BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

บทความส่วนกลาง

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาสาระในการประชุมเน้นถอดกระบวนการสื่อสารในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการปฏิบ้ติงานในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การประสานความร่วมมือในระดับภาคและข้ามภูมิภาค นำไปสู่การแบ่งปันข่าวสารเรื่องสุขภาพและเป็นเติมเชื้อไฟให้แก่กัน เพื่อเดินหน้าต่อไปสู่การวางแผนงานสื่อสารในงานสมัชชาชาติร่วมกันในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จากการรายงานสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า ในทุกภูมิภาคได้วางระบบแผนงานสื่อสาร และมีการดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะได้ดังนี้ ภาคเหนือ เกิด “เพจสังคมสุขภาวะภาคเหนือ” ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอแบบคลิปวีดิโอ ข่าว บทความและการไลฟ์สดผ่านสื่อโซเซียล เช่น เฟสบุ๊ค โดยมีทิศทางการสื่อสารใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.อาหารปลอดภัย 2.สุขภาวะทุกช่วงวัยและสุดท้ายการจัดการตนเอง   “เราพยายามเชื่อมโยงคนทำงานด้านสื่อสารในภาค หลายคนไม่ได้อยู่แค่งานสื่อของสช.เพียงอย่างเดียว เราอยากขยายและเชื่อมกับคนทำสื่อในภาค เป็นเป้าหมายใหญ่ ใน 10 จังหวัด พยายามให้แต่ละจังหวัดดูว่าคนทำหน้าที่สื่อสาร ทำหน้าที่รับผิดชอบอะไร มีกระบวนการสื่อสารในพื้นที่และจังหวัดของตัวเอง ทุกจังหวัดมีประเด็นคานงัดของตัวเอง มี 3เรื่องใหญ่ เป็นประเด็นร่วมของภาค ทีมบก.กลางเป็นผู้ชงประเด็นเพื่อให้คนเหนือรู้สึกว่ามีเรื่องร่วมใน 3 ประเด็นนี้ ธีมภาคเหนือคือเรื่องอาหารปลอดภัย ทีมเรามีหน้าที่ยกระดับเนื้อหา ...

Read More »

เครือข่ายสื่อเดินหน้าจัดตั้ง“กองบก.เครือข่ายสุขภาวะชุมชน” วางแผนยุทธศาสตร์สื่อสาร 4PW ทั่วประเทศ

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมเครือข่ายทำงานสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อปีพ.ศ.2560 และออกแบบการทำงานสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างยุทธศาสตร์และจัดภูมิทัศน์การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร จากการทำงานที่ผ่านมาเครือข่ายทำงานสื่อสารนโยบายได้มีการจัดทำเวทีสร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการสื่อสารให้กับเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างแกนคณะทำงานสื่อสาร และเชื่อมโยงคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อน 4PW ทั้งในระดับภูมิภาค โดยเป็นการกำหนดรูปแบบการสื่อสารร่วมกัน ผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่”เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวมรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายทั่วประเทศ ผลจากการดำเนินงาน ทำให้เกิดเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ 5 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ กทม. จนเกิดโมเดลการสื่อสารเฉพาะพื้นที่ ที่เครือข่ายร่วมกันออกแบบ พร้อมกับทดลองใช้ช่องทางที่ออกแบบ สำหรับเป็นข้อต่อในการสื่อสารมายังพื้นที่สื่อส่วนกลางร่วมกัน “เราพยายามคิดว่าทำอยางไรให้คนในพื้นที่เป็นนักสื่อสาร ในการทำกระบวนการสื่อสาร นโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากคนจำนวนมาก เช่น มีนักวิชาการ นักยุทธศาสตร์ มีนักประสาน นักสื่อสาร นักบริหารจัดการ เข้ามาเป็นทีมในการจัดทำนโยบาย ...

Read More »

“สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) ในอนาคต ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเวทีสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญา (4PW) ระดับจังหวัดและกทม. ภายใต้ชื่องาน “สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” ในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางและความก้าวหน้าจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดในอนาคต 4PW มากจากคำว่า Participatory  Public Policy Process base on Wisdom หมายถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ซึ่งมีการผนวกเครื่องมือต่างๆภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติลงไป เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการแบ่งกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) ระยะการขับเคลื่อนนโยบาย (ขาเคลื่อน) และระยะการติดตามประเมินนโยบาย (ติดตามและประเมินผล) ซึ่งประเด็นแลกเปลี่ยนประกอบด้วย ผลการขับเคลื่อน 4PW จากปี2560-2561 ที่ผ่านมา ,ปัจจัยความสำเร็จ/ภาวะคุกคามที่พบในขณะดำเนินงานและสุดท้ายข้อเสนอแนะในปฏิบัติงานในปีถัดไป นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวถึงนโยบายสช.ปี2562-2563  แนวทางการดำเนินงานสช.ในด้านสมัชชาสุขภาพ ...

Read More »

ทีมวิชชาการ ๔ ภาคดันพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ หวังสร้างพื้นที่สื่อนวัตกรรมการทำงานวิชชาการด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทีมวิชชาการ ๔ ภาคดันพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ หวังสร้างพื้นที่สื่อนวัตกรรมการทำงานวิชชาการด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี คณะอนุประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมกับภาคีเจ้าภาพประเด็นนิทรรศการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุมเตรียมประเด็นนิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปประเด็นและรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและเตรียมส่งต่อข้อมูลให้คณะผู้จัดงาน โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการ ๓ โซน ได้แก่ -โซนนิทรรศการมีชีวิต สานพลังเครือข่ายสะท้อนความสำเร็จ ๑๐ ปี   พรบ.สุขภาพแห่งชาติ -โซนดอกผลจาก พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๕ ประเด็น -โซนนวัตกรรมจากพื้นที่ ๔ ภาค โดยสรุปข้อคิดเห็นจากทีมวิชชาการและสื่อ ๔ ภาค ต้องการให้มีพื้นที่นิทรรศการที่ร้อยเรียงการทำงานอันเป็นนวัตกรรมของพื้นที่ทั้ง ๔ ภาคเป็นเรื่องราวเดียวกันผ่านการนำเสนอของแต่ละภาคในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต อาทิ การตั้งวงเสวนาในบูทนิทรรศการ การเล่าเรื่องผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประจำภาค รวมถึงการถ่ายทอดชุดความรู้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ ...

Read More »

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download

Download ไฟล์นำเสนอ จังหวะก้าว…ความร่วมมือ ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับตำบล ปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อ Download   Download ไฟล์นำเสนอ สรุปภาพรวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ๔ ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ ๒  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ

ในโอกาสครบรอบ 2 ปี เว็บไซต์สมัชชาเพื่อสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ www.areahpp.net และครบรอบ 1 ปี ของการเกิดเครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ areahpp.net ภายใต้สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จัดกิจกรรมมอบปากกา อันเป็นสัญลักษณ์ของคนทำงานสื่อสาร เพื่อเป็นเกียรติแก่เครือข่ายนักเขียน ที่ร่วมกันก่อร่างสร้างฝัน ถักทอเครือข่ายสายใยคนทำงานด้านสุขภาวะเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านตัวหนังสือ เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์​ แนวคิด ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Read More »

3 ความคิด เชื่อมถึง นนส. จาก อ.สุทธิพงษ์ “หัวใจสาธารณะ จิตเชื่อมั่นตนเองและผู้อื่น สร้างนวัตกรรมสู่ผู้ถูกเลือก”

“มีมุขปาฐะ หนึ่งได้กล่าวว่า ยิ่งทำยิ่งง่าย ยิ่งทำยิ่งเบา ยิ่งทำ ยิ่งสบาย และขอต่อว่ายิ่งทำยิ่งเหมือนไม่ได้ทำ นักสานพลังคือสิ่งนี้ สิ่งที่ท่านทำที่คิดว่าหนักนี้ จะเหมือนว่าไม่ได้ทำ เพราะพวกเราได้ช่วยกันทำ” ประโยคเปิดเรื่องชวนคุยของ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภณกุล ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส. ในเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้กล่าวให้ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โปรดอ่าน…

Read More »

สปพ.เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ 12 จว.

เมื่อวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สช. ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 11 จัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด: กลไก กระบวนการเครือข่าย และประเด็นสาธารณะของพื้นที่ เพื่อเขียนแผนงานในการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดในระยะ 3 เดือน

Read More »

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ชวน นนส.สร้างเครือข่ายพลเมืองไทย ลบจุดอ่อน สร้างการจัดการที่ดี ทำงานบนฐานความรู้ และกำหนดประเด็นร่วมที่มีพลัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จัดเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดงานประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปี สช. บรรยากาศในเวทีเป็นการรวมตัวของนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) รุ่น 2555 – 2558 กว่า 100 ชีวิต เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ของนักสานพลังฯ ร่วมกัน

Read More »

ปาฐกถารองนายกฯ ในวาระ 9 ปี สช. ชี้ช่อง สร้างสำนึก ปชต. ต้องมีเหตุผล มีหลักฐาน มีส่วนร่วม และถกเถียงอย่างสมานฉันท์

ภายใต้การนำประเทศผ่าวิกฤตความขัดแย้งของรัฐบาลทหาร บนยุทธศาสตร์ด้านสังคม “ลดความเหลือมล้ำ ค้ำจุนกัน สร้างสรรค์สังคม” ทีมงาน apeahpp.net ชวนอ่านขบวนการก่อร่าง สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ในมุมมอง ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ท่านให้เกียรติ กล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย”ในวาระโอกาส 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

Read More »
AreaHpp Facebook