BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Songpon Tulata

Songpon Tulata
ทีมงาน AreaHpp ปัจจุบันล่องลอยอยู่แถบอีสาน ทำงานกับโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยอยู่ สช. และเป็นผู้ประสานงานภาคอีสานที่หล่อที่สุด เพราะผู้ประสานงานอีสานมีผู้ชายคนเดียว...เฮ

เกษตรอินทรีย์มหาสารคาม ทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร ภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้”

กลุ่มเกษตรกรมหาสารคาม ล้อมวงนั่งคุย เผยเรื่องราว สาเหตุที่ทำให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคที่ต้องพบเจอจนกระทั่งประสบความสำเร็จ สามารถใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต สร้างรายได้ ไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ รวมถึงได้เผื่อแผ่องค์ความรู้ไปยังเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง ให้พลิกฟื้นจากเกษตรเคมี ที่ผลประโยชน์ไปตกกับกลุ่มพ่อค้าปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธ์ุ ให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ กระทั่งขยายจากผู้ผลิต เป็นผู้กระจายสินค้า ในรูปแบบตลาดสีเขียว สร้างวงจรสุขภาพดีเริ่มต้นที่การกินตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ซึ่งล่าสุดกลายเป็นกลุ่มเครือข่าย ที่ประกาศแนวคิดภายใต้สโลแกน “เฮ็ดได้ ผลิตได้ หาได้ ซื้อได้” พร้อมปักธงรบ “เราจะทวงคืนอธิปไตยทางอาหาร” จากประเด็นความมั่นคงทางอาหารนี้ กลายเป็นจุดเริ่มต้น ให้เครือข่ายสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (4PW) ได้ร่วมทำข้อตกลงและผนึกกำลังสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ เป็นประเด็นร่วมในขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคอีสาน นำร่อง 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน) เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ที่บ้านสวนซูมแซง โครงการสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 4PW (ภาคอีสาน) ภายใต้ความร่วมมือของ สช. และเครือข่ายพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะภาคอีสาน ได้เปิดเวทีพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ผู้ผลักดันเรื่อง “เกษตรอินทรีย์” ว่าด้วยเรื่อง “อาหารปลอดภัย และอธิปไตยทางอาหาร” เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนอีสาน ภายในงานมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน ที่มีความสนใจใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมารวมตัวกันกว่า 20 คนล้อมวงนั่งฟังประสบการณ์การต่อสู้เพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำไปสื่อสารสู่สาธารณะ ...

Read More »

ประชุมย่อยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) จ.บุรีรัมย์ ประเด็น สุขภาวะผู้สูงอายุ

ประชุมย่อยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) จ.บุรีรัมย์ ประเด็น “สุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.บุรีรัมย์ โดยมีนายยงยุทธ วิชัยธรรม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมลงพื้นที่และถอดบทเรียน ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบ ที่ 1.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ต.หายโศก อ.พุทไธสง วันที่ 1 พ.ย.2560 2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบุกระสัง อ.หนองกี่ วันที่ 8 พ.ย.2560 #สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์

Read More »

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(๔P-W) ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรงชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ:สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเครื่อข่ายสมัขขาสุขภาพ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเกษตรกร และพี่น้องชาวชัยภูมิ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ปี ๒๕๖๐ ประธานในพิธี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะที่สำคัญตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิที่สำคัญ ๓ ประเด็น คือ ๑) การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) การเตรียมความพร้อมเข้าการสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ๓) เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธและชมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบมติจากเวทีสาธารณะทั้ง ๓ ประเด็น ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : ๔P-W) อรุณี แดงสกุล

Read More »

คณะทำงานวิชชาการ นโยบายสาธารณะ (4PW) ภาคเหนือ ร่วมพัฒนาการจัดชุดความรู้จากชุมชน สู่งานวิชชาการอันเรียบง่าย

คณะทำงานวิชชาการ นโยบายสาธารณะ (4PW) ภาคเหนือ ร่วมพัฒนาการจัดชุดความรู้จากชุมชน สู่งานวิชชาการอันเรียบง่ายเป้าหมายเพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ คณะทำงานวิชชาการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะมีส่วนร่วม (4PW) ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดทำชุดความรู้ในงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานวิชชาการในการจัดทำชุดความรู้จากงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ชุมชน สกัด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นข้อเขียนทางวิขาการงานนโยบายสาธารณะที่มีความเรียบง่าย กระชับ ชัดเจน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้ในทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นายอิทธิพร วันดี เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมเปิดมุมมองใหม่ในการคิด วิเคราะห์ จากเบื้องลึกของตน โดยแต่ละจังหวัดจะได้ทดลองจัดทำผลงานชุดความรู้จากพื้นที่ตนบนแนวคิดเรื่องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นผลงานนวัตกรรมวิชชาการสี่ภาคในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2560

Read More »

ทีมวิชชาการ ๔ ภาคดันพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ หวังสร้างพื้นที่สื่อนวัตกรรมการทำงานวิชชาการด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทีมวิชชาการ ๔ ภาคดันพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ หวังสร้างพื้นที่สื่อนวัตกรรมการทำงานวิชชาการด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี คณะอนุประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมกับภาคีเจ้าภาพประเด็นนิทรรศการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุมเตรียมประเด็นนิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปประเด็นและรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและเตรียมส่งต่อข้อมูลให้คณะผู้จัดงาน โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการ ๓ โซน ได้แก่ -โซนนิทรรศการมีชีวิต สานพลังเครือข่ายสะท้อนความสำเร็จ ๑๐ ปี   พรบ.สุขภาพแห่งชาติ -โซนดอกผลจาก พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๕ ประเด็น -โซนนวัตกรรมจากพื้นที่ ๔ ภาค โดยสรุปข้อคิดเห็นจากทีมวิชชาการและสื่อ ๔ ภาค ต้องการให้มีพื้นที่นิทรรศการที่ร้อยเรียงการทำงานอันเป็นนวัตกรรมของพื้นที่ทั้ง ๔ ภาคเป็นเรื่องราวเดียวกันผ่านการนำเสนอของแต่ละภาคในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต อาทิ การตั้งวงเสวนาในบูทนิทรรศการ การเล่าเรื่องผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประจำภาค รวมถึงการถ่ายทอดชุดความรู้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ ...

Read More »

มหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง

จากการจัดงานงานมหกรรมคนพิจิตรตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 ที่บึงสีไฟ จ.พิจิตร เป้าหมายหลักเพื่อเชื่อมพลังปัญญาของคนต้นแบบและคนที่ทำตามรอยพ่อ เชื่อพลังเครือข่ายทั้ง 4 ด้านคือด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และเชื่อมขยายแผนงานสู่อนาคต มีการเซ็นต์MOU ร่วมกันในระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 และการจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อในระดับอำเภอทั้ง12 อำเภอตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. การจัดงานในครั้งนี้ตั้งใจจะให้มีการจัดแบบประชารัฐโดยมีภาคประชาสังคมร่วมกับภาคราชการ ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยออกแบบรูปแบบงาน การจัดสถานที่ บรรยากาศ การจัดนิทรรศการ และรายละเอียดกิจกรรม ตั้งแนวทางหลักๆไว้3อย่างคืออยากให้เป็นประชารัฐอย่างแท้จริงในนามของคนพิจิตรภาพเดียว4ด้านดังที่กล่าวมา ไม่มีแยกเป็นอำเภอหรือหน่วยงาน ไม่มีเต้นท์นิทรรศการอยากให้มีการจัดวางเรื่องราวตาม4ประเด็นแบ่งแบ่งเป็น4โซน เน้นให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตชีวา ไม่ใช้ป้ายไวนิล จัดแบบสอดคล้องสมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติ และอยากให้มีพัฒนาการทางการสื่อสารในงานไปแบบยุค 4.0 คือการใช้คิวอาร์โค๊ดเพื่อเชื่อมกับลิงค์ต่างๆในโลกออนไลน์ ลดการใช้ป้ายใหญ่ต่อหนังสือเยอะ แต่ทำเป็นเรื่องราว คลิป ในโลกออนไลน์แทน ก่อนการจัดงานมีการนัดคนต้นแบบและทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงานคุยปรึกษาหารือทำความเข้าใจร่วมกัน 2ครั้ง คือ วันที่10 ส.ค. วันนั้นมาแต่ภาคประชาสังคมกับคนต้นแบบไม่ครบทุกอำเภอ วันที่ 5 ก.ย.มีคณะทำงานจากทุกหน่วยงานและคนต้นแบบมาเกือบครบ จึงได้ออกแบบนิทรรศการร่วมกัน จนถึงวันงานฝนฟ้าปลอดโปร่งแดดแจ่มใส มีวงเสวนาแลกเปลี่ยนแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นตามแผนงานที่วางไว้ บรรยากาศธรรมชาติในพื้นที่ธรรมชาติผสมผสานกับนิทรรศการมีชีวิตชีวาทำให้คนหลายพันคนเดินชมงานร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ถ่ายรูป กินอาหารในภาชนะธรรมชาติคือกระทงใบตองและใบบัว ซึงมีการรณรงค์ให้ช่วยกันทำกระทงใบตองก่อนงานสามสี่วัน บรรยากาศโดยรวมกับภาพฝันที่ออกแบบไว้ครั้งแรกใกล้เคียงกันมาก ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยความสนใจจริง ...

Read More »

การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทพ.จีระศักดิ์ ทิพยสุนทรชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ เพื่อคนบุรีรัมย์ใน ๓ ประเด็น เพื่อให้ได้ประเด็นข้อเสนอ ไปสู่การกำหนดนโยบาย ในแต่ละประเด็น ได้แก่ ๑ ปัญหาวัยรุ่นบุรีรัมย์ (ท้องก่อนวัยอันควร / เด็กแว้น / ติดเกมส์ /สุขภาพจิต /ยาเสพติด ฯลฯ ๒. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) ๓. ปัญหาด้านอาหารปลอดภัย / ตลาดสีเขียว สุเทพ พันธุระ

Read More »

องค์กรสานพลังสร้างสุขภาวะชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชากร และภาคประชาชน กว่า ๒๐ เครือข่าย ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ในปี ๒๕๖๑

สานพลังสร้างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ  องค์กรสานพลังสร้างสุขภาวะชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชากร และภาคประชาชน กว่า ๒๐ เครือข่าย ร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (๔PW) ในปี ๒๕๖๑ โดยการสนับสนุนของสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในะหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโดยมีการทบทวนประเด็นหลัก ๓ ประเด็น คือ ๑) ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ๒)ประเด็นตำบลสุขภาวะ และ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ๓)ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานวัฒนธรรม และประเด็นย่อยเรื่องการสื่อสารสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการได้นำบทเรียนการมีส่วนร่วมของ ภาคี/เครือข่าย ชุมชนพึ่งตนเอง สู่แม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จำนวน ๔ บทเรียน ได้แก่ ๑)ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ๒)บทเรียนการขับเคลื่อนข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓)บทเรียนการจัดทำข้อบัญญัติตำบล การจัดการทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม ตำบแม่ฮี้ ๔)บทเรียนการขับเคลื่อนประเด็น เด็ก เยาวชนและครอบครับ/ผู้พิการ โดยจะนำข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโดยการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนมติระหว่างพื้นที่กับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   ที่สำคัญต้องขอบคุณทีมงานเจ้าของประเด็นทุกประเด็น ภาคีเครือข่าย ๔PW จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่าน รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เข้าวมแสดงความคิดเห็นเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคตต่อไป เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ โดยคุณ ชาญชัย วิทยาพูน เผยแพร่วันที่ ...

Read More »

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 17 จังหวัด ภาคเหนือ วางแนวทางการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อน 4PW สื่อสานพลัง ทั้งระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และระดับภาค

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมเวทีประชุม “สร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยคุณวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้กล่าวชี้แจงนโยบายสาธารณะฯ 4PW ตามด้วยคุณ บัณฑิต มั่นคง ผู้ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 4PW (สช.)ภาคเหนือ ได้กล่าวถึงกลไกและประเด็นร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา 4PW ของภาคเหนือต่อเนื่อง  ตลอด 3 ปี (2560-2562) บรรยากาศวันแรก เริ่มเข้าสู่กระบวนการจับเข่าคุย นำโดยคุณ วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข ผู้ประสานงานเวที โดยกระบวนการ “จับเข่าคุย” แลกเปลี่ยนทำความรู้จักกัน พูดคุยถึงสิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ และประสบการณ์การใช้สื่อที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันในเวที กระบวนการ “จับเข่าคุย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเห็นต้นทุนด้านสื่อสารที่เครือข่ายมี รวมไปถึงประเด็นขับเคลื่อนของแต่ละจังหวัด จากนั้นต่อด้วยกระบวนการระดมสมองแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 4PW กำหนดการเวทีประชุมวันที่สอง เริ่มกระบวนการ “ทบทวนบทบาทสื่อต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” พร้อมทั้งได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เป้าหมายระยะสั้น 1-4 เดือน (สิงหาคม ...

Read More »

เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ เปิดตัว กอง บก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลง”

เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ เปิดตัว กอง บก. สื่อสร้างสุขภาคใต้ “ขับเคลื่อนสังคม สู่การเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสุขภาพแห่งชาต(สช.) ร่วมกับเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช จัดเวที ปรึกษาหารือเครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ (กรณีสื่อสาร ๔PW) ณ.ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read More »
AreaHpp Facebook