BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

การประชุม ออกแบบ แนวทางการจัด มหกรรมสานพลังภาคเหนือ (สุขภาพดีมีให้เห็น ถ้าทำเป็นก็เห็นสุข)

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับงานมหกรรมสานพลังระดับภาคเหนือ ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์

งานซึ่งจะเป็นโอกาสให้พี่น้องเครือข่ายสังคมสุขภาวะภาคเหนือได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย เรื่องราว
ประสบการณ์ ดีๆ มาร่วมกันรังสรร กำหนดทิศทาง ของอนาคตของพี่น้อง และลูกหลานของคนภาคเหนือ การจับมือกันสร้างพื้นที่กลางเชื่อมโยง สานพลัง ยกระดับ สู่การมีนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม บริบท ของภาคเหนือโดยการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่สาม ของการประชุมตระเตรียม การจัดงาน ซึ่ง ค่อยๆแสดงให้เห็นความคืบหน้า ทิศทาง ความพร้อม ที่ชัดเจนขึ้นอย่างเป็นลำดับ และคาดหวังให้เกิดความพร้อมสูงสุดรองรับการจัดงาน ซึ่งการประชุม ครั้งนี้สามารถระบุประเด็น/คณะทำงานผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อ เตรียมการจัดทำเอกสาร ข้อมูล สถานการณ์ ข้อสรุป ข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดรูปแบบกิจกรรมในห้องย่อย ตลอดจน การสรุปผล ใน 5 ประเด็นหลักระดับภาค ได้แก่
1.ความมั่นคงทางอาหาร(เกษตรอาหารปลอดภัยจากสารเคมี)
2.สุขภาวะเด็กเยาวชน (ระบบการรองรับเด็กไทย4.0)
3.สุขภาวะผู้สูงอายุ(ระบบรองรับสังคมสูงวัย)
4.สุขภาวะพระสงฆ์(บทบาทชุมชนสังคมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์)
5.ชาติพันธ์(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา)
ขณะเดียวกัน ยังได้มีการระดมความคิด ในการจัดรูปแบบเวทีกลาง พิธีการ พิธีกรรม การปาฐกถา

TED TALK เรียงร้อยเรื่องราวบอกเล่าเก้าสิบให้คุณค่ากับจากผู้ปฏิบัติการสานพลังจริงของคนตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่

การนำเสนอ บทบาท กขป.ผ่านการนำเสนอที่สร้างควมเข้าใจต่อสังคมโดยรวมผ่านกรณีรูปธรรมที่มีกระบวนการการสานพลังผ่านกลไก กขป. ที่เด่นชัด

ลานเสวนา บูธนิทรรศการ ที่จะถูกออกแบบจัดวางที่จะนำเสนออย่าสอดรับในเนื้อหาซึ่งกันและกัน

การสื่อสารสาธารณะประชาสัมพันธ์ อย่างมีพลัง ก่อน ระหว่างและหลังวันงาน

การจัดการในการประชุม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ

ตลอดจน ระบบ กระบวนการ การบริหาร จัดการ การประชุม ให้มีส่วนร่วม มีสีสัน มีชีวิตชีวา เกิดการสร้างสนามพลังให้ภาคีทุกภาคส่วนจับมือ ขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์สานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของชุมชนสังคมคนชาวเหนือ

กระบวนการผูกเชื่อมร่วมไม้ร่วมมือ จับมือขยับ ผลักดัน ขับเคลื่อนอย่างเป็นพันธมิตรมีการส่งต่อวาระข้อเสนอจากพื้นที่สู่พื้นที่ พื้นที่สู่กลไกหน่วยงานทั้งภาคีหลัก ภาคียุทธศาสตร์ อย่างเป็นกัลยานมิตร

ข่าวโดย : chayen chumnooruk นักวิชาการด้านโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สช.

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook