BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

สังคมไทยต้องการนักสานพลัง

สืบเนื่องจาก  สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช)  จัดทำโครงการนักสานพลัง จนถึง ปี พศ.2557 รวม 3 รุ่นแล้ว และมีโครงการต่อเนื่อง ไปยังภาคต่างๆด้วย   โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เรียกตัวเองแบบย่อๆว่า นักสานพลัง  หรือ นนส.(  นักสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ) เจตนารมณ์  เพื่อ พัฒนาศักยภาพคนทำงานสาธารณะ  ด้านสุขภาวะ และ ให้ เกิดเครือข่าย นักสานพลัง  ที่จะเป็นตัวทวีคูณเสริม สร้างเพลังเครือข่าย  ในจังหวัด  ภาค  และประเทศ  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการการสร้างและผลักดัน นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นักสานพลังจึงเป็นพลังประสานให้เกิด คานงัดร่วมในสังคม ที่จะผลักดันภารกิจดังกล่าวโดยเน้นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ  สร้างนโยบายสาธารณะของตนเอง  โดยตนเองและเพื่อตนเอง ทั้ง ยังเกิดความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยคู่ขนาน  ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นเอง ไม่ใช้แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น ผลสัมฤทธิ์ปลายทาง คือ การยกระดับ ประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่า หลักการประชาธิปไตย ที่เป็นรูปแบบการปกครอง ที่ว่าดีกว่าระบอบอื่นใช่กันในหลายๆประเทศ     แต่สิ่งที่สำคัญมากคือคนในชาติต้องดำเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วย  เช่น การไม่ชื้อสิทธิ  ขายเสียง  การไม่ใช้ความรุ่นแรง   ...

Read More »
AreaHpp Facebook