BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสื่อเดินหน้าจัดตั้ง“กองบก.เครือข่ายสุขภาวะชุมชน” วางแผนยุทธศาสตร์สื่อสาร 4PW ทั่วประเทศ

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมเครือข่ายทำงานสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อปีพ..2560 และออกแบบการทำงานสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างยุทธศาสตร์และจัดภูมิทัศน์การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

จากการทำงานที่ผ่านมาเครือข่ายทำงานสื่อสารนโยบายได้มีการจัดทำเวทีสร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการสื่อสารให้กับเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างแกนคณะทำงานสื่อสาร และเชื่อมโยงคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อน 4PW ทั้งในระดับภูมิภาค โดยเป็นการกำหนดรูปแบบการสื่อสารร่วมกัน ผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่”เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวมรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายทั่วประเทศ ผลจากการดำเนินงาน ทำให้เกิดเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ 5 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ กทม. จนเกิดโมเดลการสื่อสารเฉพาะพื้นที่ ที่เครือข่ายร่วมกันออกแบบ พร้อมกับทดลองใช้ช่องทางที่ออกแบบ สำหรับเป็นข้อต่อในการสื่อสารมายังพื้นที่สื่อส่วนกลางร่วมกัน

เราพยายามคิดว่าทำอยางไรให้คนในพื้นที่เป็นนักสื่อสาร ในการทำกระบวนการสื่อสาร นโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากคนจำนวนมาก เช่น มีนักวิชาการ นักยุทธศาสตร์ มีนักประสาน นักสื่อสาร นักบริหารจัดการ เข้ามาเป็นทีมในการจัดทำนโยบาย กระบวนการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ สื่อหมายถึงช่องทางในการสื่อสาร เพื่อสื่อสารขยายออกไปให้ประชาชนรับรู้ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างพลังเป็นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่ง เรากำลังทำให้คนทำงานในพื้นที่เป็นนักสื่อสารได้ เมื่อปีที่แล้วมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้พี่น้องได้พบปะแลกเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารร่วมกัน ปีนี้น่าจะเกิดการยกระดับและเกิดการเชื่อมโยง เป็นฮับศูนย์เชื่อม กลุ่มหรือกองบรรณาธิการ เพื่อขยายออกมาเป็นเครือข่าย ถึงวันนนั้นสมัชชาทางอากาศน่าจะเป็นความจริง สุรพงษ์ พรมท้าว รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงความคาดหวังในการจัดตั้งกองบรรธิการในการขับเคลื่อนประเด็น 4PW ในระดับพื้นที่

สิ่งสำคัญในการก่อรูปกองบรรณาธิการให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกภูมิภาคคือ การสร้างวาระร่วม ประเด็นร่วม และการทำกลไกกลางและการจัดตั้งกองสื่อสาร ซึ่งไม่ควรกระจุกรวมกันอยู่ที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งจุดเด่นในแต่ละพื่้นที่อาจจะเป็นประเด็นเดียวกันแต่แตกต่างกันออกไป การมีกองบรรณาธิการกลาง ตรงกลาง คนที่อยู่ตรงกลางต้องเป็นผู้ดึงประเด็นที่น่าสนใจของแต่ละภาคมาเพื่อนำมาจัดเป็นวาระข่าวสารร่วมกัน 

เราอยากมีพื้นที่กลางของสื่อ วันนี้เป็นเหมือนการก้าวต่อจากปีที่แล้ว การขับเคลื่อนงานที่แล้วมาพิสูจน์ได้ว่าทีมงาน ทุกคนมีศักยภาพในการสื่อสารที่หลากหลายเฉพาะตัว และมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การเชื่อมร้อย บูรณาการ ถือเป็นโจทย์ของผม บทบาทที่สำคัญคือการขับเคลื่อนภาคพลเมือง กระบวนการในการจัดทำแผน และยุทธศาสตร์ หากลองจินตนาการว่าถ้าเรามีพื้นที่ตรงกลางเหมือนสื่อสร้างสุขภาคใต้ ใครๆก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในการขับเคลื่อน พวกเราทำสื่อไม่ได้รับใช้ใคร แต่ขับเคลื่อนสื่อเพื่อสุขภาวะ เราต้องไม่มีหมวกแต่ติดยึดอยู่กับใคร ตรงกลางต้องมีผู้ประสานแอดมินหลัก แอดมินกลาง แอดมินประจำจังหวัด หรือประจำประเด็น มีคนตรงกลางช่วยกันดูภาพรวม เราสามารถเชื่อมร้อยกัน และข้ามภูมิภาคได้ โดยเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยน เผยแพร่และแชร์ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน คุณเจริญลักษณ์  เพ็ชรประดับ ตัวแทนภาคอีสาน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดตั้งกองบรรณาธิการในแต่ละภูมิภาค

การพูดเรื่องภูมิทัศน์สื่อ และการผลิตสื่อ ควรเกิดการชวนกันคิดชวนกันคุยว่าสื่อที่ผลิตออกมาจะเผยแพร่ได้อย่างไร เป้าหมายของการสื่อสาอยู่ตรงไหน ผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยคือใคร ถ้าเราสื่อสารกับคนในพื้นที่กระบวนการคืออะไร วิธีการ เครื่องมือคืออะไร ถ้าเราสื่อสารกับโลกกว้าง อากาศ ตัวชี้วัดคืออะไร เราเคยสร้างสถิติด้วยกันไหม ประเด็นสำคัญคือการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ประเด็นสำคัญคือเราสื่อสารไปไหน คุณเชลศ ธำรงฐิติกุล  วิทยุชุมชน หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอแนะแนวทางทางการสื่อสารให้กับเครือข่าย

 ซึ่งข้อเสนอแนะเรื่องการจัดตั้งกองบรรณาธิการในแต่ละภูมิภาคนำไปสู่การออกแบบกลไกการทำงานสื่อสารร่วมกัน ผ่านการเสนอแนวคิด ความคาดหวัง การนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติดารสื่อสารงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยแต่ละภาคเกิดรูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบทของแต่ละภาคดังนี้

 ภาคเหนือ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานประเด็นและเนื้อหาในการสื่อสาร หาจุดร่วมและสร้างกลไกการทำงานที่เข้มแข็งในพื้นที่ จัดกิจกรรม แชร์ โชว์ เชื่อม โดยมีการนำตัวประเด็นในพื้นที่วิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารเช่น เห็นดีก็แชร์ต่อ แก้ไข ปรับเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ พัฒนาเนื้อหาเป็นสื่อใหม่ เช่น อินโฟกราฟฟิค เป็นต้น

ภาคอีสาน เกิดขยายเครือข่ายการทำงานโดยเริ่มจากกลุ่มคนใกล้ชิดทำงานร่วมกันได้ก่อน จัดตั้งกองบรรณาธิการโดยเลือกเฉพาะคนที่ทำงานร่วมกันได้ 10 คน กองบรรณาธิการจะตั้งไลน์กรุ๊ปเพื่อใช้ในการประสานงานและพูดคุยกัน นอกจากไลน์กรุ๊ปของอีสานก็ควรมีของภาคด้วย กำหนดประเด็นในการทำงานร่วมกัน และ กำหนดรูปแบบการนำเสนอ บริหารจัดการให้สื่อผลิตออกมาได้ โดยมีเครือข่ายจากทั้งภายในและภายนอกคอยหนุนเสริม จัดทำเพจเฟสบุคเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการนำเสนอประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในเพื่อที่ ซึ่งเพจจะเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสาร เป็นความท้าทายของขบวนการสื่อสารของภาคอีสานและเพิ่มเครือข่ายการทำงานให้มากขึ้น

ภาคใต้ การทำงานของเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาวะภาคใต้ ทำงานผ่านการกำหนดสถานะประเด็นร่วมมาจากกองบรรณาธิการเป็นหลัก รูปแบบของการสื่อสาร ทุกอย่างสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกันได้ ทั้งออนแอร์ ออนกราวด์และ ออนไลน์  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน แล้วนำเนื้อหาที่ได้มาสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง วาระร่วมของภาคใต้ คือประเด็นการสร้างสุขภาคใต้ เป็นการเชื่อมโยงในระดับภาคโดยมีกองบรรณาธิการกลางเป็นตัวคัดกรอง มีเฮลสเตชั่น เป็นถังข้อมูลกลาง มีข้อมูลในเชิงงานเขียน งานข่าว งานเคลื่อนไหว ทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญคือต้องเข้าให้ถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติ

ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก เกิดการวางมาตรฐานการสื่อสารแบ่งไว้เป็น 4 ประเด็น การสื่อสาร การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเน้นเรื่องของนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะ เพื่อให้เกิดการสื่อสารใน 22 จังหวัด โดยผ่านทางบรรณาธิการจังหวัด สร้างจุดร่วมในประเด็นการทำงาน และมีการจัดเวทีประชุม จัดตั้งแอดมินภาคคอยกรองเนื้อหาและจัดลำดับความสำคัญลงสื่อหลักของภาค ผลักดันสื่อออนไลน์สู่กระแสสื่ออื่นๆ และสร้างรูปแบบกลไกการทำงานภายในภาคและการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง โดยมีคณะกรรมการระดับภาคจากจังหวัดต่างๆ มีตัวแทนจากภาคไปเชื่อมโยงกับส่วนกลาง มีการประสานกับสื่อกระแสหลัก ผ่านกลุ่มไลน์ของภาค

 

 

กรุงเทพ  สร้างกลไกการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ เนื่องจากการสื่อสารสุขภาวะในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาทำแต่ปัญหา ที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ และผลิตเฉพาะสื่อชุมชน จึงต้องมีพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้เป็นสื่อทางสังคมมากขึ้น และเชื่อมกับเขตต่างๆ โดยมีกรอบการทำงานที่ใช้รูปแบบการทำงานแบ่งออกเป็นทีมเนื้อหาทำงานแบบอิสระ ในการส่งเนื้อหาผ่านทางกรุ๊ปไลน์ มีกองบรรณาธิการคอยกลั่นกรองก่อนเผยแพร่ และสร้างสื่อที่มีพลังเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ จัดภูมิทัศน์การสื่อสารใหม่กำหนดประเด็นการสื่อสาร เช่น ประเด็นสังคม เศรษฐกิจ สังคม ที่สามารถต่อเชื่อมกับเครือข่ายอื่นๆ ได้โดยเครือข่าย 4PW เป็นหลัก และมีเครือข่ายอื่นๆเป็นตัวหนุนเสริม ยกระดับความรู้และแพร่เครือข่ายอื่นๆ

 

สุดท้ายจึงเกิดภาพการทำงานที่เรียกว่า กองบก.เครือข่ายสุขภาวะชุมชนป้าหมายหลักคือความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม เพื่อจัดการตนเองให้เกิดสังคมสุขภาวะ เครือข่ายสื่อสาธารณะจะเป็นภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็ง และเป็นพลังทางสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ภายใต้โครงสร้างที่ต่างกัน แต่มีการสร้างวาระร่วมและประเด็นการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและมีทิศทางร่วมกัน นำไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกภูมิภาค

 

 

ข่าวโดย : นิภาภรณ์ แสงสว่าง

ภาพโดย : กองบรรณาธิการกลาง

 

 

 

 

 

 

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook