BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ กว่าร้อยคน การนำเสนอการขับเคลื่อน กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน เครือข่าย 3 อำเภอ (อำเภอบ้านค่าย อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง) บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม คือ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำผิวดินทั้ง 3 อำเภอ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ เฝ้าระวัง แหล่งน้ำผิวดิน และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย ประสานทุกภาคส่วนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำตื้นสำคัญ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง หนองน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำตื้นครัวเรือน ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดิน ในเขต 3 อำเภอ ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ใช้ในภาคการเกษตร ใช้ในภาคอุตสาหกรรมสาเหตุหลักที่เป็นต้นเหตุให้น้ำเสื่อมโทรม ในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สารกำจัดสัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช การเพาะเลี้ยงปลากระชัง ...

Read More »

สมัชชาสุขภาพจ.สุพรรณบุรี ร่วมวางยุทธศาสตร์จังหวัดปี 63 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม

ประชุมคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 4P-W สู่การเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัย และแผนโครงการยุทธศาตร์จังหวัดปี 2563 https://web.facebook.com/che107/videos/1774228959291696/ คลิป/ข่าวโดย : คุณเชลศ ฐิติธำรงกุล เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

Read More »

รมต. กอบศักดิ์ ประกาศชัด ดัน “ฝายมีชีวิต ให้สำเร็จใน 4 เดือน”

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน สมัชชาพังงาแห่งความสุข ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน อ.เมือง จ.พังงา พร้อมลงพื้นที่เกาะปีนหยี เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน และ รับข้อเสนอจากกลุ่มเครือข่ายพังงาแห่งความสุข โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ นายชำนาญ พึ่งถิ่น ผู้แทนสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข หนึ่งในคณะทำงานจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุขได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า งานสมัชชาพังงาแห่งความสุข จัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ปกติจะจัดในช่วงเดือน กันยายน ของทุกปี แต่ได้มาถอดบดเรียนและวิเคราะห์ร่วมกัน ก็เจอปัญหาเรื่องของภาคส่วนราชการที่เข้าร่วมที่ตรงกับปลายปีงบประมาณ จึงมาคุยร่วมกันและกำหนดช่วงระยะเวลาจัดใหม่ จึงเป็นที่มาว่า เดือนตุลาคมจะเหมาะสมที่สุด การเตรียมงานจนถึงวันนี้จะเห็นความพร้อมของเครือข่ายร่วมจัดและผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 2,000 คน โดยจุดร่วมของคนในวันนี้ คือการคิดร่วม ทำร่วมไปด้วยกัน ที่เป็น ไฮไลท์ที่สำคัญคือ คนที่มาร่วมงานทุกคน ถือ ปิ่นโตมาทุกคน เพื่อมากินข้าวด้วยกัน ซึ่งครั่งนี้ได้ชื่อว่า “ปิ่นโต 1,000 สาย และหลังจากพิธีเปิด แล้ว ...

Read More »

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(๔P-W) ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรงชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ:สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเครื่อข่ายสมัขขาสุขภาพ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเกษตรกร และพี่น้องชาวชัยภูมิ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ปี ๒๕๖๐ ประธานในพิธี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะที่สำคัญตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิที่สำคัญ ๓ ประเด็น คือ ๑) การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) การเตรียมความพร้อมเข้าการสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ๓) เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธและชมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบมติจากเวทีสาธารณะทั้ง ๓ ประเด็น ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : ๔P-W) อรุณี แดงสกุล

Read More »

บทปาฐกถา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ) เรื่อง “สมัชชาสุขภาพมีความสำคัญต่อวิถีและความเป็นอยู่ของคนเมืองเลยอย่างไร?” ในเวที “สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย” ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เรียน    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายเสน่ห์ นนทโชติ) สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย และพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ   นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโอกาสที่ผมได้มายืนอยู่ท่ามกลางสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยที่คึกคักในวันนี้ หากพูดถึงจังหวัดเลยในวันนี้ ผมคิดว่า หลายคนในที่นี้จะคิดถึง คือ ความเป็นเมืองที่สวยงาม เมืองแห่งการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุม อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ อาทิ ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ที่มี อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม นอกจากนั้นจังหวัดเลยยังเป็นเมืองที่มีประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่น ซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน รวมทั้งเชียงคานที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้  สมกับคำขวัญที่ว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” ก่อนเดินทางมาครั้งนี้ ผมได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเลย พบต้นทุนที่สำคัญที่ถือเป็นของ “คนจังหวัดเลย” ที่ไม่เหมือนคนในจังหวัดอื่น ซึ่งผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพสัก ๔ ด้าน ได้แก่ จังหวัดเลยเป็น ๑ ใน ๙ เมือง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการจัดการท่องเที่ยว เพราะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มากถึงจำนวน ๙๐ แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณคดี จำนวน ๒๘ แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวด้านประเพณีวัฒนธรรม จำนวน ๓๘ ...

Read More »

ดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Phpp by PHA

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPP by PHA) ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 –25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีไฟล์ประกอบดังต่อไปนี้

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอุบลฯ แถลงผล การขับเคลื่อนมติฯ ปี 2556

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานเวทีขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ ทศวรรษนี้ สู่ ทศวรรษหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 56 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในแต่พื้นที่ โดยมีการจัดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว และวิธีการในการนำมติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ต่างๆ

Read More »

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในการประชุม สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทปาฐกถาของนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในการประชุม สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ “สานพลัง สู่สุขภาวะ คนกระบี่” โร้ม้าย สมรมวันนี้ ชันชีหัวเกลอ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area- specific Health Assembly : AHA) กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) จ.กระบี่ เป็น“สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เต็มรูปแบบเป็นกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ที่ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นขอบเขตดำเนินการ ที่เปิดให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาคประชาสังคม/เอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคราชการ/การเมืองได้เข้ามีส่วนร่วมมีการออกแบบ และวางแผนการสอดคล้องกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในส่วนกลาง ตั้งแต่การก่อเกิดประเด็นนโยบาย และการกำหนดทางเลือก การตัดสินใจเชิงนโยบาย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบาย  

Read More »
AreaHpp Facebook