BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4PW) จ.พิษณุโลก คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด จัดเวทีเชื่อมโยง คน กลไก เครือข่าย และข้อมูลการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดขยายความร่วมมือสู่ระดับเขต โดยที่มีภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคส่วนราชการ วิชาการ ประชาสังคม ที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น ประเด็น เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และอาหารปลอดภัย

ซึ่งเป็นเวทีให้ ผู้เข้าร่วมได้ทบทวน เป้าหมายร่วม ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และแนวทางการขับเคลื่อนร่วม เพื่อคิด การก่อร่าง สร้างรวมตัวเป็นกลไกทั้งเป็นทางการ กึ่งทางการ ที่จะร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการการทำงาน ร่วมกัน โดย จะนำเสนอเข้าไปสู่แผนงานโครงการ ที่เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดต่อไป

โดยคาดหวังยกระดับ จะอาศัย กลไก กขป.เขต 2 เป็นพื้นที่ผลักดันขยายผลสร้างภาคีความร่วมมือเป็นนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ ร่วมกับภาคีจังหวัดอื่นๆในเขต2 และใช้โอกาสจากกิจกรรม พื้นที่เรียนรู้อื่นๆ เช่น เวที มหกรรมสร้างสุขภาคเหนือ เป็นการสานงาน ผู้คน เครือข่ายระดับภาค ต่อไป

 

 

ข่าวโดย : chayen chumnoorak นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สช.

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook