BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

วิสุทธิ บุญญะโสภิต

วิสุทธิ บุญญะโสภิต
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย Blogger เก็บเล็กประสมน้อย

ต้นไม้ต้นนี้ชื่อ…สมัชชาพิจารณ์

หากเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ที่หวังจะกินผลสักต้น คงต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ ให้เวลารดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย คอยระวังแมลงหรือสัตว์มากินมาแทะทำลายต้นและใบ คอยประคบประหงมจนออกดอกออกผล แล้วเติมปุ๋ย และดูแลให้ต้นไม้นั้นยืนยงผลิตลูกผลให้เรากินอย่างยาวนาน ฉันใดก็ฉันนั้น งานพัฒนาก็เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่ต้องให้เวลา ให้ความมุ่งมั่น จวบจนงานพัฒนานั้นจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

Read More »
AreaHpp Facebook