BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

หากต้องการให้กติกาชุมชน อย่างเป็นประชาธิปไตยมีชีวิต ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการใช้พื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก ร่วมบริหารจัดการ และสร้างกติการ่วมกัน ธรรมนูญสุขภาพ หรือกติกาชุมชน คือเครื่องมือหนึ่ง ในการร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นการรวมตัวของคนในชุมชน ทุกองค์กร เครือข่าย ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ประชุมพูดคุย พัฒนาร่วมกัน (มีมาแล้วในอดีต) โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง เกิดการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ผ่านการใช้อริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธคุ้นเคยมาก ให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างสรุปเนื้อหา เรียบเรียงให้เป็นระบบ กระบวนการคือ เป็นการนำกติกาชุมชนที่เป็นฉบับร่าง สู่การทำประชาพิจารณ์ในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้คนจำนวนมากในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสร้างกติกาในชุมชนของตนเอง จากนั้นนำกติกาฉบับร่าง มาเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วจึงนำไปสู่การประกาศใช้ มีพิธีกรรมที่สำคัญ คนในสังคมชุมชน สถาบันได้รับการยอมรับของชุมชน ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง และมีสำนักงานรับผิดชอบขับเคลื่อน ติดตามให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ กติกาชุมชน คนในชุมชนสร้าง คนในชุมชนต้องร่วมกันดูแลรักษา สร้างขึ้นมาให้ง่าย ให้มีหัวใจ มีความปรารถนาที่ดีต่อกัน กติกาชาวบ้านสร้าง ต้องงามและง่าย ทุกคนเข้าใจว่ากติกาสร้างมาเพื่อใช้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เพื่อการเกื้อกูลกันเอง ข่าวโดย : สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดระยอง

Read More »

นนส.ใต้ เปิดเวทีเรียนรู้ “ชะแล้&ท่าข้าม”ต้นแบบพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ สร้างนโยบายสาธารณะร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2558 โครงการฯ พัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคม สุขภาวะ (นนส.) ภาคใต้ นำโดย ดร.ขวัญตา  บุญวาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.ตรัง นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

Read More »

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

เมื่อวันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกิจตรงวิล รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อิสานตอนล่างได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ประชาชนที่ได้สุ่มตัวอย่างมาจาก ๔ จังหวัดอิสานตอนล่าง และกลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำศาสนา เป็นต้น รวมทั้งหมดจำนวนกว่า ๑๐๐ คน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนะและทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ตามที่เขียนไว้ให้มีการทบทวนทุก ๕ ปี สู่การเสนอปรับปรุงใหม่ ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือคสช.

Read More »

ติดอาวุธ…เสริมพลัง “คุณลิขิต” ผู้บอกเล่าเรื่องราวธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่”

การร้อยเรียงและบันทึกเรื่องราวขบวนการและกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพระดับพื้นที่เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมพลังให้กับคณะทำงานธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ ได้รวบรวมองค์ความรู้ประสบการณ์การจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเอง รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเองกับตำบลอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิควิธีการในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ร่วมกัน

Read More »

เตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้

บรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนะและทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ตามที่เขียนไว้ให้มีการทบทวนทุก 5 ปี สู่การเสนอปรับปรุงใหม่

Read More »

ทักทายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ “การอภิบาลระบบสุขภาพตำบล ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา”

“การอภิบาลระบบสุขภาพตำบล ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา” ในเดือน กรกฎาคม นี้ก็ยังอยากที่ชวนคิด และพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอภิบาลระบบและกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่าย (Governance by network) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน และมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการร่วมกับการอภิบาลโดยระบบ อื่นๆ ควบคู่กันไปต่อเนื่องอีกนะครับ  

Read More »

แลเล แลหาด“ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน”

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้” จังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญในภาคใต้ ดังคำขวัญประจำจังหวัดข้างต้น แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่คุ้นหูนักท่องเที่ยวและคนสงขลาทุกคนรู้จัก คือ หาดสมิหลา แต่ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการพังทลายของหาดสมิหลาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหาดทาย ทำให้กลุ่มแกนนำเยาวชนได้ลุกขึ้นมาร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลา ในนามเครือข่ายเยาวชน Beach for life (BFL) แต่กระบวนการที่กลุ่ม BFL ทำยังไม่เข้าถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนสงขลา พวกเขาจึงได้เดินสายหาเครือข่ายพลเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน

Read More »

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

Read More »

อีสานเสวนา: ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง

รายการ อีสานเสวนา ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ประเด็นเสวนา : ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ผันหรือจริง. ติดตามชม สิทธิของคนไทย ที่คนไทยหลายคนไม่เคยรู้ ว่าจะต้องทำอย่างไร หรือตัวเองมีสิทธิอย่างไร สปสช.เขต 8 อุดรธานี เน้นให้คนไทยทุกคนได้รู้สิทธิ และเข้าถึง ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคน ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม อสมท ช่อง MCOT1 เวลา 13.00 น. สปสช. อยากให้คนไทยรู้สิทธิ และหน้าที่…ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.mcot.net/mcot1

Read More »

ธรรมนูญชุมชนบนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ – ตะวันกำลังใกล้ลับฟ้าแล้วพร้อม ๆ กับสายฝนที่เพิ่งหยุดโปรยสาย เมื่อผมเดินทางมาถึงวัดท้ายยอ ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพเบื้องหน้าบริเวณศาลาริมเลสาบ คือ ไซนั่งที่วางระเกะระกะสุดลูกหูลูกตา อาจเป็นเพราะการทำงานทำให้ผมลงมาที่สงขลาบ่อยครั้ง และได้สดับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างชาวประมงที่ทำมาหากินอยู่กับทะเลสาบสงขลากับนโยบายรัฐ ที่มองว่า “ไซนั่ง” คือ เครื่องมือประมงที่ขวางกั้นการขึ้นลงของน้ำ ทำให้น้ำถ่ายเทไม่สะดวก อีกทั้งยังปิดทางเดินของสัตว์น้ำเข้าสู่ทะเลสาบตอนกลาง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนสัตว์น้ำลดลง

Read More »
AreaHpp Facebook