BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Feature

“แม่ร่องขุย พลิกที่ดินเช่าให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร”

ป่าแม่ร่องขุย ในอดีตเป็นผืนป่าธรรมชาติขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ปกคลุมพื้นที่ 4 ตำบลได้แก่ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา ตำบลบ้านปิน และตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2506 ได้ถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญเพื่อการดำรงชีพของชุมชนรอบพื้นที่ป่า และมีการลักลอบบุกรุกทีดินบางส่วนเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2527 พื้นที่ป่าแม่ร่องขุยจำนวน 2,000 ไร่ ได้ถูกจัดสรรให้เช่าโดยกรมป่าไม้ ซึ่งมีกลุ่มนายทุนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้ามาขอเข้าทำประโยชน์ โดยการปลูกสวนป่ากระถินเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีการทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมป่าไม้ กลุ่มทุนได้ทำการปลูกต้นกระถินยักษ์ลงในพื้นที่ป่าแม่ร่องขุยเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพผืนป่า ทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมบนพื้นที่ ป่าแม่ร่องขุยเหลือเพียงพืชยืนต้นชนิดเดียวคือต้นกระถินยักษ์จนชาวบ้านในพื้นที่เรียกติดปากว่า ป่าผักหนอง* (ภาษาท้องถิ่นทึ่ชาวเหนือเรียกต้นกระถิน) ปี พ.ศ. 2541 หลังหมดสัญญาการเช่าที่ดินในเขตป่าแม่ร่องขุย กลุ่มนายทุนยังคงใช้ประโยชน์บนพื้นที่ต่อ และได้พยายามดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์บนที่ดินป่าแม่ร่องขุย โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่า ในการขอเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้าน 4 ตำบลได้ทราบข่าวจึงร่วมลงนามและยืนหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจาก นายบรรลือ เรือนสอน กำนันตำบลคือเวียง ซึ่งได้ชี้แจงให้กรมป่าไม้ได้ทราบ แต่ก็ยังคงมิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ปี พ.ศ. 2551 สิบปีหลังหมดสัญญาเช่าที่ดินในเขตป่าแม่ร่องขุย กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคือเวียงสังเกตเห็นว่ามีการนำรถแบคโฮและเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่สวนป่ากระถินยักษ์ จึงได้รองเรียนต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และ อบต.คือเวียงได้ทำหนังสือขอคำชี้แจงรายละเอียดของการใช้ประโยชน์จากที่ดินป่ากระถินยักษ์ ซึ่งกลุ่มนายทุนยังคงอ้างสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกลุ่มนายทุนยังได้ยื่นร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ...

Read More »

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล ร่วมกำหนดแผนขับเคลื่อนฟื้นฟูป่า ภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วม

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยร่วมกำหนดแผนการขับเคลื่อนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งทุนทางทรัพยากรสาธารณะของชุมชนในกรอบคิดชุมชนมีสิทธิปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ร่วม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ชุมชนและจัดทำแผนในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและบริหารจัดการป่าชุมชน (ป่าแม่ร่องขุย) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน มีการนำพื้นที่กรณีตัวอย่างในการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย อำเภอปง จังหวัดพะเยาที่เกิดผลรูปธรรมในจังหวัดพะเยา ซึ่งชุมชนได้จัดการดูแลฟื้นฟู กำหนดกฎระเบียบและใช้ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นที่ป่าชุมชน ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชุมชน โดยเครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่ต้นแบบและร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาป่าชุมชนแม่ร่องขุยภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมบนพื้นที่ โดยได้วางแผนในการดูแลรักษาและฟื้นฟู การวางกรอบกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่อาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าชุมชนแม่ร่องขุยในอนาคต   ภาพ/ข่าวโดย : ประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดพะเยา

Read More »

สช. เสริมศักยภาพ ทีม 5 พลัง“ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ”

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม 5 พลัง) ชุดการเรียนรู้ที่ 4 "การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" เขตสุขภาพที่ 6 นาป่า เมืองชลบุรี เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจพาร์ค ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุุรี นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำพิธีเปิดและบรรยายนำ "เรื่องการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ในการอบรมครั้งนี้มีคณะวิทยากร เจ้าของโครงการ การประกอบด้วย ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา มหาวิทยาลัยสารคาม ผศ.ทศพล สมพงษ์ สถาบันพระปกเกล้า อ.วินัย วงศ์อาสา ภาคประชาสังคม เป็นวิทยากรสลับสับเปลี่ยนการให้ความรู้และเติมเต็มให้กับผู้เข้ารับการอบรมของเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบไปด้วย 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ… สช. เสริมศักยภาพ ทีม 5 พลัง“ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ” สช. เสริมศักยภาพ ทีม 5 พลัง“ผลักดันและขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ” ...

Read More »

สมัชชาสุขภาพจ.สุพรรณบุรี ร่วมวางยุทธศาสตร์จังหวัดปี 63 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 4P-W สู่การเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัย และแผนโครงการยุทธศาตร์จังหวัดปี 2563 https://web.facebook.com/che107/videos/1774228959291696/ คลิป/ข่าวโดย : คุณเชลศ ฐิติธำรงกุล เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

Read More »

รมต. กอบศักดิ์ ประกาศชัด ดัน “ฝายมีชีวิต ให้สำเร็จใน 4 เดือน”

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน อ.เมือง จ.พังงา พร้อมลงพื้นที่เกาะปีนหยี เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน และ รับข้อเสนอจากกลุ่มเครือข่ายพังงาแห่งความสุข โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ นายชำนาญ พึ่งถิ่น ผู้แทนสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข หนึ่งในคณะทำงานจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุขได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า งานสมัชชาพังงาแห่งความสุข จัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ปกติจะจัดในช่วงเดือน กันยายน ของทุกปี แต่ได้มาถอดบดเรียนและวิเคราะห์ร่วมกัน ก็เจอปัญหาเรื่องของภาคส่วนราชการที่เข้าร่วมที่ตรงกับปลายปีงบประมาณ จึงมาคุยร่วมกันและกำหนดช่วงระยะเวลาจัดใหม่ จึงเป็นที่มาว่า เดือนตุลาคมจะเหมาะสมที่สุด การเตรียมงานจนถึงวันนี้จะเห็นความพร้อมของเครือข่ายร่วมจัดและผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 2,000 คน โดยจุดร่วมของคนในวันนี้ คือการคิดร่วม ทำร่วมไปด้วยกัน ที่เป็น ไฮไลท์ที่สำคัญคือ คนที่มาร่วมงานทุกคน ถือ ปิ่นโตมาทุกคน เพื่อมากินข้าวด้วยกัน ซึ่งครั่งนี้ได้ชื่อว่า “ปิ่นโต 1,000 สาย และหลังจากพิธีเปิด แล้ว ...

Read More »

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้ ตอน “พาราควอต มหันตภัยร้ายใกล้ตัว”

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชนภาคใต้ ตอน “พาราควอต มหันตภัยร้ายใกล้ตัว” แปลงเรียนรู้ การบริหารจัดการมะพร้าว (ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของมะพร้าว) https://web.facebook.com/scmanews/videos/2160382840653281/ ไลฟ์สดโดย : สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

Read More »

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชน ตอน “วิกฤติสุขภาวะภาคใต้ทางออก ทางเลือก ทางรอด” “วิกฤตจากยาฆ่าหญ้า”

เส้นทางสู่สมัชชาประชาชน ตอน “วิกฤติสุขภาวะภาคใต้ทางออก ทางเลือก ทางรอด” “วิกฤตจากยาฆ่าหญ้า” https://web.facebook.com/scmanews/videos/2160382840653281/ https://web.facebook.com/scmanews/videos/2130488096983295/ ไลฟ์สดโดย : สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช

Read More »

ธรรมนูญสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

หากต้องการให้กติกาชุมชน อย่างเป็นประชาธิปไตยมีชีวิต ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการใช้พื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก ร่วมบริหารจัดการ และสร้างกติการ่วมกัน ธรรมนูญสุขภาพ หรือกติกาชุมชน คือเครื่องมือหนึ่ง ในการร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นการรวมตัวของคนในชุมชน ทุกองค์กร เครือข่าย ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ประชุมพูดคุย พัฒนาร่วมกัน (มีมาแล้วในอดีต) โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง เกิดการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ผ่านการใช้อริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธคุ้นเคยมาก ให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างสรุปเนื้อหา เรียบเรียงให้เป็นระบบ กระบวนการคือ เป็นการนำกติกาชุมชนที่เป็นฉบับร่าง สู่การทำประชาพิจารณ์ในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้คนจำนวนมากในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสร้างกติกาในชุมชนของตนเอง จากนั้นนำกติกาฉบับร่าง มาเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วจึงนำไปสู่การประกาศใช้ มีพิธีกรรมที่สำคัญ คนในสังคมชุมชน สถาบันได้รับการยอมรับของชุมชน ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง และมีสำนักงานรับผิดชอบขับเคลื่อน ติดตามให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ กติกาชุมชน คนในชุมชนสร้าง คนในชุมชนต้องร่วมกันดูแลรักษา สร้างขึ้นมาให้ง่าย ให้มีหัวใจ มีความปรารถนาที่ดีต่อกัน กติกาชาวบ้านสร้าง ต้องงามและง่าย ทุกคนเข้าใจว่ากติกาสร้างมาเพื่อใช้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เพื่อการเกื้อกูลกันเอง ข่าวโดย : สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดระยอง

Read More »

เกษตรอินทรีย์มหาสารคาม ทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร ภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้”

กลุ่มเกษตรกรมหาสารคาม ล้อมวงนั่งคุย เผยเรื่องราว สาเหตุที่ทำให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคที่ต้องพบเจอจนกระทั่งประสบความสำเร็จ สามารถใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต สร้างรายได้ ไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ รวมถึงได้เผื่อแผ่องค์ความรู้ไปยังเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง ให้พลิกฟื้นจากเกษตรเคมี ที่ผลประโยชน์ไปตกกับกลุ่มพ่อค้าปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธ์ุ ให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ กระทั่งขยายจากผู้ผลิต เป็นผู้กระจายสินค้า ในรูปแบบตลาดสีเขียว สร้างวงจรสุขภาพดีเริ่มต้นที่การกินตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งล่าสุดกลายเป็นกลุ่มเครือข่าย ที่ประกาศแนวคิดภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้” พร้อมปักธงรบ “เราจะทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร” จากประเด็นความมั่นคงทางอาหารนี้ กลายเป็นจุดเริ่มต้น ให้เครือข่ายสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (4PW) ได้ร่วมทำข้อตกลงและผนึกกำลังสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ เป็นประเด็นร่วมในขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคอีสาน นำร่อง 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน) เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านสวนซูมแซง โครงการสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 4PW (ภาคอีสาน) ภายใต้ความร่วมมือของ สช. และเครือข่ายพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะภาคอีสาน ได้เปิดเวทีพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ผู้ผลักดันเรื่อง “เกษตรอินทรีย์” ว่าด้วยเรื่อง “อาหารปลอดภัย และอธิปไตยทางอาหาร” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนอีสาน ภายในงานมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ที่มีความสนใจใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมารวมตัวกันกว่า 20 คนล้อมวงนั่งฟังประสบการณ์การต่อสู้เพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำไปสื่อสารสู่สาธารณะ ...

Read More »
AreaHpp Facebook