BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ชัยภูมิ

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(๔P-W) ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรงชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ:สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเครื่อข่ายสมัขขาสุขภาพ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเกษตรกร และพี่น้องชาวชัยภูมิ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ปี ๒๕๖๐ ประธานในพิธี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะที่สำคัญตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิที่สำคัญ ๓ ประเด็น คือ ๑) การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) การเตรียมความพร้อมเข้าการสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ๓) เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธและชมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบมติจากเวทีสาธารณะทั้ง ๓ ประเด็น ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : ๔P-W) อรุณี แดงสกุล

Read More »

เล่าเรื่องจากพื้นที่…ชัยภูมิ

วันอังคารที่ ๒๘  เดือน มกราคม  ๒๕๕๗ การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ และการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ(PHA)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมมาจากทั้ง ๓ ภาคส่วน ประมาณ ๓๕ คนโดยทาง สช. นำทีมโดยมีพี่สุทธิพงษ์ ทรงพล(น้องโต้ง) แคลทรียา(น้องเหมี่ยว) และเก๋ เพื่อจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกระบวนการเตรียมการปรึกษาหารือวงเล็กต่อการพัฒนากลไกการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Read More »

ชัยภูมิ…เกินคาด ประชุมเตรียมการต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

2-3 ปีที่ผ่านมา ขบวนการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิและ สช. ว่างเว้นจากการทำงานร่วมกันมามานานพอสมควร นอกจากการประสานงานพื้นที่เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมอย่างต่อ เนื่อง ประกอบกับทางพื้นที่เองก็ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานร่วมกันเพื่อการขับ เคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แต่ก็มีการดำเนินงานตามภารกิจกิจกรรมของแต่ละองค์กรหน่วยงานนั้นๆ

Read More »
AreaHpp Facebook