BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ธรรมนูญสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

หากต้องการให้กติกาชุมชน อย่างเป็นประชาธิปไตยมีชีวิต ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการใช้พื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก ร่วมบริหารจัดการ และสร้างกติการ่วมกัน ธรรมนูญสุขภาพ หรือกติกาชุมชน คือเครื่องมือหนึ่ง ในการร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นการรวมตัวของคนในชุมชน ทุกองค์กร เครือข่าย ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ประชุมพูดคุย พัฒนาร่วมกัน (มีมาแล้วในอดีต) โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง เกิดการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ผ่านการใช้อริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธคุ้นเคยมาก ให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างสรุปเนื้อหา เรียบเรียงให้เป็นระบบ กระบวนการคือ เป็นการนำกติกาชุมชนที่เป็นฉบับร่าง สู่การทำประชาพิจารณ์ในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้คนจำนวนมากในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสร้างกติกาในชุมชนของตนเอง จากนั้นนำกติกาฉบับร่าง มาเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วจึงนำไปสู่การประกาศใช้ มีพิธีกรรมที่สำคัญ คนในสังคมชุมชน สถาบันได้รับการยอมรับของชุมชน ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง และมีสำนักงานรับผิดชอบขับเคลื่อน ติดตามให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ กติกาชุมชน คนในชุมชนสร้าง คนในชุมชนต้องร่วมกันดูแลรักษา สร้างขึ้นมาให้ง่าย ให้มีหัวใจ มีความปรารถนาที่ดีต่อกัน กติกาชาวบ้านสร้าง ต้องงามและง่าย ทุกคนเข้าใจว่ากติกาสร้างมาเพื่อใช้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เพื่อการเกื้อกูลกันเอง ข่าวโดย : สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดระยอง

Read More »

เวิร์คหรือไม่? “สปพ.” เปิดวงคุย ถาม-ตอบ “นนส.”ถกเถียง ถอดบทเรียนโปรแกรมพัฒนาศักยภาพฯกับหมุดหมายแรก ของการจัดโปรแกรมกระจายรายภูมิภาค

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ (สปพ.) สช. ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่: ความก้าวหน้า ประสบการณ์ และทิศทางการดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลังฯ (นนส.) ระดับภูมิภาค ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ทีมงาน สปพ. และ นนส.ในแต่ละภูมิภาค ผ่านการถามตอบในประเด็นหลัก เพื่อถอดบทเรียนการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังฯ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง/ตะวันออก และภาคใต้ รายละเอียด เชิญทัศนา

Read More »

“เชื่อมั่นและทำให้เป็นจริง” แนวคิด การพัฒนานักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ (นนส.)

“ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนที่ต่างกัน การทำงานบางอย่างบางคนมีพรสวรรค์มาแต่ต้น บางคนไม่มีพรสวรรค์ แต่หากได้สานเสริมพลังร่วมให้เกิดขึ้นในตน จะเกิดพลังทวีคูณที่มีอานุภาพมากกว่าเดิม”

Read More »
AreaHpp Facebook