BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: นนส.

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) มีเนื้อหาสาระหลัก มุ่งเน้นไปที่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process : PHPPP) ผ่านเครื่องมือสำคัญตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยคาดหวังให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องและใกล้เคียงกัน (Right-understanding) ทัศนคติที่ดีร่วมกัน (Right-attitude) และ สมรรถนะในการเป็นผู้ร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ดี ไปจนถึงการเป็นผู้เอื้ออำนวยกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Policy facilitator)

Read More »

นักสานพลัง แห่งประเทศไทย

ท่ามกลางบรรยากาศของมวลมิตร ผู้มีจิตสาธารณะที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพแบบยกระดับผลงาน สู่การสานและสร้าง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในชื่อหลักสูตรที่ว่า โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ “นนส.” ผมได้พบความรู้สึกบางอย่างที่อยากเล่าสู่กันฟัง ผ่านช่องทางสาธารณะเพื่อจารึกห้วงคำนึงที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้น

Read More »

“เชื่อมั่นและทำให้เป็นจริง” แนวคิด การพัฒนานักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ (นนส.)

“ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนที่ต่างกัน การทำงานบางอย่างบางคนมีพรสวรรค์มาแต่ต้น บางคนไม่มีพรสวรรค์ แต่หากได้สานเสริมพลังร่วมให้เกิดขึ้นในตน จะเกิดพลังทวีคูณที่มีอานุภาพมากกว่าเดิม”

Read More »

ทักทายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นเดือนเทศกาลแห่งความรักที่ผู้คนทั่วโลกจะมีโอกาสส่งความรัก และเฉลิมฉลองกัน และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ของเรา ก็จะมีงานสำคัญที่จะไปเชื่อมสานความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายเช่นกัน โดยในเดือนนี้เราจะมีงานสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 4 ภาค โดยจะเรียนเชิญผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน ทบทวน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ฯลฯ ในแต่ละภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ทิศทางมีความสอดคล้องและเเหมาะกับแต่ละภูมิภาคมากที่สุด โดยเราจะมีการออกแบบกระบวนการแบบมีส่วนร่วม จากแกนภาคีเครือข่าย และนนส. ทั้ง 4 ภูมิภาคในวันที่ 5 กุมภาพันธ์น้ี และจะมีการจัดเวทีฯ ระดับภูมิภาคในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์นี้ที่ภาคใต้ ส่วนภาคกลาง อีสาน และเหนือก็จะทะยอยต่อเนื่องกันไปจนถึงต้นเดือนเมษายน

Read More »

สังคมไทยต้องการนักสานพลัง

สืบเนื่องจาก  สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช)  จัดทำโครงการนักสานพลัง จนถึง ปี พศ.2557 รวม 3 รุ่นแล้ว และมีโครงการต่อเนื่อง ไปยังภาคต่างๆด้วย   โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เรียกตัวเองแบบย่อๆว่า นักสานพลัง  หรือ นนส.(  นักสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ) เจตนารมณ์  เพื่อ พัฒนาศักยภาพคนทำงานสาธารณะ  ด้านสุขภาวะ และ ให้ เกิดเครือข่าย นักสานพลัง  ที่จะเป็นตัวทวีคูณเสริม สร้างเพลังเครือข่าย  ในจังหวัด  ภาค  และประเทศ  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการการสร้างและผลักดัน นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นักสานพลังจึงเป็นพลังประสานให้เกิด คานงัดร่วมในสังคม ที่จะผลักดันภารกิจดังกล่าวโดยเน้นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ  สร้างนโยบายสาธารณะของตนเอง  โดยตนเองและเพื่อตนเอง ทั้ง ยังเกิดความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยคู่ขนาน  ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นเอง ไม่ใช้แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น ผลสัมฤทธิ์ปลายทาง คือ การยกระดับ ประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่า หลักการประชาธิปไตย ที่เป็นรูปแบบการปกครอง ที่ว่าดีกว่าระบอบอื่นใช่กันในหลายๆประเทศ     แต่สิ่งที่สำคัญมากคือคนในชาติต้องดำเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วย  เช่น การไม่ชื้อสิทธิ  ขายเสียง  การไม่ใช้ความรุ่นแรง   ...

Read More »

นักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ 4 ภาค ระดมความคิด วางแนวทางสร้างเครือข่ายนักสานพลังฯ รุ่นใหม่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการฟประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค”

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่จัดเวที 4 ภาค ผุดแผนพัฒนา นนส. หวังเกิดเครือข่ายสานสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศ

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ 4 ภาค รวมพลังระดมสมอง ออกแบบโปรแกรมเรียนรู้ วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.)

Read More »

แจ้งกำหนดการ Core Modulle 3 และการเตรียมความพร้อม

เรียน พี่น้องชาว นนส.ที่รักทุกท่าน ใกล้เวลาที่จะได้พบกันอีกแล้วนะคะ  อย่ามัวทำงานเพลินจนลืมเตรียมความพร้อมมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ ( ครั้งนี้  จัดในโรงแรมใกล้ ๆ กรุงเทพฯ  ไม่ต้องเดินทางไกลเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา ) (ร่าง) กำหนดการ CM3  คลอดแล้ว  รายละเอียดตามแนบ ที่สำคัญ  มีเอกสารชี้แจง CM3 แนบมาด้วย  ฝากทุกท่านศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้วย

Read More »
AreaHpp Facebook