BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: การพัฒนาศักยภาพ

สานพลัง ด้วยปัญญาสามฐาน : อีกหนึ่งบทเรียนจากสุนทรียสนทนาว่าด้วยคนพิการและผู้สูงอายุ

” ผมดูกำหนดการแล้ว น่าสนใจนะ แต่ยังนึกไม่ออกว่าอบรมไปแล้วจะกลับไปพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นมาได้บ้าง” นักพัฒนาชุมชนหนุ่มใหญ่ จาก อบต.โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บอกกับเพื่อนๆในช่วงเวลาเช็คอินแนะนำตัว ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสุนทรียสนทนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นที่เชียงราย เมื่อ 22-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

Read More »

“เชื่อมั่นและทำให้เป็นจริง” แนวคิด การพัฒนานักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ (นนส.)

“ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนที่ต่างกัน การทำงานบางอย่างบางคนมีพรสวรรค์มาแต่ต้น บางคนไม่มีพรสวรรค์ แต่หากได้สานเสริมพลังร่วมให้เกิดขึ้นในตน จะเกิดพลังทวีคูณที่มีอานุภาพมากกว่าเดิม”

Read More »

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น : อีกเส้นทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีชีวิต

“สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” : อีกเส้นทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีชีวิต  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะถึงวันจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นความเป็นระบบและการมี ส่วนร่วม เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ถูกจำแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

Read More »

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่จัดเวที 4 ภาค ผุดแผนพัฒนา นนส. หวังเกิดเครือข่ายสานสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศ

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ 4 ภาค รวมพลังระดมสมอง ออกแบบโปรแกรมเรียนรู้ วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.)

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม : การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค” วันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ โดยมีเอกสรประกอบดังนี้  

Read More »

บทเรียน และประสบการณ์จากนักสานพลัง บอกเล่าความหมาย…นักสานพลัง

จาก วันพิพัฒน์ คมภักดี และ ดร.โทนี่ วิทยา จันทร์แดง “นักสานพลังคือคนที่ทำให้เกิดการประสานพลัง การทำงานเป็นทีมส่งเสริมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปกติคนเก่งก็มักจะทำอะไรคนเดียว ไม่มีใครทำได้ดีกว่า แต่นักสานพลังจะไม่คิดเช่นนั้น จะคิดว่าเราต้องร่วมกัน”

Read More »

ไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯภาคอีสาน 29-30 มกราคม 2557 รร.Pullman ขอนแก่น

จากเวที Workshop 20 จว.ภาคอีสาน เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด ที่ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น ผมได้นำไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯขึ้นเว็บให้ดาวน์โหลดแล้วครับ

Read More »

แจ้งกำหนดการ Core Modulle 3 และการเตรียมความพร้อม

เรียน พี่น้องชาว นนส.ที่รักทุกท่าน ใกล้เวลาที่จะได้พบกันอีกแล้วนะคะ  อย่ามัวทำงานเพลินจนลืมเตรียมความพร้อมมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ ( ครั้งนี้  จัดในโรงแรมใกล้ ๆ กรุงเทพฯ  ไม่ต้องเดินทางไกลเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา ) (ร่าง) กำหนดการ CM3  คลอดแล้ว  รายละเอียดตามแนบ ที่สำคัญ  มีเอกสารชี้แจง CM3 แนบมาด้วย  ฝากทุกท่านศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้วย

Read More »
AreaHpp Facebook