BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เรื่องเล่าจากภาคี

ชาวลำพูนร่วมคิดร่วมทำ ทบทวนก้าวแรกสู่ก้าวที่สองอย่างมั่นคง บนหลักการ 3 ระดับสมัชชาสุขภาพ 4 มิติภาคีขับเคลื่อน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพลำพูน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กับระบบประกันสุขภาพ นับตั้งแต่แนวคิดการจัดการสุขภาพผ่านบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จนกระทั่งการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีกลไกหลายภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อน และเติบโตควบคู่กัน โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ในปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน เป็นการยกระดับศักยภาพของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีการหนุนเสริมจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้แต่ละจังหวัดมีการผลักดัน ถกแกลง และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายนำไปสู่การจัดทำเป็น “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ให้จัดขึ้นปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

Read More »

ภาคีสมัชชาสุขภาพ 20 จว.ระดมแนวคิด วาง 5 แนวทางหลัก ระบบสื่อสาร, PHPP, สานเครือข่าย, ระบบยุทธศาสตร์ และประเด็นพื้นที่เตรียมรับมือภัยคุกคามอีสาน

เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม พูนแมน จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน 20 จังหวัด ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ภาคอีสาน หรือเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม “ภัยคุกคามและทิศทางสุขภาวะคนอีสาน ปี 2558 – 2560 เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค จะมีการขับเคลื่อนไปสู่สังคมอีสานมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะทำงานกลไกสมัชชาสุขภาพ และนักสานพลังภาคอีสาน กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเปิดมุมมองแนวคิดต่อสถานการณ์ภัยคุกคามของภาคอีสาน ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของคนอีสาน ต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการร่วมคิด ร่วมทำยุทธศาสตร์พร้อมการชี้แจงแนวคิด ทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยคุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า “จากที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น มากว่า 8 ปี ทำให้เกิดความสัมฤทธิ์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหลายอย่างในพื้นที่ เกิดทิศทางข้อเสนอนโยบายหลายประเด็น แต่สิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ เป็นการให้คนอีสานคิดภาพใหญ่ร่วมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาคอีสานจะนำพาระบบสุขภาพของตนเองไปในทิศทางใด ในบริบทภูมิภาค ให้ทุกท่านคิดในเชิงระบบ ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ...

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมออกแบบกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการวิชชาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน โดยมี ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้องค์ความรู้ บทเรียน กรณีศึกษาที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในภาคอีสาน รวมถึงสร้างการยอมรับและรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารสาธารณะ และมีเป้าหมายจัดเวทีวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคอีสาน

Read More »

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

เมื่อวันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกิจตรงวิล รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อิสานตอนล่างได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเวทีทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติด้วยการประชาเสวนาหาทางออก โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ประชาชนที่ได้สุ่มตัวอย่างมาจาก ๔ จังหวัดอิสานตอนล่าง และกลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำศาสนา เป็นต้น รวมทั้งหมดจำนวนกว่า ๑๐๐ คน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนะและทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ตามที่เขียนไว้ให้มีการทบทวนทุก ๕ ปี สู่การเสนอปรับปรุงใหม่ ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือคสช.

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่  หวังให้คนอุบลได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และมีสุขภาพดีกันทั่วหน้า

เมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ ประเด็น เกษตรอินทรีย์ ไปขับเคลื่อนในการจัดทำยุทธศาสตร์ และจัดเวทีผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และผู้บริโภคพบเกษตรกรตัวจริง นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้

Read More »

บทความวิชาการ สถานการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด จังหวัดสระบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและอุปสรรค และค้นหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด ของจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสรุปบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวนบทเรียนหลังปฏิบัติการ(After Action Review : AAR) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)โดยได้ดำเนินการศึกษาในช่วงระหว่าง1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

Read More »

สมัชชาพาทัวร์

เชื่อว่าหลายๆคนที่มาร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่ผ่านมา เข้าร่วมงานสมัชชาฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก  หลายๆคนยังไม่รู้ว่าในงานมีอะไรบ้าง ห้องพิจารณามติ ห้องติดตามมติ ห้องวิชาการ ลานสมัชชา ฯลฯ  เขาทำอะไรกันอย่างไร สมัชชาพาทัวร์ในงานนี้มีคำตอบให้

Read More »

ของขวัญวันเด็กกับอีกด้านของนโยบายสาธารณะ

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับเทศกาลส่งความสุขปีใหม่ จะว่าไป ในหัวใจเด็กส่วนใหญ่ เดือนมกรา มีความหมายไม่ใช่แต่วันปีใหม่ เพราะปีใหม่ มักจะเป็นเรื่องความสุขของผู้ใหญ่ เด็กๆก็สนุกไปแบบเป็นตัวประกอบ แต่ในเดือนมกรา มีวันที่สำคัญกว่า เป็นวันที่พวกเขาได้เป็นพระเอกนางเอกตัวจริง

Read More »

เตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้

บรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนะและทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ตามที่เขียนไว้ให้มีการทบทวนทุก 5 ปี สู่การเสนอปรับปรุงใหม่

Read More »

บรรยากาศการจัดเวทีพัฒนาเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 เวทีจังหวัดยโสธร 

บรรยากาศเวทีจังหวัดยโสธร คึกคักกลุ่มภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในพื้นที่เสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กันอย่างเนื่องแน่น เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 (27 พ.ย.2557) ได้มีการจัดเวทีที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน กว่า 100 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ท้องถิ่นและท้องที่ ช่วยกันระดมความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาชาติสุขภาพครั้งที่ 7 ปี 2557 ใน 6 ระเบียบวาระดังนี้  ระเบียบวาระที่  2.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง  ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย  ระเบียบวาระที่ 2.3 การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  ระเบียบวาระที่ 2.4 การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน  ระเบียบวาระที่ 2.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย  ระเบียบวาระที่ 2.6 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีฯ บรรยากาศในเวทีเป็นบรรยากาศที่ดูคึกคักไปด้วยภาคประชาชนเข้าร่วมกันเนื่องแน่นและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะมติการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมาก และมีสถานการณ์ในพื้นที่ก็ดูเข้มขันในเรื่องของมะเร็งตับก็มีมากขึ้น นางปัทมา  ราตรี ผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ก่อนที่จะมีเวทีวันนี้ขึ้น ได้มีการเตรียมความพร้อมกับคณะทำงานก่อน ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความเห็นนั้นเป็นเรื่องยาก ทางกองเลขานุการกิจฯต้องทำหน้าที่ในการประสานงานกับวิทยากรกระบวนการที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ก็ดำเนินการทาบทามเข้าร่วมในการเป็นวิทยากรกระบวนการในกลุ่ม ...

Read More »
AreaHpp Facebook