ตำบลได้ทราบข่าวจึงร่วมลงนามและยืนหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจาก นายบรรลือ เรือนสอน กำนันตำบลคือเวียง ซึ่งได้ชี้แจงให้กรมป่าไม้ได้ทราบ แต่ก็ยังคงมิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ปี พ.ศ. 2551 สิบปีหลังหมดสัญญาเช่าที่ดินในเขตป่าแม่ร่องขุย กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคือเวียงสังเกตเห็นว่ามีการนำรถแบคโฮและเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่สวนป่ากระถินยักษ์ จึงได้รองเรียนต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และ อบต.คือเวียงได้ทำหนังสือขอคำชี้แจงรายละเอียดของการใช้ประโยชน์จากที่ดินป่ากระถินยักษ์ ซึ่งกลุ่มนายทุนยังคงอ้างสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกลุ่มนายทุนยังได้ยื่นร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ...

Read More »

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล ร่วมกำหนดแผนขับเคลื่อนฟื้นฟูป่า ภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วม

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยร่วมกำหนดแผนการขับเคลื่อนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งทุนทางทรัพยากรสาธารณะของชุมชนในกรอบคิดชุมชนมีสิทธิปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ร่วม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ชุมชนและจัดทำแผนในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและบริหารจัดการป่าชุมชน (ป่าแม่ร่องขุย) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน มีการนำพื้นที่กรณีตัวอย่างในการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย อำเภอปง จังหวัดพะเยาที่เกิดผลรูปธรรมในจังหวัดพะเยา ซึ่งชุมชนได้จัดการดูแลฟื้นฟู กำหนดกฎระเบียบและใช้ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นที่ป่าชุมชน ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชุมชน โดยเครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่ต้นแบบและร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาป่าชุมชนแม่ร่องขุยภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมบนพื้นที่ โดยได้วางแผนในการดูแลรักษาและฟื้นฟู การวางกรอบกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่อาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าชุมชนแม่ร่องขุยในอนาคต   ภาพ/ข่าวโดย : ประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดพะเยา

Read More »
AreaHpp Facebook