BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

โปรแกรมนักสานพลัง

การคิดเป็นระบบเพื่อการจัดการงาน (Systems Thinking) โดยศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้มาบรรยายเรื่องการคิดเป็นระบบเพื่อการจัดการงาน (Systems Thinking) ในโปรแกรมนักสานพลังฯภาคกลาง ทางคณะทำงานจึงนำเนื้อหามาเผยแพร่ให้ได้ใช้ประโยชน์ครับ

Read More »

สังคมไทยต้องการนักสานพลัง

สืบเนื่องจาก  สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช)  จัดทำโครงการนักสานพลัง จนถึง ปี พศ.2557 รวม 3 รุ่นแล้ว และมีโครงการต่อเนื่อง ไปยังภาคต่างๆด้วย   โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เรียกตัวเองแบบย่อๆว่า นักสานพลัง  หรือ นนส.(  นักสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ) เจตนารมณ์  เพื่อ พัฒนาศักยภาพคนทำงานสาธารณะ  ด้านสุขภาวะ และ ให้ เกิดเครือข่าย นักสานพลัง  ที่จะเป็นตัวทวีคูณเสริม สร้างเพลังเครือข่าย  ในจังหวัด  ภาค  และประเทศ  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการการสร้างและผลักดัน นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นักสานพลังจึงเป็นพลังประสานให้เกิด คานงัดร่วมในสังคม ที่จะผลักดันภารกิจดังกล่าวโดยเน้นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ  สร้างนโยบายสาธารณะของตนเอง  โดยตนเองและเพื่อตนเอง ทั้ง ยังเกิดความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยคู่ขนาน  ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นเอง ไม่ใช้แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น ผลสัมฤทธิ์ปลายทาง คือ การยกระดับ ประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่า หลักการประชาธิปไตย ที่เป็นรูปแบบการปกครอง ที่ว่าดีกว่าระบอบอื่นใช่กันในหลายๆประเทศ     แต่สิ่งที่สำคัญมากคือคนในชาติต้องดำเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วย  เช่น การไม่ชื้อสิทธิ  ขายเสียง  การไม่ใช้ความรุ่นแรง   ...

Read More »

“หมวกหกใบ” : เครื่องมือเสริมสร้างกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ที่มีคุณค่าอีกชิ้นหนึ่ง

นอกจาก “เวิลด์คาเฟ่” ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างพื้นที่สนทนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์อันเป็นกระบวนการสำคัญของ “สมัชชาสุขภาพ” ที่ผมได้เล่าไปอย่างละเอียดในครั้งที่แล้ว “หมวกหกใบ หรือ Six Thinking Hats” เป็นอีกเครื่องมือที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการกำหนดประเด็นเพื่อสร้างให้เกิด “พลังการสนทนา” อันเป็นหลักการสำคัญของกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

Read More »

สช. เปิดเวทีเสริมศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค”

Read More »

เปิดเวทีเสวนานักสานพลังนโยบายฯ 4 ภาค “นักสานพลังฯ คุณค่า เพื่อสร้างสุขภาวะคนไทย”

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค”

Read More »

เครือข่ายสมัชชาภาคกลางเดินหน้าระดมแนวทางจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด พร้อมผนึกกำลัง เชื่อมคน กลไก เครือข่ายทั่วภูมิภาค (มีไฟล์ดาวน์โหลด)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ สช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA ; Provincial Assembly) โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละจังหวัดภาคกลาง

Read More »

นักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ 4 ภาค ระดมความคิด วางแนวทางสร้างเครือข่ายนักสานพลังฯ รุ่นใหม่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการฟประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค”

Read More »

นักสานพลังฯ 4 ภาค ร่วมวางแผนงาน มุ่งเป้าพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะฯ

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่โรงแรมริชมอนด์ สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักสานพลังนโยบายสาธารณะฯ และการพัฒนาวิชชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (PHPP) ระดับภูมิภาค”

Read More »
AreaHpp Facebook