BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

วันพิพัฒน์ คมภักดี

วันพิพัฒน์ คมภักดี
วันพิพัฒน์ คมภักดี (พี่คล็อคของน้องๆ) จากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี เป็นนักสานพลังปี 57 เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นนักคิด นักเขียนที่มีวิธีคิดและแง่มุมที่น่าสนใจ ตั้งแต่วันนี้พี่คล็อคจะมาแบ่งปันประสบการณ์ ความคิดให้กับพวกเราใน AreaHpp.net ครับ

ทางหลวงหมายเลข9เส้นทางแห่งการเรียนรู้ จากไทยสู่เวียดนาม ตอนที่ 1

ผมได้มีโอกาสไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยร่วมคณะไปกับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) นำโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้เข้าร่วมโครงการที่คัดสรรจากแกนนำจังหวัดที่ขับเคลื่อนงานการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนามดังกล่าว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข9 จากมุกดาหารผ่านชายแดนลาว-เวียดนาม ณ ด่านลาวบาว มุ่งตรงสู่เวียดนามตอนกลาง เมืองเว้ ดานัง สุดปลายทางที่เมืองมรดกโลกฮอยอัน

Read More »

บทความวิชาการ สถานการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด จังหวัดสระบุรี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาสและอุปสรรค และค้นหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด ของจังหวัดสระบุรี ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสรุปบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวนบทเรียนหลังปฏิบัติการ(After Action Review : AAR) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)โดยได้ดำเนินการศึกษาในช่วงระหว่าง1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

Read More »

สังคมไทยต้องการนักสานพลัง

สืบเนื่องจาก  สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช)  จัดทำโครงการนักสานพลัง จนถึง ปี พศ.2557 รวม 3 รุ่นแล้ว และมีโครงการต่อเนื่อง ไปยังภาคต่างๆด้วย   โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เรียกตัวเองแบบย่อๆว่า นักสานพลัง  หรือ นนส.(  นักสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ) เจตนารมณ์  เพื่อ พัฒนาศักยภาพคนทำงานสาธารณะ  ด้านสุขภาวะ และ ให้ เกิดเครือข่าย นักสานพลัง  ที่จะเป็นตัวทวีคูณเสริม สร้างเพลังเครือข่าย  ในจังหวัด  ภาค  และประเทศ  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการการสร้างและผลักดัน นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นักสานพลังจึงเป็นพลังประสานให้เกิด คานงัดร่วมในสังคม ที่จะผลักดันภารกิจดังกล่าวโดยเน้นกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือ  สร้างนโยบายสาธารณะของตนเอง  โดยตนเองและเพื่อตนเอง ทั้ง ยังเกิดความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยคู่ขนาน  ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นเอง ไม่ใช้แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น ผลสัมฤทธิ์ปลายทาง คือ การยกระดับ ประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่า หลักการประชาธิปไตย ที่เป็นรูปแบบการปกครอง ที่ว่าดีกว่าระบอบอื่นใช่กันในหลายๆประเทศ     แต่สิ่งที่สำคัญมากคือคนในชาติต้องดำเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วย  เช่น การไม่ชื้อสิทธิ  ขายเสียง  การไม่ใช้ความรุ่นแรง   ...

Read More »

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรีกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี นำโดยท่านประธานกรรมการ สืบ  รอดประเสริฐ   ภารกิจของคณะนี้คือการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ต่อประเด็ดที่ถูกกำหนดมาจากเวทีประชาคมที่เห็นปัญหาต่างๆทีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและยังมีเป้าหมายให้เกิดมีมติที่มีลักษณะเป็นฉันทามติ(Consensus)โดยท้ายที่สุดเพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และนำเสนอนโยบายเห่ลานั้นให้ผู้มีหน้าทีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับรัฐบาล นำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ต่อไป

Read More »
AreaHpp Facebook