BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข

วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข
บรรณาธิการเว็บไซต์ AreaHpp ที่เป็นคนช่วยปลุกปั้นเว็บนี้มาตั้งแต่ต้น เป็นนักเขียนคนสำคัญที่จะนำเรื่องราวของพี่น้องเครือข่ายมาถ่ายทอดและนำเสนอ ขอแค่มีเรื่อง มีคนชี้เป้า บ.ก.เรา สามารถนำมาสื่อสารให้ได้

“สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” เครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะ สู่การเปลี่ยนแปลง 14 จังหวัดภาคใต้

“สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม” เครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะ สู่การเปลี่ยนแปลง 14 จังหวัดภาคใต้ นายอานนท์  มีศรี เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ภาพ : เฟซบุ๊ก อานนท์ มีศรี ที่ผ่านมาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้  ได้ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง ผ่านนโยบายสาธารณะโดยมุ่งเน้นเรื่องของสุขภาวะของคนในพื้นที่เป็นหลัก “สื่อ” จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ เกิดเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ครบทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ภายในปี ๒๕๖๒ สร้างตัวชี้วัดจริยธรรมสื่อท้องถิ่น (ธรรมนูญสื่อท้องถิ่น) ทั้งนี้เครือข่ายปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยใช้ประเด็นพื้นที่เป็นตัวตั้ง ๔ ประเด็นหลักกระจายไปยัง ๗ จังหวัด เป็นนโยบายประจำจังหวัด ดังนี้ สามจังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ประเด็น “พหุวัฒนธรรม” จังหวัดพัทลุง ประเด็นยุทธศาสตร์ข้าว ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานทางเลือกและเรื่องอาหารปลอดภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นปัจจัยเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดการขยะ จังหวัดชุมพร ประเด็นปัจจัยเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์ ระบบหลักประกันสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ประเด็นท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อนำวิสัยทัศน์ เครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้นโยบายสาธารณะภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดรายการวิทยุ ...

Read More »

อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ และอธิบดีกรมการปกครอง คุณมงคล สุระสัจจะ พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำ เกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ และอธิบดีกรมการปกครอง คุณมงคล สุระสัจจะ พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำ เกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดย สุเทพ พันธุระ

Read More »

บุกเยี่ยม!! “ไร่เพื่อนคุณ”อดีตผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง (นายมงคล สุระสัจจะ) พลิกผันชีวิตหลังเกษียณสู่อาชีพทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกเมล่อนไร้สารพิษ 100%

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา 4PW จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปเยี่ยมชม “ไร่เพื่อนคุณ” ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ริมถนนทางหลวงแผ่นดินที่ 24 ประโคนชัย-นางรอง ของท่าน มงคล สุระสัจจะ ซึ่งได้ แรงบันดาลใจจากการที่ท่านมีชีวิตที่คลุกคลีกับเกษตรกรตั้งแต่เด็กจนวัยเกษียณได้พบเห็นปัญหา ที่เกษตรกรไทยต้องเสียเปรียบกับราคาพืชผลตกต่ำอันเนื่องมาจากกลไกตลาดของการทำเกษตรตามฤดูกาล ได้พบเห็นโรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ทรมาน และความสูญเสียอันเกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคที่ตามมาอีกมากมาย ทำให้ตัดสินใจทำการเกษตรปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเน้นหลักการ -คนงานต้องปลอดภัย -สิ่งแวดล้อมปลอดภัย -ผู้บริโภคต้องปลอดภัย ต้องเอาชนะอุปสรรค 3 ประการให้ได้คือ -เอาชนะฤดูกาลปลูกได้ทุกฤดู มีของขายทุกวัน -เอาชนะยาฆ่าแมลง ไม่ใช่อย่างเด็ดขาด -เอาชนะกลไกตลาด กำหนดผลผลิต กำหนดราคาขายได้เอง ขอบคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำข้อคิด และนำเยี่ยมชมสวนเมล่อนอินทรีย์ และให้ชิมฟรี. อร่อยจริงๆ ครับ #สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ #นนส. #ศปนส. #4PW #อาหารปลอดภัย #อธิปไตยด้านอาหาร สุเทพ พันธุระ

Read More »

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW กับขบวนการขับเคลื่อนสังคม เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีการสร้างความเข้าใจเครือข่ายสื่อสาร 4PW ภาคใต้ ขึ้น เพื่อให้เครือข่ายนักสื่อสารในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งร่วมกันวางยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลง นายจารึก  ไชยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯภาคใต้ กล่าวถึงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW และขบวนการขับเคลื่อน ไว้ว่า “ทุกคนไม่ได้เป็นสื่อของสช. แต่ทุกคนทำงานพื้นที่และทำสื่อในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว สช.ทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ ก็คือทำเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ช่วงหนึ่งเราทำสมัชชาสุขภาพร่วมกัน ต่อมายุคนี้ผมมาพูดเรื่อง 4PW คือการทำกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา  สมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่ม ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA : Provincial Health Assembly)  เป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” (HIA) ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เน้นสร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนมาใช้เครื่องมือนี้ประเมินผลกระทบล่วงหน้า ก็ได้พบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “CHIA” หรือ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน เพื่อนำไปกำหนดทางเลือกการพัฒนาเชิงนโยบาย การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW มีเรื่องขาขึ้น(พัฒนานโยบาย) ขาเคลื่อน(ขับเคลื่อนนโยบาย) ประเมินผล(ประเมินผลนโยบาย) ...

Read More »

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ

ในโอกาสครบรอบ 2 ปี เว็บไซต์สมัชชาเพื่อสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ www.areahpp.net และครบรอบ 1 ปี ของการเกิดเครือข่ายนักเขียนสุขภาวะ areahpp.net ภายใต้สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จัดกิจกรรมมอบปากกา อันเป็นสัญลักษณ์ของคนทำงานสื่อสาร เพื่อเป็นเกียรติแก่เครือข่ายนักเขียน ที่ร่วมกันก่อร่างสร้างฝัน ถักทอเครือข่ายสายใยคนทำงานด้านสุขภาวะเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านตัวหนังสือ เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์​ แนวคิด ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Read More »

3 ความคิด เชื่อมถึง นนส. จาก อ.สุทธิพงษ์ “หัวใจสาธารณะ จิตเชื่อมั่นตนเองและผู้อื่น สร้างนวัตกรรมสู่ผู้ถูกเลือก”

“มีมุขปาฐะ หนึ่งได้กล่าวว่า ยิ่งทำยิ่งง่าย ยิ่งทำยิ่งเบา ยิ่งทำ ยิ่งสบาย และขอต่อว่ายิ่งทำยิ่งเหมือนไม่ได้ทำ นักสานพลังคือสิ่งนี้ สิ่งที่ท่านทำที่คิดว่าหนักนี้ จะเหมือนว่าไม่ได้ทำ เพราะพวกเราได้ช่วยกันทำ” ประโยคเปิดเรื่องชวนคุยของ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภณกุล ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ นนส. ในเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้กล่าวให้ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โปรดอ่าน…

Read More »

สปพ.เปิดยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ 12 จว.

เมื่อวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สช. ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 11 จัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด: กลไก กระบวนการเครือข่าย และประเด็นสาธารณะของพื้นที่ เพื่อเขียนแผนงานในการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดในระยะ 3 เดือน

Read More »

[ดาวน์โหลด] เอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดเอกสารทิศทางและเป้าหมาย สู่การพัฒนาโดยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ชวน นนส.สร้างเครือข่ายพลเมืองไทย ลบจุดอ่อน สร้างการจัดการที่ดี ทำงานบนฐานความรู้ และกำหนดประเด็นร่วมที่มีพลัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) จัดเวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดงานประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปี สช. บรรยากาศในเวทีเป็นการรวมตัวของนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) รุ่น 2555 – 2558 กว่า 100 ชีวิต เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ของนักสานพลังฯ ร่วมกัน

Read More »

อ่านแรงบันดาลใจ นนส. “เราจะสานพลัง ทำงานเพื่อสุขภาวะคนไทย ร่วมกัน”

เมื่อกลางเดือนมิถุนายน เวลาเย็นย่ำหลังเลิกงานประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปี สช. ณ ห้องๆหนึ่งในอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในนั้นมีเพื่อนๆ ชาว นนส. กว่าร้อยคน ที่ได้นัดหมายชักชวนกันมารวมรุ่น เพื่อพบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เราเรียกชื่องานวันนั้นอย่างเป็นทางการว่า เวทีเปิดพื้นที่ทางสังคม (Open public space) “นนส. 55 – 58: สานสัมพันธ์ เชื่อมความคิด สานทิศทาง สู่อนาคต” แต่ต่างรู้กันว่า นั่นคือเวทีที่เรียกเพื่อนมาเจอเพื่อน มาเติมเชื้อไฟก่อนต้องแยกย้ายเดินทางกลับไปทำงานในพื้นที่ของตน วงคุยวันนั้นจึงเต็มไปด้วยถ้อยคำของการถามไถ่ ให้แรงบันดาลใจ รวมถึงยืนยันว่าจะร่วมสานพลัง สร้างสุขภาวะไปด้วยกัน โดยพร้อมกัน ทั่วประเทศ ให้สมกับเป็นนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ นนส.

Read More »
AreaHpp Facebook