BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายอาสาชุมชนกทม. ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เขตธนบุรี
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พื้นที่กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ เขตธนบุรี(คลองสาน/จอมทอง/บางกอกน้อย/บางกอกใหญ่/บางพลัด/ทวีวัฒนา/ตลิ่งชัน) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) จัดโครงการ “ขับเคลื่อนอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร”  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุผลสำเร็จภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน โดยเร่งให้มีการขยายเครือข่ายอาสาภาคประชาชนทุกรูปแบบเพื่อให้ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น

ในเวทีวันนี้ได้คัดเลือก เขตและชุมชน นำร่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ จำนวน 5 เขต 5 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนอุดมสิน 2 เขตจอมทอง  ชุมชนคู่คลอง เขตตลิ่งชัน   ชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี  ชุนชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย  ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวนี้ ในเดือนตุลาคม 2561

 

 

เสนอข่าวโดย :

นางกอบกุล นะนิล นักสื่อสารสุขภาวะชุมชน เขตจอมทอง

 ณัฐวดี มิ่งชัย เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนกทม. โซนกรุงธนเหนือ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook