BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ทักทายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด”

“การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด”                 รายงานความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ทั้งประเทศ ในเดือนนี้ เราได้ช่วยกันเชื่อมประสานการพัฒนากลไกฯ ระดับจังหวัด ไป ๖๖ จังหวัดแล้วนะครับ และมีจังหวัดที่กำลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และมีความต่อเนื่อง ตามความพร้อมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ๔๙ จังหวัด

Read More »
AreaHpp Facebook