BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Feature

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาสาระในการประชุมเน้นถอดกระบวนการสื่อสารในพื้นที่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการปฏิบ้ติงานในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การประสานความร่วมมือในระดับภาคและข้ามภูมิภาค นำไปสู่การแบ่งปันข่าวสารเรื่องสุขภาพและเป็นเติมเชื้อไฟให้แก่กัน เพื่อเดินหน้าต่อไปสู่การวางแผนงานสื่อสารในงานสมัชชาชาติร่วมกันในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จากการรายงานสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า ในทุกภูมิภาคได้วางระบบแผนงานสื่อสาร และมีการดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะได้ดังนี้ ภาคเหนือ เกิด “เพจสังคมสุขภาวะภาคเหนือ” ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอแบบคลิปวีดิโอ ข่าว บทความและการไลฟ์สดผ่านสื่อโซเซียล เช่น เฟสบุ๊ค โดยมีทิศทางการสื่อสารใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.อาหารปลอดภัย 2.สุขภาวะทุกช่วงวัยและสุดท้ายการจัดการตนเอง   “เราพยายามเชื่อมโยงคนทำงานด้านสื่อสารในภาค หลายคนไม่ได้อยู่แค่งานสื่อของสช.เพียงอย่างเดียว เราอยากขยายและเชื่อมกับคนทำสื่อในภาค เป็นเป้าหมายใหญ่ ใน 10 จังหวัด พยายามให้แต่ละจังหวัดดูว่าคนทำหน้าที่สื่อสาร ทำหน้าที่รับผิดชอบอะไร มีกระบวนการสื่อสารในพื้นที่และจังหวัดของตัวเอง ทุกจังหวัดมีประเด็นคานงัดของตัวเอง มี 3เรื่องใหญ่ เป็นประเด็นร่วมของภาค ทีมบก.กลางเป็นผู้ชงประเด็นเพื่อให้คนเหนือรู้สึกว่ามีเรื่องร่วมใน 3 ประเด็นนี้ ธีมภาคเหนือคือเรื่องอาหารปลอดภัย ทีมเรามีหน้าที่ยกระดับเนื้อหา ...

Read More »

เครือข่ายสื่อเดินหน้าจัดตั้ง“กองบก.เครือข่ายสุขภาวะชุมชน” วางแผนยุทธศาสตร์สื่อสาร 4PW ทั่วประเทศ

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมเครือข่ายทำงานสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อปีพ.ศ.2560 และออกแบบการทำงานสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างยุทธศาสตร์และจัดภูมิทัศน์การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร จากการทำงานที่ผ่านมาเครือข่ายทำงานสื่อสารนโยบายได้มีการจัดทำเวทีสร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการสื่อสารให้กับเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างแกนคณะทำงานสื่อสาร และเชื่อมโยงคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อน 4PW ทั้งในระดับภูมิภาค โดยเป็นการกำหนดรูปแบบการสื่อสารร่วมกัน ผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่”เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวมรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายทั่วประเทศ ผลจากการดำเนินงาน ทำให้เกิดเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ 5 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ กทม. จนเกิดโมเดลการสื่อสารเฉพาะพื้นที่ ที่เครือข่ายร่วมกันออกแบบ พร้อมกับทดลองใช้ช่องทางที่ออกแบบ สำหรับเป็นข้อต่อในการสื่อสารมายังพื้นที่สื่อส่วนกลางร่วมกัน “เราพยายามคิดว่าทำอยางไรให้คนในพื้นที่เป็นนักสื่อสาร ในการทำกระบวนการสื่อสาร นโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากคนจำนวนมาก เช่น มีนักวิชาการ นักยุทธศาสตร์ มีนักประสาน นักสื่อสาร นักบริหารจัดการ เข้ามาเป็นทีมในการจัดทำนโยบาย ...

Read More »

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4PW) จ.พิษณุโลก คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด จัดเวทีเชื่อมโยง คน กลไก เครือข่าย และข้อมูลการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดขยายความร่วมมือสู่ระดับเขต โดยที่มีภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคส่วนราชการ วิชาการ ประชาสังคม ที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น ประเด็น เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นเวทีให้ ผู้เข้าร่วมได้ทบทวน เป้าหมายร่วม ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และแนวทางการขับเคลื่อนร่วม เพื่อคิด การก่อร่าง สร้างรวมตัวเป็นกลไกทั้งเป็นทางการ กึ่งทางการ ที่จะร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการการทำงาน ร่วมกัน โดย จะนำเสนอเข้าไปสู่แผนงานโครงการ ที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดต่อไป โดยคาดหวังยกระดับ จะอาศัย กลไก กขป.เขต 2 เป็นพื้นที่ผลักดันขยายผลสร้างภาคีความร่วมมือเป็นนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ ...

Read More »

การประชุม ออกแบบ แนวทางการจัด มหกรรมสานพลังภาคเหนือ (สุขภาพดีมีให้เห็น ถ้าทำเป็นก็เห็นสุข)

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับงานมหกรรมสานพลังระดับภาคเหนือ ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ งานซึ่งจะเป็นโอกาสให้พี่น้องเครือข่ายสังคมสุขภาวะภาคเหนือได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย เรื่องราว ประสบการณ์ ดีๆ มาร่วมกันรังสรร กำหนดทิศทาง ของอนาคตของพี่น้อง และลูกหลานของคนภาคเหนือ การจับมือกันสร้างพื้นที่กลางเชื่อมโยง สานพลัง ยกระดับ สู่การมีนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม บริบท ของภาคเหนือโดยการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่สาม ของการประชุมตระเตรียม การจัดงาน ซึ่ง ค่อยๆแสดงให้เห็นความคืบหน้า ทิศทาง ความพร้อม ที่ชัดเจนขึ้นอย่างเป็นลำดับ และคาดหวังให้เกิดความพร้อมสูงสุดรองรับการจัดงาน ซึ่งการประชุม ครั้งนี้สามารถระบุประเด็น/คณะทำงานผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ เตรียมการจัดทำเอกสาร ข้อมูล สถานการณ์ ข้อสรุป ข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดรูปแบบกิจกรรมในห้องย่อย ตลอดจน การสรุปผล ใน 5 ประเด็นหลักระดับภาค ได้แก่ 1.ความมั่นคงทางอาหาร(เกษตรอาหารปลอดภัยจากสารเคมี) 2.สุขภาวะเด็กเยาวชน (ระบบการรองรับเด็กไทย4.0) 3.สุขภาวะผู้สูงอายุ(ระบบรองรับสังคมสูงวัย) 4.สุขภาวะพระสงฆ์(บทบาทชุมชนสังคมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์) 5.ชาติพันธ์(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา) ขณะเดียวกัน ยังได้มีการระดมความคิด ...

Read More »

เครือข่ายอาสาชุมชนกทม. ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เขตธนบุรี เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พื้นที่กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ เขตธนบุรี(คลองสาน/จอมทอง/บางกอกน้อย/บางกอกใหญ่/บางพลัด/ทวีวัฒนา/ตลิ่งชัน) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) จัดโครงการ “ขับเคลื่อนอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร”  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุผลสำเร็จภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน โดยเร่งให้มีการขยายเครือข่ายอาสาภาคประชาชนทุกรูปแบบเพื่อให้ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ในเวทีวันนี้ได้คัดเลือก เขตและชุมชน นำร่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ จำนวน 5 เขต 5 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนอุดมสิน 2 เขตจอมทอง  ชุมชนคู่คลอง เขตตลิ่งชัน   ชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี  ชุนชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย  ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวนี้ ในเดือนตุลาคม 2561     เสนอข่าวโดย : นางกอบกุล นะนิล นักสื่อสารสุขภาวะชุมชน เขตจอมทอง  ณัฐวดี มิ่งชัย ...

Read More »

ท้องไม่พร้อม ปัญหาวัยรุ่นใครดูแล

ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องไม่พร้อม ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ จะช่วยเด็กอย่างไร? “ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแต่ตัดสินใจเก็บเด็กไว้ เกิดจากหลายเหตุผล บางคนกลัวบาป บางคนไม่มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กว่าจะรู้อายุครรภ์ก็เกินกำหนด บางคนรู้ตอนอายุครรภ์ยังน้อย พอตอนใกล้จะคลอด ปรากฏว่าผู้ชายขอแยกตัว เลยต้องยอมเก็บเด็กไว้ จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเอาออกทั้งที่อาจเกิดอันตราย บางคนต้องตัดมดลูกทิ้ง และบางคนต้องเสียชีวิต เมื่อผู้หญิงเข้ามาหา “ศูนย์ประสานงานเพราะรักพักใจ ”  เราจะพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในทางเลือกต่างๆ  ถ้าสุดท้ายเขาเลือกเก็บเด็กไว้ เราจะแนะนำให้พยายามเลี้ยงเด็กด้วยตัวเองหรือส่งกลับไปยังครอบครัวเดิม นักสังคมสงเคราะห์จะประเมินความพร้อมของผู้ใช้บริการ และรัฐต้องจัดสวัสดิการไปสนับสนุน แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็มีทางเลือกคือ ส่งเด็กไปอยู่กับ ‘ครอบครัวอุปถัมภ์’ ช่วงเวลาหนึ่งก่อน ก็ไปจ้างคนอื่นเลี้ยงแหละ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ไปทำงานด้วย เมื่อผู้หญิงพร้อมค่อยรับกลับไป หรือมอบเด็กให้เราเพื่อส่งต่อไปยัง ‘ครอบครัวบุญธรรม’ เป็นการรับเด็กไปอยู่อย่างถาวร ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบก่อน และทางเลือกสุดท้ายคือการส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์จำเป็นแค่ไหน? “สถานสงเคราะห์จำเป็นนะ ไม่ใช่สิ่งไม่ดี แต่ที่เป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะโดยภาพรวมมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เด็กจำนวนมากต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่ไม่กี่คน การดูแลเลยอาจไม่ทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อจิตใจของเด็กที่โตในสภาพแวดล้อมแบบนั้น อาจกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ ครอบครัวบุญธรรม กับ ครอบครัวเดิม? ขณะที่การมอบเด็กให้ครอบครัวบุญธรรม ภายในสามขวบแรกมักไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหลังจากนั้น เด็กอาจคิดว่า ‘ไม่มีใครต้องการฉันแล้วเหรอ’ เราต้องอธิบายว่าแม่เลี้ยงไม่ได้เพราะอะไร เป็นการทำงานก่อนย้ายไปอยู่กับครอบครัวใหม่ เด็กอายุไม่กี่ขวบก็จริง แต่เขารู้เรื่องแล้ว เด็กที่กลับไปอยู่กับครอบครัวเดิม เขาจะเติบโตอย่างมีรากเหง้า มันดีที่สุดสำหรับเด็กแล้ว ยากดีมีจนก็ยังมีพ่อแม่ ยังมีปู่ย่าตายายคอยห่วงใยและให้ความรัก“เด็กอยู่กับความยากไร้ได้ดีกว่าความเกลียดชังนะ ...

Read More »

บทเรียนสมัชชาสุขภาพขอนแก่น สู่นโยบายสาธารณะเพื่อคนไร้บ้าน

จุดเริ่ม…จากปัญหาสู่นโยบายสาธารณะ หากกล่าวถึง “คนไร้บ้าน” เราจะนึกถึง คนจรจัด หลับนอนบนท้องถนนหรือพื้นที่สาธารณะ เก็บขยะ เก็บของเก่าขาย เป็นขอทาน เนื้อตัวมอมแมม เป็นคนที่มีปัญหาบ้านแตก ติดเหล้า ติดยาเสพติด เป็นคนอันตราย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะพบเห็นในเมืองใหญ่ๆ การกลายเป็นคนไร้บ้านในด้านหนึ่งอาจะเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล และในอีกด้านหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดจากการมุ่งเน้นพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มคนไร้บ้านนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานี้ ในขณะเดียวกันอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในแนวนี้ จังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ทั้งในแง่ขนาดพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในแง่ของจำนวนประชากรที่มี 1,801,753 คน รวมทั้งการเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา เทคโนโลยี การคมนาคม และเศรษฐกิจ และมีแผนที่จะพัฒนาเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเป็นเมืองลักษณะเช่นนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะพบคนไร้บ้าน ซึ่งในการสำรวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในปี 2557 พบคนไร้บ้านถึง 136 คน ซึ่งหากเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) คนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 57 ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง จากคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 236 คน จากการสำรวจดังกล่าว พบว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ ที่เสี่ยงต่อการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 41.2 ไม่มีบัตรประชาชนซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหรือการบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐได้ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และการเข้าถึงระบบสุขภาพในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังพบว่า คนไร้บ้านร้อยละ 14.7 ...

Read More »

“สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) ในอนาคต ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเวทีสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญา (4PW) ระดับจังหวัดและกทม. ภายใต้ชื่องาน “สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” ในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางและความก้าวหน้าจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดในอนาคต 4PW มากจากคำว่า Participatory  Public Policy Process base on Wisdom หมายถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ซึ่งมีการผนวกเครื่องมือต่างๆภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติลงไป เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการแบ่งกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) ระยะการขับเคลื่อนนโยบาย (ขาเคลื่อน) และระยะการติดตามประเมินนโยบาย (ติดตามและประเมินผล) ซึ่งประเด็นแลกเปลี่ยนประกอบด้วย ผลการขับเคลื่อน 4PW จากปี2560-2561 ที่ผ่านมา ,ปัจจัยความสำเร็จ/ภาวะคุกคามที่พบในขณะดำเนินงานและสุดท้ายข้อเสนอแนะในปฏิบัติงานในปีถัดไป นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวถึงนโยบายสช.ปี2562-2563  แนวทางการดำเนินงานสช.ในด้านสมัชชาสุขภาพ ...

Read More »

กรุงเทพฯ ไร้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เร่ง ศปถ. จัดทำแผนแม่บท ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

  เมื่อถนนไทยครองแชมป์อันตรายที่สุดในโลกหรือเรามีผู้ขับรถที่แย่ที่สุดในโลกกันแน่!!! WHO ระบุว่าประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลิเบีย ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (ศ.กทม.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนุนภาคประชาชนเดินหน้าเกาะติดนโยบาย กทม. เริ่มจากลาดกระบังโมเดลและขยายผลพื้นที่ทั้ง 50 เขต วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง มีการประชุมการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ ลาดกระบัง บางขุนเทียน หนองจอก ประเวศ มีนบุรี ในพื้นที่ลาดกระบังนั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 16-25 ปี ขับขี่มอเตอร์ไซค์ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไม่สวมหมวกกันน็อค ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด และสภาพแวดล้อมทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรมและถนนมอเตอร์เวย์ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดแจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อำเภอ) ทั้ง 76 จังหวัดมีการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนแล้ว เหลือแต่กรุงเทพมหานครยังไม่มี จึงเสนอให้ ศปถ.เขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้วยเพื่อให้การดำเนินงานลดอุบัติภัยทางถนนมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมเห็นชอบ ทั้งนี้ จากการทำกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนพื้นที่ลาดกระบังทั้ง ...

Read More »

เปิดจุดกลับรถ ฝั่งขาออก หวังย่นระยะทางและป้องกันอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตตลิ่งชัน พันเอกบุญสนอง แจ่มศรี ประธานชุมชนศาลาหลังบ้าน นายสมชาย แย้มเวช ประธานชุมชน หมู่1 และหมู่2 /ประธานประชาคมชุมชนเมืองเขตตลิ่งชัน เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน/หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ/ฝ่ายโยธา/เจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง/เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง/เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19/ผู้แทนกองร้อยรักษาความสงบประจำเขตตลิ่งชัน  ร่วมหารือเพื่อพิจารณาจุดกลับรถ ถนนพรานนก – พุทธมณฑลสาย 4 หน้าตลาดเทพเจริญ 9   เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดกลับรถที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย ซึ่งเกิดเพราะรถที่วิ่งทางตรงมาด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สน.บางเสาธง จึงต้องให้มีการปิดจุดกลับรถดังกล่าว และเป็นเหตุให้เมื่อรถที่ลงมาจากสะพานข้ามคลองบางขุนศรีจะเข้าถนนวัดแก้ว ต้องไปกลับรถที่หน้าวัดเพลงกลางสวนเป็นระยะทางไกล รวมทั้งทางสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ทำการขุดลอกคูน้ำเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวด้วย และเพื่อป้องกันผู้ลักลอบข้ามเกาะกลางถนนทางเขตฯได้นำแท่งแบริเออร์(Barrior) มาวางเพื่อทำช่องกลับรถเฉพาะทั้ง 2 ฝั่ง   จากการประชุม มติที่ประชุม : เห็นพร้อมให้เปิดที่กลับรถได้เฉพาะฝั่งขาออก(จากถนนจรัญฯ มุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์) ในวันที่ 12/10/61 เวลา 10.00 น. เพื่อเป็นการย่นระยะทางการกลับรถและการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยร่วมกันของประชาชนต่อไป ถนนพรานนก – พุทธมณฑลสาย 4 เป็นโครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ฝั่งธนบุรี) และจังหวัดนครปฐม ...

Read More »
AreaHpp Facebook