BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

บทความวิชาการ สถานการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด จังหวัดสระบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและอุปสรรค และค้นหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด ของจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสรุปบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวนบทเรียนหลังปฏิบัติการ(After Action Review : AAR) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)โดยได้ดำเนินการศึกษาในช่วงระหว่าง1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

Read More »

ทรีอินวัน (3 in 1) เข้มข้น คุ้มค่า ในเวทีสมัชชาสุขภาพแม่ฮ่องสอน

เวลาพูดถึง ทรีอินวัน (3 in 1) หลายคนอาจกำลังนึกถึงกาแฟสำเร็จรูป หรือไม่ก็แชมพูสระผมที่มีหลายๆอย่างพร้อมอยู่ในซองหรือขวด เน้นประหยัดและคุ้มค่า แต่วันนี้ ผมจะพาลงพื้นที่ ไปที่อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไปดูว่าเวทีสมัชชาสุขภาพที่นั่น มี 3 in 1 ยังไง ถ้าจะเปรียบว่าหนึ่งวันสมัชชาได้มาถึงสาม ที่แม่สะเรียงวันนี้ก็มีสามหลายเรื่อง เรื่องแรกเลย คือ โครงสร้างสามภาคีมาร่วม ตามหลักการ ” สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ที่จะทำให้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขยับได้ ทั้งภาครัฐ ที่นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคประชาสังคม นำโดย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สภาวัฒนธรรม และภาควิชาการ นำโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยชีวิต “3” เรื่องที่สอง ก็คือ สามเนื้อหา มาเวทีแม่สะเรียงวันนี้ วันเดียวเต็มอิ่มสามเรื่องเลยครับ ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นเรื่องการพิจารณาระเบียบวาระประเด็นต่างๆที่จะนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ช่วงบ่าย เป็นเรื่องการพัฒนา-ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะชาวนาและเกษตรกรที่เป็นบริบทเฉพาะของแม่ฮ่องสอน ต่อด้วยช่วงเย็นอีกชั่วโมงเศษๆ ในเรื่องการพัฒนางานตำบลสุขภาวะที่จะนำร่องในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรียกได้ว่าจุใจคอนักพัฒนา มาต่อด้วย “3” เรื่องสุดท้าย นั่นคือ สามกระบวนการกลุ่ม ...

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานกรรมการ สืบ  รอดประเสริฐ   ภารกิจของคณะนี้คือการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ต่อประเด็ดที่ถูกกำหนดมาจากเวทีประชาคมที่เห็นปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและยังมีเป้าหมายให้เกิดมีมติที่มีลักษณะเป็นฉันทามติ(Consensus)โดยท้ายที่สุดเพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และนำเสนอนโยบายเห่ลานั้นให้ผู้มีหน้าทีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับรัฐบาล นำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ต่อไป

Read More »

พัฒนาการกระบวนการสมัชชาสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเดือนที่แล้ว ได้มีโอกาสไปร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557 เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในการใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพมาใช้ในระดับจังหวัดเป็นครั้งแรกของขอนแก่น แต่ก่อนหน้าสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในประเด็นต่างๆมายาวนาน ตั้งแต่การทดลองจัดกระบวนการระดับตำบล การใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพกับประเด็นต่างๆของเมืองขอนแก่น ผู้เขียนได้นำมาประมวลไว้ที่เดียวเพื่อคนทำงานสามารถติดตามประวัติศาสตร์สมัชชาสุขภาพในจังหวัดขอนแก่นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

Read More »

โค้งสุดท้าย…ก่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เวทีพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

“จาก กทม. ถึงลำปาง ระยะทางที่ห่างไกล แต่มิได้ทำให้เราห่างไกลกัน” ในที่นี้หมายถึงมิตรภาพและการร่วมงานกันระหว่างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางกับคณะทำงานสมัชชาสุขภาพและทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำให้เกิดการประสานและทำงานร่วมกัน รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างแนบแน่นมาโดยตลอด

Read More »

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น” วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น” วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องคอนเวนชั่น ๑ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

Read More »

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต” วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลับราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read More »

“บูรณาการสานพลังสร้างสุขภาวะ” การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗

หลังจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในปีแรก (๒๕๕๖) ร้อยเอ็ดได้มีการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนากลไก/กระบวนการต่อในปีที่ ๒ มีการปรับกลไกให้คณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสามารถทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และได้ปรับกลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนมากขึ้น และมี ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด (คจ.สจ.รอ.) ได้จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในปีที่ ๒

Read More »

สช.เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่วางกำลังจัดเวที Workshop พัฒนากระบวนการหนุนเครือข่ายทำงานทั่วประเทศ

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นที่ สช. จัด Workshop พัฒนากระบวนการสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เดินหน้าขายไอเดีย วางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะ พร้อมรุดหน้า ดำเนินการไปแล้วทั่วประเทศ โดยนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฎิบัติงานพื้นที่ สช. ระบุ หากทำได้ตามยุทธศาสตร์ คนไทยจะมีนโยบายเพื่อสุขภาวะที่กำหนดโดยพื้นที่แต่ละตำบล แต่ละจังหวัด

Read More »
AreaHpp Facebook