BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

กุลรภัส ทองขาว

กุลรภัส ทองขาว
นางสาวกุลรภัส ทองขาว (ใบบัว คนแดนใต้) สื่ออิสระภาคประชาชน จากหนังสือพิมพ์ วารสารคนแดนใต้ ศูนย์ข่าวคนแดนใต้ ภาคประชาชน ออนไลน์ เป็นสื่ออิสระทำงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช่สื่อฯ มาเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ไม่ใช่เหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อช่วยประสานให้ภาคประชาชนรู้ถึงสิทธิ และเป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงาน องค์กร และทุกภาคส่วนที่จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ หรือปิดช่องว่างความไม่เข้าใจกัน

นนส.ใต้ เปิดเวทีเรียนรู้ “ชะแล้&ท่าข้าม”ต้นแบบพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ สร้างนโยบายสาธารณะร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2558 โครงการฯ พัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาสังคม สุขภาวะ (นนส.) ภาคใต้ นำโดย ดร.ขวัญตา  บุญวาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.ตรัง นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สช. ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

Read More »

สมรมคนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ (สปพ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีเชื่อมเครือข่ายสานพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ “สมรม (รวม) คนใต้หยับพลังสู่สุขภาวะ” ที่โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในเวที ได้จัดการแบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ คือกลุ่มที่ 1 ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มที่ 2 กระบี่ ตรัง และสตูล กลุ่มที่ 3 ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 4 สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง กลุ่มที่ 5 ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เมื่อได้ทำการแยกกลุ่มในการหยับ (ขยับ) ความคิด ร่วมคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว และกำลังทำอยู่ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญในพื้นที่ว่าอะไรที่ดี และอะไรคือปัญหา เมื่อตกผลึกแล้วก็ได้แสดงความคิด โดยแต่ละกลุ่มได้มีประเด็นประกอบไปด้วย ความสมบูรณ์ด้านอาหาร ...

Read More »
AreaHpp Facebook