BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: นโยบายสาธารณะ

จากปฏิบัติการสู่งานสรรค์สร้างนโยบาย : ผู้หญิงกับบทบาทการจัดการสุขภาวะชุมชน

ผู้ชายคือช้างเท้าหน้า ผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง สังคมไทยเรามีค่านิยมเรื่องภาวะผู้นำแบบนี้มานมนานแล้วครับ แม้ปัจจุบันจะมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า หญิงชายเท่าเทียมกัน และมีปรากฏการณ์ว่าผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหน่วยงาน ผู้นำทางความคิดในสาขาอาชีพต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติ โอกาสที่ผู้หญิงจะเข้าสู่สถานะผู้นำอย่างนี้นั้น ไม่ใช่ง่าย เราท่านทั้งหลายต่างก็รู้ดี

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ แถลงผล การขับเคลื่อนมติฯ ปี 2556

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานเวทีขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในแต่พื้นที่ โดยมีการจัดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และวิธีการในการนำมติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆ

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ กลาง/ตอ. วางยุทธศาสตร์ 3 ปี 3 แนวทาง สู่สังคมสุขภาวะ “คนดี เครือข่ายดี กลไกดี มีประสิทธิภาพ”

เวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภาคกลาง/ตะวันออก จัดไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม โดยความสำคัญของเวทีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิด ในการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่จะประกาศใช้ร่วมกันในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2560) ทั้งนี้กระบวนการในการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันนั้น จะเริ่มจากการร่วมกันคิดภายในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะสรุปสาระสำคัญออกมาเป็นยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ก่อนจะนำยุทธศาสตร์ของแต่ละภาค มาหลอมรวมกันเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ และประกาศใช้

Read More »

นนส.อีสานและกลไกสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ พันธะสัญญาใจ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอีสานอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2558  ที่ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น ภายในงานเวทีจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 นั้น จากการที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการทำงานกับกลไกสมัชชาจังหวัดจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ ในการส่งเสริมการรับรู้ปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

Read More »

เลขาธิการ สช.ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบ

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ ชี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่าย หรือการอภิบาลระบบแล้ว เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์ปาฐกกล่าว ในเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน” ปี 2558 – 2560 ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศ” โดยเลขาธิการฯสมัชชาสุขภาพ ได้พูดถึงประเด็นประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่ายหรือ “Governance by Network” หรือการอภิบาลระบบ ว่า ในสมัยก่อนเราอยู่กันอย่างประเทศเดียวตลาดเดียว ไม่เคยได้ค้าขาย สอนลูกให้เป็นเจ้าเป็นนายคน คนชอบมีอำนาจในการซื้อ ไปเที่ยวส่วนตัวที่ไหนจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลายเป็นวัฒนธรรมนี้ไป ตอนนี้เราทำมาหากินเป็นหรือไม่ ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกับทางพม่า แล้วญี่ปุ่นเปิดสายการบินให้นักธุรกิจมาลงทุนที่ประเทศพม่า แต่ประเทศเรายังหวงแผ่นดิน อย่างเช่น กรณีเขาพระวิหาร และจากที่คนจีนได้เติบโตมาทุกวันนี้ ก็คือทำมาค้าขาย ...

Read More »

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ...

Read More »

ชาวลำพูนร่วมคิดร่วมทำ ทบทวนก้าวแรกสู่ก้าวที่สองอย่างมั่นคง บนหลักการ 3 ระดับสมัชชาสุขภาพ 4 มิติภาคีขับเคลื่อน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพลำพูน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กับระบบประกันสุขภาพ นับตั้งแต่แนวคิดการจัดการสุขภาพผ่านบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จนกระทั่งการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีกลไกหลายภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อน และเติบโตควบคู่กัน โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ในปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน เป็นการยกระดับศักยภาพของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีการหนุนเสริมจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้แต่ละจังหวัดมีการผลักดัน ถกแกลง และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายนำไปสู่การจัดทำเป็น “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ให้จัดขึ้นปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

Read More »

ภาคีสมัชชาสุขภาพ 20 จว.ระดมแนวคิด วาง 5 แนวทางหลัก ระบบสื่อสาร, PHPP, สานเครือข่าย, ระบบยุทธศาสตร์ และประเด็นพื้นที่เตรียมรับมือภัยคุกคามอีสาน

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค จะมีการขับเคลื่อนไปสู่สังคมอีสานมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพ และนักสานพลังภาคอีสาน กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองแนวคิดต่อสถานการณ์ภัยคุกคามของภาคอีสาน ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของคนอีสาน ต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการร่วมคิด ร่วมทำยุทธศาสตร์พร้อมการชี้แจงแนวคิด ทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า “จากที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น มากว่า 8 ปี ทำให้เกิดความสัมฤทธิ์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหลายอย่างในพื้นที่ เกิดทิศทางข้อเสนอนโยบายหลายประเด็น แต่สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ เป็นการให้คนอีสานคิดภาพใหญ่ร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคอีสานจะนำพาระบบสุขภาพของตนเองไปในทิศทางใด ในบริบทภูมิภาค ให้ทุกท่านคิดในเชิงระบบ ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ...

Read More »

ทักทายรายเดือน มีนาคม 2558

สวัสดีครับเพื่อนเครือข่ายทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เราจะได้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางไปอีก 3 ปีข้างหน้า นั่นคือปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดังที่ว่านี้ ได้เริ่มต้นขึ้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก และต่อด้วยเวทีที่ภาคอีสานเมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งหลังจากการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกันแล้ว เราจะได้นำข้อเสนอจากเวทีทั้ง 4 ภูมิภาคมารวมกัน เพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับชาติ ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์ ดังนั้นก็ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญ ที่เราจะได้ใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวนำ โดยมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ตามหนุนเสริมให้งานพัฒนางอกงามขึ้นทั่วทึกพื้นที่ อันเป็นทิศทางที่สำคัญที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.จะช่วยหนุนเสริมให้กับเครือข่าย นอกจากนี้การดำเนินงานโปรแกรมนักสานพลัง หรือ PHPP โปรแกรม ในรุ่นปี 2558 นั้น ได้เริ่มต้น Core Module ที่ 2 (CM2) แล้วอย่างคึกคัก โดยทุกภูมิภาคจะเริ่มต้นพร้อมกันในเดือนนี้ทั้ง 4 ภาค ประเดิมภาคแรกที่ภาคกลาง วันที่ 12 – 14 มีนาคม ตามติดมาที่ภาคเหนือ ...

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมออกแบบกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการวิชชาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน โดยมี ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้องค์ความรู้ บทเรียน กรณีศึกษาที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในภาคอีสาน รวมถึงสร้างการยอมรับและรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารสาธารณะ และมีเป้าหมายจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน

Read More »
AreaHpp Facebook