BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ดาวน์โหลด

[ดาวน์โหลด] เอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »

บทความวิชาการ สถานการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด จังหวัดสระบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและอุปสรรค และค้นหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด ของจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสรุปบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวนบทเรียนหลังปฏิบัติการ(After Action Review : AAR) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)โดยได้ดำเนินการศึกษาในช่วงระหว่าง1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

Read More »

การคิดเป็นระบบเพื่อการจัดการงาน (Systems Thinking) โดยศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้มาบรรยายเรื่องการคิดเป็นระบบเพื่อการจัดการงาน (Systems Thinking) ในโปรแกรมนักสานพลังฯภาคกลาง ทางคณะทำงานจึงนำเนื้อหามาเผยแพร่ให้ได้ใช้ประโยชน์ครับ

Read More »

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Read More »

แผนที่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ไฟล์ Powerpoint จากเวทีพัฒนาศักยภาพแผนที่แผนที่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม วันที่ 17-18 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Read More »

สช.และ สปสช. เขต 8 ร่วมจัดอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่(มีไฟล์ Download)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอการรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบร่วมกับยุทธศาสตร์  เพื่อ จัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือนและชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีพื้นที่เป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล จำนวน 109 ตำบล ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม : การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค” วันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ โดยมีเอกสรประกอบดังนี้  

Read More »

ดาวน์โหลดสไลด์งาน เด็กและเยาวชนไทย สร้างคุณค่า สร้างคุณธรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2557 ทีมสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ โดย นายจารึก ไชยรักษ์ นายทรงพล ตุละทา และนายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกระบวนการนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่อผู้เข้าร่วมสามารถกลับไปออกแบบกระบวนการสมัชชาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ โรงแรมพิมาน การ์เด้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่วิทยากรจากสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่นำเสนอได้ที่นี่ครับ รู้จักนโยบายสาธารณะและกระบวนการสมัชชาฯ    

Read More »

สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯภาคกลาง ๕–๖ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลางประกอบด้วยกลไกหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.) คณะทำงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คสช. และ คจ.สช. จัดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ(PHA)  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน (CHIA) และธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration effect) ระหว่างพื้นที่  ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้สู่การประชุมวิชชาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ของ สช. ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย การขยายภาคี เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในช่องทางและพื้นที่ที่หลากหลายในพื้นที่ภาคกลางทั้ง ๒๖ จังหวัด

Read More »
AreaHpp Facebook