BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Songpon Tulata

Songpon Tulata
ทีมงาน AreaHpp ปัจจุบันล่องลอยอยู่แถบอีสาน ทำงานกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอยู่ สช. และเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานที่หล่อที่สุด เพราะผู้ประสานงานอีสานมีผู้ชายคนเดียว...เฮ

จากเรื่องอีสานสู่ระดับชาติ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน”

“คนอีสานเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีปีละกว่า 20,000 คน นี่คืออย่างน้อยที่เรามีข้อมูล…”  ใครจะไปคิดว่ามะเร็งท่อน้ำดีมีผลต่อสุขภาวะคนอีสานมากขนาดนี้

Read More »

ติดอาวุธ…เสริมพลัง “คุณลิขิต” ผู้บอกเล่าเรื่องราวธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่”

การร้อยเรียงและบันทึกเรื่องราวขบวนการและกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพระดับพื้นที่เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมพลังให้กับคณะทำงานธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ ได้รวบรวมองค์ความรู้ประสบการณ์การจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเอง รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ในตำบลของตนเองกับตำบลอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิควิธีการในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ สุขภาพระดับพื้นที่ร่วมกัน

Read More »

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง

ไฟล์นำเสนอ เวทีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะคนภาคกลาง วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Read More »

ปิดกิจกรรม เปิดกระบวนการ จากความมั่นคงทางอาหาร สู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน

จบลงด้วยความชื่นมื่นครับ สำหรับเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนทางการสังคมที่มุ่งเน้นผลิตนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วม โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอผลงาน ขุมพลังทางธรรมชาติของคนพื้นที่จังหวัดลำพูน พี่น้องชาติพันธุ์ กลุ่มองค์กรทางวิชาการ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมลงขัน ลงแรง ลงใจผลิตงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนได้อย่างน่าชื่นชมครับ

Read More »

พัฒนาการกระบวนการสมัชชาสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเดือนที่แล้ว ได้มีโอกาสไปร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557 เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในการใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพมาใช้ในระดับจังหวัดเป็นครั้งแรกของขอนแก่น แต่ก่อนหน้าสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในประเด็นต่างๆมายาวนาน ตั้งแต่การทดลองจัดกระบวนการระดับตำบล การใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพกับประเด็นต่างๆของเมืองขอนแก่น ผู้เขียนได้นำมาประมวลไว้ที่เดียวเพื่อคนทำงานสามารถติดตามประวัติศาสตร์สมัชชาสุขภาพในจังหวัดขอนแก่นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

Read More »

แผนที่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ไฟล์ Powerpoint จากเวทีพัฒนาศักยภาพแผนที่แผนที่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม วันที่ 17-18 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Read More »

“บูรณาการสานพลังสร้างสุขภาวะ” การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗

หลังจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในปีแรก (๒๕๕๖) ร้อยเอ็ดได้มีการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนากลไก/กระบวนการต่อในปีที่ ๒ มีการปรับกลไกให้คณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสามารถทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และได้ปรับกลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนมากขึ้น และมี ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด (คจ.สจ.รอ.) ได้จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในปีที่ ๒

Read More »

คำถามเรื่องสวัสดิการชุมชน โดย สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์

การอยู่ร่วมกันในสังคม ความหลากหลายในการดำรงชีวิต ย่อมมีอยู่แต่จะทำอย่างไรให้ความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันได้ ในทุกๆด้านจึงเป็นเรื่องที่คนในสังคมต้องมาคิดร่วมกันเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เป็นช่องว่างของคนรวยกับคนจน จากจุดๆเดียวลามปรามไปถึงการแตกแยกและพัฒนาไปสู่สงคราม ฉะนั้นการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม ทางความคิดจึงก่อเกิดเป็นทฤษฎี และ เป็นแนวคิดทางการเมือง ตามระบบคิดจากหลายสำนัก คนไทยถ้าจะพัฒนาการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาประเทศก็ต้องรู้ว่าความหลากหลายทางหลักคิดนั้นมีอยู่ เช่น เสรีนิยม ทุนนิยมอนุรักษ์นิยม สังคมนิยม (ยังแยกออกเป็น ๒ แนวทาง คือคอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมประชาธิปไตย) ทั้งหลายทั้งปวง คนในสังคมย่อมมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ระบอบการปกครองเช่นไร ไม่ใช่ว่าถ้าไม่คิดเช่นฉันคือความผิด

Read More »

เชิญเครือข่ายสมัชชาสุขภาพร่วมกิจกรรม Selfie@NHA

เชิญเครือข่ายสมัชชาสุขภาพร่วมกิจกรรม Selfie@NHA วิธีการร่วมสนุก ผู้ที่เข้าร่วมต้องถ่ายภาพ selfie (ถ่ายภาพตัวเอง) โดยมีฉากหลังเป็นบรรยากาศในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1. เข้าไปที่ facebook.com/areahppnet 2. ถ้ายังไม่เคยกด Like ให้กด Like เพจนี้ก่อน 3. โพสต์รูป selfie (ถ่ายภาพตัวเอง) ในเพจ AreaHpp (facebook.com/areahppnet) โดยมีฉากหลังเป็นบรรยากาศในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และเขียนคำบรรยายภาพกะให้โดนใจทีมงาน ท้ายคำบรรยายภาพให้เว้นวรรคและพิมพ์ #สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สำคัญมาก ภาพที่ไม่ได้ใส่ hashtag #สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะถือว่าไม่ตรงตามกติกานะครับ) เพียง 2 ภาพที่โดนใจทีมงาน จะได้รับรางวัลเป็น CD เพลงอัลบั้มล่าสุดของ ชิ สุวิชาน ศิลปินปกากญอ ชุด Ta-ti Ta-taw มี 2 รางวัล อีก 2 ภาพที่โดนใจหัวหน้าของทีมงาน รับของที่ระลึกจาก สช. 2 รางวัล สามารถโพสต์รูปเข้าร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 17-20 ...

Read More »

พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสไตล์บ้านทุ่ง ตอนที่ ๑

ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเมื่อใครสักคนต้องลุกขึ้นมาทำ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เพราะแค่คำว่า “นโยบาย” ก็สามารถแปลความได้อย่างหลากหลาย นี้ไม่นับว่า “เขาพัฒนาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายกันอย่างไร” ยิ่งยากขึ้นไปอีก เพราะคำถามข้างต้นนี้เอง จึงทำให้ผมและน้องๆ ทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงมีโอกาสมาร่วมเวทีเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา (ภาพประกอบจาก http://www.donot6.info/)

Read More »
AreaHpp Facebook