BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: คนไร้รัฐ

ขบวนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยได้โอกาส ผลักดันสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น คนไร้รัฐ ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย

หลังจากสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มีนโยบายต่อยอดกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใช้สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือ ทำให้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้พัฒนาโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที/เฉพาะประเด็น ปี 2555 โดยแบ่งกลไกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย คณะทำงานบริหาร และหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย รวมทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด จากการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาร่วมกับภาคีสุขภาพในพื้นที่ พบว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดน มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เป็นที่มาของแนวคิดการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็นคนไร้รัฐ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีอาณาเขตติดต่อกันกับประเทศลาว สามารถไปมาหาสู่กันอย่างง่ายดาย มีการสร้างครอบครัวและมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการอพยพหนีภัยทางการเมืองของลาว พ.ศ. 2503 และช่วง พ.ศ. 2518 ทำให้มีคนลาวมาอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนของไทยมากขึ้น จนเกิดลูกเกิดหลานมาจนถึงปัจจุบัน

Read More »
AreaHpp Facebook