BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Songpon Tulata

Songpon Tulata
ทีมงาน AreaHpp ปัจจุบันล่องลอยอยู่แถบอีสาน ทำงานกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอยู่ สช. และเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานที่หล่อที่สุด เพราะผู้ประสานงานอีสานมีผู้ชายคนเดียว...เฮ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เปิดวงเครือข่ายค้นหาประเด็น

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อค้นหาประเด็นการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

เช้าวันนี้(4 พฤศจิกายน 2556)นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ที่โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสานพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ที่เป็นบทเรียนสำคัญจากพื้นที่ต่างๆ ที่ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ การสานพลังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา

Read More »

ตามดู คสช. เขต ๑๑ และ ๑๒ ลงพื้นที่หนุนงานเครือข่าย ๑๔ จังหวัดภาคใต้

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑(ใต้บน) คุณสุพจน์  สงวนกิตติพันธ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๒(ใต้ล่าง) คุณชัยพร จันทร์หอม

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานร่วมผลักดันประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ให้เป็นนโยบายของ “สาธารณะ”

มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของพี่น้องชาวอีสาน จากข้อมูลหลายแหล่ง พบว่ามีพี่น้องชาวอีสานเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละประมาณ 20,000 คน สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มต้นติดตามประเด็นนี้จากการนำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดขอนแก่น และร้อยเอ็ด ให้เป็นวาระในสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Read More »

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE

9 จว.เหนือตอนล่างสานพลัง ตั้งกลุ่ม UPPER SIAM CIRCLE จัดทัพวางยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพสยามตอนบน เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จัดเวทีประชุม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีตัวแทนจาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และตากเข้าร่วม เพื่อหารือการทำงาน และวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน

Read More »

ขบวนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยได้โอกาส ผลักดันสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น คนไร้รัฐ ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย

หลังจากสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) มีนโยบายต่อยอดกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยใช้สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือ ทำให้กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ได้พัฒนาโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที/เฉพาะประเด็น ปี 2555 โดยแบ่งกลไกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย คณะทำงานบริหาร และหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย รวมทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด จากการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาร่วมกับภาคีสุขภาพในพื้นที่ พบว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดน มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เป็นที่มาของแนวคิดการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็นคนไร้รัฐ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีอาณาเขตติดต่อกันกับประเทศลาว สามารถไปมาหาสู่กันอย่างง่ายดาย มีการสร้างครอบครัวและมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการอพยพหนีภัยทางการเมืองของลาว พ.ศ. 2503 และช่วง พ.ศ. 2518 ทำให้มีคนลาวมาอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนของไทยมากขึ้น จนเกิดลูกเกิดหลานมาจนถึงปัจจุบัน

Read More »

ชัยภูมิ…เกินคาด ประชุมเตรียมการต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

2-3 ปีที่ผ่านมา ขบวนการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิและ สช. ว่างเว้นจากการทำงานร่วมกันมามานานพอสมควร นอกจากการประสานงานพื้นที่เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เข้าร่วมอย่างต่อ เนื่อง ประกอบกับทางพื้นที่เองก็ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานร่วมกันเพื่อการขับ เคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แต่ก็มีการดำเนินงานตามภารกิจกิจกรรมของแต่ละองค์กรหน่วยงานนั้นๆ

Read More »

อุดรฯ ตั้งเวทีติดตามมติสมัชชาสุขภาพเด็กปีที่แล้ว ชูประเด็นท้องไม่พร้อม หยุดเหล้า เลิกเกมส์ ลดความรุนแรง

จาก การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตามมติเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 2555 ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การแก้ปัญหาเด็กติดเกม และประเด็นสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งสมัชชา สุขภาพจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆไว้อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

Read More »

คจ.สจ.อุดรฯเคาะ 4 มติสมัชชาสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นเมืองไร้ขยะภายใน 5 ปี พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 25%

คจ.สจ. อุดรฯ เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี มีวาระการพิจารณาร่างมติ การจัดการขยะ ผักปลอดสารพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปัญหาเด็กเยาวชนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งเป้าเป็นเมือง Zero Waste (ขยะเป็นศูนย์) ภายใน 5 ปี พร้อมเตรียมตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ ด้านประเด็นผักปลอดสาร ห่วงผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนพื้นที่สีเขียว เตรียมวางแผนให้บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 25 ของพื้นที่ชุมชน

Read More »

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58

มุกดาหารเปิดเวทีเช็คกำลังเครือข่ายสุขภาพ พบเครือข่ายตื่นตัวเปิดอาเซียนปี 58 ห่วงปัญหาเยาวชนติดสุรา ยาเสพติด และการค้ามนุษย์

Read More »
AreaHpp Facebook