BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: ความมั่นคงทางอาหาร

การประชุม ออกแบบ แนวทางการจัด มหกรรมสานพลังภาคเหนือ (สุขภาพดีมีให้เห็น ถ้าทำเป็นก็เห็นสุข)

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับงานมหกรรมสานพลังระดับภาคเหนือ ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ งานซึ่งจะเป็นโอกาสให้พี่น้องเครือข่ายสังคมสุขภาวะภาคเหนือได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย เรื่องราว ประสบการณ์ ดีๆ มาร่วมกันรังสรร กำหนดทิศทาง ของอนาคตของพี่น้อง และลูกหลานของคนภาคเหนือ การจับมือกันสร้างพื้นที่กลางเชื่อมโยง สานพลัง ยกระดับ สู่การมีนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม บริบท ของภาคเหนือโดยการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่สาม ของการประชุมตระเตรียม การจัดงาน ซึ่ง ค่อยๆแสดงให้เห็นความคืบหน้า ทิศทาง ความพร้อม ที่ชัดเจนขึ้นอย่างเป็นลำดับ และคาดหวังให้เกิดความพร้อมสูงสุดรองรับการจัดงาน ซึ่งการประชุม ครั้งนี้สามารถระบุประเด็น/คณะทำงานผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ เตรียมการจัดทำเอกสาร ข้อมูล สถานการณ์ ข้อสรุป ข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดรูปแบบกิจกรรมในห้องย่อย ตลอดจน การสรุปผล ใน 5 ประเด็นหลักระดับภาค ได้แก่ 1.ความมั่นคงทางอาหาร(เกษตรอาหารปลอดภัยจากสารเคมี) 2.สุขภาวะเด็กเยาวชน (ระบบการรองรับเด็กไทย4.0) 3.สุขภาวะผู้สูงอายุ(ระบบรองรับสังคมสูงวัย) 4.สุขภาวะพระสงฆ์(บทบาทชุมชนสังคมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์) 5.ชาติพันธ์(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา) ขณะเดียวกัน ยังได้มีการระดมความคิด ...

Read More »

เครือข่ายสมัชชาภาคกลาง เตรียมจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาคกลาง ชูธง 4 ประเด็น “อาหาร/ขยะ/อุบัติเหตุ/คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย”

มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาคกลาง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) การเตรียมงาน ด้านนิทรรศการ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา แนวคิดของการจัดนิทรรศการ ว่าด้วยเรื่องปัญหาสุขภาวะที่ทั้ง 3 เขตของภาคกลาง คือ เขต 4,5 และ 6 ที่ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ มีมติร่วมคัดเลือกได้มา 4 ประเด็นคือ 1.ความมั่นคงทางด้านอาหาร/อาหารปลอดภัย ใช้ชื่อในงานว่า “ อาหารดี ชีวีปลอดภัย” 2.การจัดการขยะ ใช้ชื่อในงานว่า “จัดการดี ไม่มีขยะ” 3.อุบัติทางการจราจร ใช้ชื่อในงานว่า “สัญจรปลอดภัย Save drive – Save life” 4.ปัญหาวัยรุ่น ท้องก่อนวัย การติดบุหรี่ ใช้ชื่อในงานว่า “ช่วงชีวิตแห่งวัย Thailand 4.0 แรกเกิดสมบูรณ์เติบโตคุณภาพ สูงวัยมีคุณค่า” หลักคิดการจัดนิทรรศการ คือ การนำเสนอ สานพลัง เชื่อมร้อยการทำงาน สร้างนิทรรศการให้มีชีวิต ง่าย งาม ตามเรื่องราว ...

Read More »

“แม่ร่องขุย พลิกที่ดินเช่าให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร”

ป่าแม่ร่องขุย ในอดีตเป็นผืนป่าธรรมชาติขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ปกคลุมพื้นที่ 4 ตำบลได้แก่ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา ตำบลบ้านปิน และตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2506 ได้ถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญเพื่อการดำรงชีพของชุมชนรอบพื้นที่ป่า และมีการลักลอบบุกรุกทีดินบางส่วนเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2527 พื้นที่ป่าแม่ร่องขุยจำนวน 2,000 ไร่ ได้ถูกจัดสรรให้เช่าโดยกรมป่าไม้ ซึ่งมีกลุ่มนายทุนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้ามาขอเข้าทำประโยชน์ โดยการปลูกสวนป่ากระถินเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีการทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมป่าไม้ กลุ่มทุนได้ทำการปลูกต้นกระถินยักษ์ลงในพื้นที่ป่าแม่ร่องขุยเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพผืนป่า ทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมบนพื้นที่ ป่าแม่ร่องขุยเหลือเพียงพืชยืนต้นชนิดเดียวคือต้นกระถินยักษ์จนชาวบ้านในพื้นที่เรียกติดปากว่า ป่าผักหนอง* (ภาษาท้องถิ่นทึ่ชาวเหนือเรียกต้นกระถิน) ปี พ.ศ. 2541 หลังหมดสัญญาการเช่าที่ดินในเขตป่าแม่ร่องขุย กลุ่มนายทุนยังคงใช้ประโยชน์บนพื้นที่ต่อ และได้พยายามดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์บนที่ดินป่าแม่ร่องขุย โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่า ในการขอเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้าน 4 ตำบลได้ทราบข่าวจึงร่วมลงนามและยืนหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจาก นายบรรลือ เรือนสอน กำนันตำบลคือเวียง ซึ่งได้ชี้แจงให้กรมป่าไม้ได้ทราบ แต่ก็ยังคงมิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ปี พ.ศ. 2551 สิบปีหลังหมดสัญญาเช่าที่ดินในเขตป่าแม่ร่องขุย กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคือเวียงสังเกตเห็นว่ามีการนำรถแบคโฮและเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่สวนป่ากระถินยักษ์ จึงได้รองเรียนต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และ อบต.คือเวียงได้ทำหนังสือขอคำชี้แจงรายละเอียดของการใช้ประโยชน์จากที่ดินป่ากระถินยักษ์ ซึ่งกลุ่มนายทุนยังคงอ้างสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกลุ่มนายทุนยังได้ยื่นร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ...

Read More »

อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ และอธิบดีกรมการปกครอง คุณมงคล สุระสัจจะ พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำ เกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ และอธิบดีกรมการปกครอง คุณมงคล สุระสัจจะ พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำ เกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดย สุเทพ พันธุระ

Read More »

เกษตรอินทรีย์ทำได้จริงด้วย 4 สิ่งต่อไปนี้

ทุกวันนี้กระแสเกษตรอินทรีย์กำลังมาแรง เนื่องจากทุกคนทั้งผู้บริโภค และผู้ผลิต ต่างให้ความสนใจกับสุขภาพกันมากขึ้น คนกินล้วนอยากทานอาหารที่ปลอดภัย คนผลิตหรือเกษตรกรเองก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งแนวทางเกษตรอินทรีย์สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริง การจะทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่คิดฝันไว้อาจจะสวยหรู แต่ทางเดินจริงๆ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ วันนี้กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จากจังหวัดมหาสารคามจึงมีเรื่องสำคัญที่อยากบอกให้เพื่อนพี่น้องที่จะทำเกษตรอินทรีย์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ๔ ประการ

Read More »
AreaHpp Facebook