BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Karan Intakul

Karan Intakul
เป็นผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์เครือข่ายสมัชชาเฉพาะพื้นที่/ประเด็น และมีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ GIS

ดาวน์โหลดไฟล์สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภาค โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล ปีที่ 2  ที่จัดขึ้นวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

ดาว์นโหลดเอกสาร สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Phpp by PHA

ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสาร สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHPP by PHA) ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 –25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีไฟล์ประกอบดังต่อไปนี้

Read More »

ชัยนาทรวมพลัง 70 องค์กร จัดทำ MOU กำหนด 6 ข้อร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ พร้อมวิสัยทัศน์ 5 ปี อยากเห็นคนอยู่ดีกินดี กายใจดี เกษตรปลอดภัย

70 องค์กรจังหวัดชัยนาทร่วมลงนามข้อตกลง กำหนดบทบาท 6 ประการสร้างนโยบายสุขภาพ ประกอบไปด้วยร่วมประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน ที่จะเป็นหลักในการดำเนินงาน, ร่วมประสานเพื่อสร้างเครือข่าย และขยายโอกาสการมีส่วนร่วม, ร่วมพัฒนากลไกทำงาน, ร่วมสนับสนุนทรัพยากร, ร่วมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การสื่อสาร กระบวนการรับรู้ทางสังคม โดยมี สช.ร่วมสนับสนุนวิชาการ และอื่นๆ ตามเหมาะสม

Read More »
AreaHpp Facebook