BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Feature

คณะทำงานวิชชาการ นโยบายสาธารณะ (4PW) ภาคเหนือ ร่วมพัฒนาการจัดชุดความรู้จากชุมชน สู่งานวิชชาการอันเรียบง่าย

คณะทำงานวิชชาการ นโยบายสาธารณะ (4PW) ภาคเหนือ ร่วมพัฒนาการจัดชุดความรู้จากชุมชน สู่งานวิชชาการอันเรียบง่ายเป้าหมายเพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ คณะทำงานวิชชาการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะมีส่วนร่วม (4PW) ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดทำชุดความรู้ในงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานวิชชาการในการจัดทำชุดความรู้จากงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ชุมชน สกัด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นข้อเขียนทางวิขาการงานนโยบายสาธารณะที่มีความเรียบง่าย กระชับ ชัดเจน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้ในทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นายอิทธิพร วันดี เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในการคิด วิเคราะห์ จากเบื้องลึกของตน โดยแต่ละจังหวัดจะได้ทดลองจัดทำผลงานชุดความรู้จากพื้นที่ตนบนแนวคิดเรื่องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นผลงานนวัตกรรมวิชชาการสี่ภาคในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2560

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 17 จังหวัด ภาคเหนือ วางแนวทางการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อน 4PW สื่อสานพลัง ทั้งระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และระดับภาค

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมเวทีประชุม “สร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยคุณวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้กล่าวชี้แจงนโยบายสาธารณะฯ 4PW ตามด้วยคุณ บัณฑิต มั่นคง ผู้ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 4PW (สช.)ภาคเหนือ ได้กล่าวถึงกลไกและประเด็นร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา 4PW ของภาคเหนือต่อเนื่อง  ตลอด 3 ปี (2560-2562) บรรยากาศวันแรก เริ่มเข้าสู่กระบวนการจับเข่าคุย นำโดยคุณ วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข ผู้ประสานงานเวที โดยกระบวนการ “จับเข่าคุย” แลกเปลี่ยนทำความรู้จักกัน พูดคุยถึงสิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ และประสบการณ์การใช้สื่อที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันในเวที กระบวนการ “จับเข่าคุย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเห็นต้นทุนด้านสื่อสารที่เครือข่ายมี รวมไปถึงประเด็นขับเคลื่อนของแต่ละจังหวัด จากนั้นต่อด้วยกระบวนการระดมสมองแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 4PW กำหนดการเวทีประชุมวันที่สอง เริ่มกระบวนการ “ทบทวนบทบาทสื่อต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” พร้อมทั้งได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เป้าหมายระยะสั้น 1-4 เดือน (สิงหาคม ...

Read More »

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW กับขบวนการขับเคลื่อนสังคม เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีการสร้างความเข้าใจเครือข่ายสื่อสาร 4PW ภาคใต้ ขึ้น เพื่อให้เครือข่ายนักสื่อสารในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งร่วมกันวางยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลง นายจารึก  ไชยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯภาคใต้ กล่าวถึงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW และขบวนการขับเคลื่อน ไว้ว่า “ทุกคนไม่ได้เป็นสื่อของสช. แต่ทุกคนทำงานพื้นที่และทำสื่อในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว สช.ทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ ก็คือทำเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ช่วงหนึ่งเราทำสมัชชาสุขภาพร่วมกัน ต่อมายุคนี้ผมมาพูดเรื่อง 4PW คือการทำกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา  สมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่ม ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA : Provincial Health Assembly)  เป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” (HIA) ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เน้นสร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนมาใช้เครื่องมือนี้ประเมินผลกระทบล่วงหน้า ก็ได้พบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “CHIA” หรือ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน เพื่อนำไปกำหนดทางเลือกการพัฒนาเชิงนโยบาย การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW มีเรื่องขาขึ้น(พัฒนานโยบาย) ขาเคลื่อน(ขับเคลื่อนนโยบาย) ประเมินผล(ประเมินผลนโยบาย) ...

Read More »

powerpoint งาน WS เสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร

แชร์เพิ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ   ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ สถาบันวิชาการ TOT วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559   บทเรียนแรก Social media 101 บทเรียนวันที่ ๒ การปรับเทคนิคการเขียนข่าวในการ  

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ Core-Module1 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส.อีสาน ปี2559 ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ”

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (นนส.) มีเนื้อหาสาระหลัก มุ่งเน้นไปที่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process : PHPPP) ผ่านเครื่องมือสำคัญตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยคาดหวังให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องและใกล้เคียงกัน (Right-understanding) ทัศนคติที่ดีร่วมกัน (Right-attitude) และ สมรรถนะในการเป็นผู้ร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ดี ไปจนถึงการเป็นผู้เอื้ออำนวยกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Policy facilitator)

Read More »

ทักทายรายเดือนมีนาคม-เมษายน 2559

ทักทายรายเดือน พบกับ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ได้ทุกเดือนครับ ทาง www.areahpp.net ได้ปรับวิธีการนำเสนอทักทายรายเดือนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นคลิปที่ถ่ายทำง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถสื่อสารได้ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว เราจะได้พบปะกันบ่อยครั้งมากขึ้น

Read More »

การปาฐกถาพิเศษ เรียนรู้ติดดินกินได้ ในงานวิชาการ ๔ ภาค

บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้ ในตอนนี้ ขอเล่าเรื่องราวในช่วงของการปาฐกฐาพิเศษ ของนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Read More »

วิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ติดดินกินได้

 บรรยากาศของการจัดเวทีวิชชาการ ๔ ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข เรียนรู้ติดดินกินได้

Read More »
AreaHpp Facebook