BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: คนไร้บ้าน

บทเรียนสมัชชาสุขภาพขอนแก่น สู่นโยบายสาธารณะเพื่อคนไร้บ้าน

จุดเริ่ม…จากปัญหาสู่นโยบายสาธารณะ หากกล่าวถึง “คนไร้บ้าน” เราจะนึกถึง คนจรจัด หลับนอนบนท้องถนนหรือพื้นที่สาธารณะ เก็บขยะ เก็บของเก่าขาย เป็นขอทาน เนื้อตัวมอมแมม เป็นคนที่มีปัญหาบ้านแตก ติดเหล้า ติดยาเสพติด เป็นคนอันตราย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะพบเห็นในเมืองใหญ่ๆ การกลายเป็นคนไร้บ้านในด้านหนึ่งอาจะเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล และในอีกด้านหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดจากการมุ่งเน้นพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มคนไร้บ้านนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานี้ ในขณะเดียวกันอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในแนวนี้ จังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ทั้งในแง่ขนาดพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในแง่ของจำนวนประชากรที่มี 1,801,753 คน รวมทั้งการเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา เทคโนโลยี การคมนาคม และเศรษฐกิจ และมีแผนที่จะพัฒนาเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเป็นเมืองลักษณะเช่นนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะพบคนไร้บ้าน ซึ่งในการสำรวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในปี 2557 พบคนไร้บ้านถึง 136 คน ซึ่งหากเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) คนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 57 ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง จากคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 236 คน จากการสำรวจดังกล่าว พบว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ ที่เสี่ยงต่อการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 41.2 ไม่มีบัตรประชาชนซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหรือการบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐได้ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และการเข้าถึงระบบสุขภาพในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังพบว่า คนไร้บ้านร้อยละ 14.7 ...

Read More »
AreaHpp Facebook