BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: นโยบายสาธารณะ

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน

26 จังหวัดภาคกลางผนึกกำลัง ออกแบบนโยบายสาธารณะ 3 ส่วน สร้างเวทีวิชชาการ, เสริมศักยภาพนักสานพลัง, พร้อมจับประเด็นน้ำ และอาหาร

Read More »

สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯภาคกลาง ๕–๖ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลางประกอบด้วยกลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) คณะทำงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คสช. และ คจ.สช. จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ(PHA)  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (CHIA) และธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration effect) ระหว่างพื้นที่  ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้สู่การประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ของ สช. ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การขยายภาคี เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในช่องทางและพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ภาคกลางทั้ง ๒๖ จังหวัด

Read More »

เล่าเรื่องจากพื้นที่…ชัยภูมิ

วันอังคารที่ ๒๘  เดือน มกราคม  ๒๕๕๗ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ และการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ(PHA)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมมาจากทั้ง ๓ ภาคส่วน ประมาณ ๓๕ คนโดยทาง สช. นำทีมโดยมีพี่สุทธิพงษ์ ทรงพล(น้องโต้ง) แคลทรียา(น้องเหมี่ยว) และเก๋ เพื่อจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกระบวนการเตรียมการปรึกษาหารือวงเล็กต่อการพัฒนากลไกการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่โรงแรมชัยนาทธานี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาและธรรมนูญสุขภาพจังหวัดชัยนาท เพื่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานมีนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยนายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้มี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาแห่งชาติ กล่าวชื่นชมและเสริมแรง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คนจาก 70 องค์กรร่วมลงนามในพิธี

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม

Read More »
AreaHpp Facebook