BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

นฤเทพ พรหมเทศน์

นฤเทพ พรหมเทศน์
ฉายา ออส หละปูน จากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน เป็นผู้มีประสบการณ์งานพัฒนาและการสื่อสารในพื้นที่ เป็นนักสานพลังรุ่นปี 57 เป็นคนที่ทั้งพลังเล่นและพลังทำงาน มีมุมมองในการทำงานและใช้ชีวิตที่น่าสนใจ ทำความรู้จัก ออส หละปูน ได้ที่ http://www.facebook.com/naiaos

สื่อสานพลัง 4PW Movement ภาคเหนือวางแผนกระจายพื้นที่สื่อสาร แบบมีจุดร่วมเน้นใช้ทุนทักษะ-ช่องทางเดิมที่มี แต่ใช้เฟซบุ๊กเป็นฐานกระจายข่าวร่วม 17 จว.

บทบาทของสื่อนับวันจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสัมผัสได้ใกล้ตัวทั้งเสริฟที่หน้าจอทีวีจนกระทั่ง ทะลุเข้าไปในที่นอน ด้วยความสำคัญลำดับต้นเช่นนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้เห็นความสำคัญของจังหวะการสื่อสาร ผลักดันให้เกิดเครือข่ายการสื่อสาร การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อขยายข่ายการรับรู้ให้มากขึ้นในหลากหลายบริบทที่เหมาะสม ภายใต้ลักษณะการขับเคลื่อนงานสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภาคเหนือ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดพิษณุโลกก็เช่นกัน เป็นเวทีที่มุ่งรวมกลุ่มคนที่สนใจขับเคลื่อนกระบวนการสื่อสาร หลากรูปแบบทั้ง On air, Online,  On ground เข้ามาเป็นองคาพยพสื่อนโยบายสารธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คอยหนุนเสริมกระบวนการคิด การรวมตัว และผลิตนโยบายสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาคีที่เข้าร่วม ล้วนเป็นตัวแทนจากแกนนำจังหวัดต่างๆ ที่เข้ามาให้ข้อมูลสถานการณ์การสื่อสาร และออกแบบทิศทางต่อจากนี้ 5 ปีการสื่อสารนโยบายสาธารณะว่าจะเดินหน้าไปอย่างไร ในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณวิสุทธิ์   บุญญะโสภิต รอง ผอ.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ขยายภาพความสำคัญของการเป็นนักสื่อสาร และสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อย้อนให้เป็นถึงร่องรอยที่เกิดขึ้น บทบาทของตัวเรา ตลอดจน จุดเน้นของการขับเคลื่อนประเด็นงานทางนโยบาย ซึ่งแท้จริงแล้วการทำงานทางสังคมของเครือข่าย กลุ่ม องค์กรต่างๆ ดำเนินการอยู่เป็นประจำ แต่คณะของเราจะทำให้เกิดการรับรู้อย่างมีพลัง 3 เครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารด้านนโยบายสาธารณะ ...

Read More »

ส่องความเคลื่อนไหว  กลุ่มสื่อสารภาคเหนือ ผ่านเฟซบุ๊ก “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” คึกคัก…ม่วนใจ๋แต๊ว่า

นับจากวันที่ 3 กันยายน 60 ความเคลื่อนไหวของการสื่อสารด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านเครื่องมือกลุ่มเฟสบุ๊ค “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” ก็เริ่มคึกคักขึ้นตามลำดับ ซึ่งเดิม กลุ่มนี้เป็นเสมือนพื้นที่รวบรวมผลงานจนกระทั่งมีแนวทางร่วมกันเพื่อเป็นช่องทางสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาค 18 จังหวัดต่างเห็นพ้องกัน ความก้าวหน้าในการสื่อสารเติบโตขึ้นตามลำดับทั้งการสื่อสารด้วยภาพจากพี่ตู่ ประดิษฐ์  เลี้ยงอยู่ ที่เก็บภาพบรรยากาศต่างๆ พร้อมเนื้อหากระชับพอเข้าใจ ในการสื่อสารถึงความเคลื่อนไหวจากพื้นที่ประชุมสาธารณะต่างๆ ที่ได้เข้าร่วม การ Live Streaming ภายในกลุ่มของทีมศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ หรือการ Post กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการสร้างการรับรู้ที่สำคัญที่ให้ภาคีเครือข่าย เห็นหน้างานของพี่น้องที่ทำงานอยู่ในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน เป็นเสมือน โซ่ข้อกลางที่ทำให้แต่ละจังหวัดเท่าทันพัฒนาการ ส่วนไหนขาดก็สามารถศึกษาแบบและเติมได้ ส่วนใดมากก็แบ่งปัน  จะเห็นได้จากการตอบรับของแต่ละประเด็นที่นำเสนอผ่านกรุ๊ปเฟสบุ๊ค อาทิ การประชุมวิชาการภาค  การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน จนถึงการประชุมเพื่อจัดทำชุดความรู้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จากจังหวัดสุโขทัย ทำให้เห็นได้ว่า บทบาทของสื่อ Online หรือสื่อทางเลือกถูกยกระดับให้เป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งต่อความสำเร็จของเพื่อน 18 จังหวัดให้ได้รับการรับรู้ให้เท่าถึงกันมากขึ้น เป็นเสมือนกล่องข่าว เป็นห้องเก็บเนื้อหา เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ค่อยเติมเต็มข้อมูลจากหลากหลายงานที่มุ่งผลิตนโยบายสาธารณะ หรือ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยไม่แบ่งแยกกลุ่ม องค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามจังหวัด ข้ามภาค และสร้างพลังการรับรู้ให้มากขึ้นต่อตนเองและสังคม

Read More »

“Soft Power” พลังแห่งความอ่อนโยน

เมื่อกล่าวถึง “นักสานพลัง” ผมเชื่อว่า หลายคนคงนึกถึง นักขับเคลื่อนสังคม นักรบ นักวิชาการ หรือ นักราชการ(นักบริหาร) ที่มีชั้นเชิงทางสั่งการ จูงใจ ปลุกระดมความคิด สร้างจิตวิญญาณร่วมกัน ในการรวมพลังเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอน โดยหลักการ 5 ตัวจี๊ดที่เราคุ้นเคยได้แก่ 1)นักประสานงาน 2)นักวิชาการ 3)นักยุทธศาสตร์ 4)นักสื่อสาร และ  5)นักจัดการ แต่ในสายใยแห่งนักสานพลัง จะมีเว้นว่างช่องหนึ่ง นั่นคือ “นัก…………….”

Read More »

นักสานพลัง แห่งประเทศไทย

ท่ามกลางบรรยากาศของมวลมิตร ผู้มีจิตสาธารณะที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพแบบยกระดับผลงาน สู่การสานและสร้าง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในชื่อหลักสูตรที่ว่า โปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ “นนส.” ผมได้พบความรู้สึกบางอย่างที่อยากเล่าสู่กันฟัง ผ่านช่องทางสาธารณะเพื่อจารึกห้วงคำนึงที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้น

Read More »

ชาวลำพูนร่วมคิดร่วมทำ ทบทวนก้าวแรกสู่ก้าวที่สองอย่างมั่นคง บนหลักการ 3 ระดับสมัชชาสุขภาพ 4 มิติภาคีขับเคลื่อน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพลำพูน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กับระบบประกันสุขภาพ นับตั้งแต่แนวคิดการจัดการสุขภาพผ่านบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จนกระทั่งการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีกลไกหลายภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อน และเติบโตควบคู่กัน โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ในปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน เป็นการยกระดับศักยภาพของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีการหนุนเสริมจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้แต่ละจังหวัดมีการผลักดัน ถกแกลง และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายนำไปสู่การจัดทำเป็น “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ภายใต้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ให้จัดขึ้นปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

Read More »

บันทึกการเดินทาง 30.13 ก้าวที่สอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน

ละเมียดละไม กับการเดินทางของกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ฤกษ์เริ่มกระบวนการพูดคุยเชิงกระบวนการในวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ได้เริ่มกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกับทางสำนักปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ในปีแรกเมื่อครั้งมีคณะกรรมการจัดในปี 2556 ต้นปี และเริ่มกระบวนการเคลื่อนไหวปลายปี ส่งต่อสู่ปี 2557 ซึ่งทำให้เกิดภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งขบวนเมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2557 “เดินหน้า สังคมสุขภาวะ” บนวิถีวัฒนธรรม วิถีเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร

Read More »

ประสบการณ์ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่ ฟังเสียงประชาชนก่อนเริ่มสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 เป็นช่วงเวลาของการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อิมเพค เมืองทองธานี โดยปีนี้ มีระเบียบวาระที่เข้าสู่การประชุม 6 “ระเบียบวาระ” และ 1 การรายงานผลความก้าวหน้าของ “มติ” สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ทำให้ผมได้อะไรเพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเช่น เคยครับ

Read More »

เกาะเวทีออกแบบการสื่อสารเครือข่ายสมัชชาฯ ออกเดินทางไปสู่… “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

จากลำพูนสู่ไมด้า ซีตี้ รีสอร์ท หลักสี่ การเดินทางคราวนี้มีหลายเรื่องที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมเวทีออกแบบการสื่อสาร ผมเองเดินทางหลายครั้งครับ แต่ครั้งนี้ถึงใจถึงอารมณ์ที่สุด(ฮ่าๆๆๆ) หลังจากการประชุมกับทีมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพลำพูนจบลง มีการเฟ้นหาทีมงานเพื่อลงไปเรียนรู้วิธีการรับมติสมัชชาติในวันที่ 13 พ.ย. นี้จบลง ผมก็มุ่งหน้าสู่ กทม. ก่อนที่จะถึงที่พัก ผมแวะเดินเที่ยวแถวดอนเมืองครับ การเดินเที่ยวของผมอาจแปลกที่ชอบเดินไปตามแหล่งชุมชน พื้นที่ชีวิต ได้เห็นทุกข์สุข ของผู้คน ผมเดินจาก โรงแรมอมารา ย้อนไปแยกหลักสี่ ระยะทางก็ 5 กิโลครับ แต่เหมือนไกลมาก เพราะกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง(ท่าจะใช่) ซึ่งระหว่างทางผมพบป้ายที่เห็นบ่อยสุดคือ “พื้นที่กองทัพอากาศ” นึกไปก็รู้สึกว่าพื้นที่ของทหารนี่ช่างกว้างใหญ่เหลือเกิน

Read More »
AreaHpp Facebook