BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

“สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) ในอนาคต ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเวทีสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญา (4PW) ระดับจังหวัดและกทม. ภายใต้ชื่องาน สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางและความก้าวหน้าจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดในอนาคต

4PW มากจากคำว่า Participatory  Public Policy Process base on Wisdom หมายถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ซึ่งมีการผนวกเครื่องมือต่างๆภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติลงไป เช่น สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการแบ่งกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) ระยะการขับเคลื่อนนโยบาย (ขาเคลื่อน) และระยะการติดตามประเมินนโยบาย (ติดตามและประเมินผล)

ซึ่งประเด็นแลกเปลี่ยนประกอบด้วย ผลการขับเคลื่อน 4PW จากปี2560-2561 ที่ผ่านมา ,ปัจจัยความสำเร็จ/ภาวะคุกคามที่พบในขณะดำเนินงานและสุดท้ายข้อเสนอแนะในปฏิบัติงานในปีถัดไป

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวถึงนโยบายสช.ปี2562-2563  แนวทางการดำเนินงานสช.ในด้านสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ สิทธิ หน้าที่ ด้านสุขภาพการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และกระบวนการ 4PWอื่นๆ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ด้านปัจจัยในองค์กร ไว้ว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับงบประมาณประจำปีที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนวิกฤติ และปัญหาโครงสร้างอัตรากำลังที่มีอยู่จำกัด ในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรกำลังตกผลึกและเข้าที่เข้าทาง บทบาทของสช.ในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านจังหวะก้าวในมิติต่างๆทำให้สช.เป็นที่รับรู้และรู้จักของสังคม รวมทั้งฝ่ายนโยบาย การสร้างพันธมิตรทางนโยบาย เป็นเรื่องที่สช.ให้ความสำคัญ พันธมิตรนโยบาย ร่วมกับกระทรวงต่างๆอย่างน้อย6 กระทรวง เพื่อผนึกกำลังในการขับเคลื่อนงานผ่านนโยบาย พันธมิตรในระดับยุทธศาสตร์ จะมีแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดงานขับเคลื่อน คือตระกูล ส. ทั้งหมด (พอช.และศูนย์คุณธรรม) ขยายไปยังอีก  16 องค์กร พันธมิตรระดับปฏิบัติการ คือท่านทั้งหลาย คือศูนย์หน้า ปีกซ้าย ปีกขวา รับลูกแล้วนำลูกไปยิงประตู สช.เป็น กองกลางที่คอยแย่งลูก ส่งลูกผ่านไปให้ เป็นหัวใจของการแพ้ชนะ พันธมิตรในระดับต่างประเทศ เป็นเหมือนกับภูมิคุ้มกัน เป็นเพื่อนทางวิชาการและด้านงานนโยบายต่างๆ

ทั้งนี้ยังเกิดกระบวนการหารือเพื่อพัฒนาโครงการ 4PW ใน 13 เขต เพื่อวางแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลังของโครงการปี 2561 ,การพัฒนาโครงการปี 2562 และการหารือวาระอื่นๆของแต่ละเขตพื้นที่

“สิ่งสำคัญคืออยากเห็นทุกจังหวัดพึ่งพาตัวเองได้ หัวใจอยู่ที่กลางสร้างพันธมิตรสามเสือ พันธมิตรของชุมชน เครือข่ายชุมชน สองคือเครือข่ายท้องถิ่น พันธมิตรของภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ จะช่วยเหลือเกิ้อกูลและสามารถจัดการตนเองได้ดียิ่งขึ้น ในทศวรรษที่สองต้องหลุดออกจากพันธนาการของจังหวัดรอคอยหน่วยราชการ ต้องทะลุออกมาให้ได้ หน้าที่ในการหนุนคือสช.ให้ท้องถิ่นพื้นที่ทุกจังหวัดแข็งแรงผ่านการจัดการและศักยภาพของท่าน เอาพี่น้องภาคีเครือข่ายเป็นที่ตั้ง สำหรับแนวทางและจังหวัดก้าวของสช.สำหรับปีต่อไป มีเป้าหมายสามประการคือ หนึ่งประสิทธิภาพสูง ธรรมาภิบาลสูง สองเครือข่ายเข้มแข็ง องค์กรมั่นคง และสุดท้ายงานได้ผล คนเป็นสุข”

ทั้งนี้ในเวทียังเกิดวาระหารือกันเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4PW) ระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ และวางแผนการดำเนินงาน และสรุปสิ่งที่จะดำเนินการร่วมกันในระดับเขตพื้นที่ ดังนี้

เขต 5 “เกิดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อน ประเด็นอาหารปลอดภัย พื้นที่ปลอดภัยกิจกรรมรวมกลุ่มทำข้อมูล รับรองมาตรฐานพีจีเอส  ประเด็นการจัดการขยะ กิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือน(เริ่มต้นภาครัฐดำเนินการ)  บูรณาการกับอำเภอท้องถิ่น ประเด็นสังคมสูงวัย (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โรงเรียนผู้สูงอายุ) ผลักดันเข้าสู่ระเบียบวาระสมัชชาชาติ”

เขต 12 “งานสร้างสุขของภาคใต้ ภายใต้คำว่า “สุขภาวะของคนใต้” ซึ่งจะมีประเด็นขับเคลื่อนคือ ประเด็นบุหรี่เสี่ยงอันตรายประเด็นสุขภาวะกลุ่มวัย ประเด็นชาติพันธ์ ประเด็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม ประเด็นเกษตรและอาหาร ซึ่งจะมีรูปแบบในการการขับเคลื่อน แยกได้ 3 แบบ หนึ่งใช้กลไก 4PW เคลื่อนเป็นเนื้อเดียวกับแผนของจังหวัด สองการสร้างเป้าหมายร่วม โดยชวนให้เครือข่ายทำงานร่วมกัน ลงมือทำงานในพื้นที่นำร่องและสุดท้ายการเคลื่อนไหวผลักเข้าระบบตามรูปแบบที่สช.ออกแบบมา

เขต “สำหรับแผนปี 2562  ในแต่ละจังหวัดจะดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 3 ปี โดยเคลื่อนภายใต้ประเด็นคานงัดของจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการทำงานของสช.เป็นลักษณะแยกส่วน ควรบูรณาการภายใต้สมัชชาสุขภาพจังหวัดและขยายพื้นที่ธรรมนูญทั้งหมดให้ครบทุกอำเภอ และทั้ง 4 จังหวัดควรใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพในการขับเคลื่อน ให้เขต 9 ได้มีโอกาสพูดคุยกับสปสช. กขป. สสส. และอื่นๆ ทำงานร่วมกันสร้างรูปธรรมและสร้างผลงานที่เด่นชัดที่สุด สุดท้ายคือการสานเครือข่ายสมัชชาและธรรมนูญทำงานไปร่วมกัน”

จากกระบวนการหารือเพื่อพัฒนาโครงการ 4 PW ปี 2562 นำไปสู่การเกิดข้อเสนอที่สำคัญในเวที เช่น ความต้องการให้เกิดเวทีร่วมทั้งในรูปแบบเวทีที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ รวมถึงการสัญจรหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ระหว่างเขตพื้นที่ การค้นหาแกนนำคนทำงานและพัฒนาศักยภาพคนทำงานในพื้นที่ การเพิ่มบุคลากรคนทำงานให้มากขึ้นในพื้นที่ การสร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกันได้ การสื่อสารพูดคุยกัน รวมถึงการวิเคราะห์การทำงานจัดทำตัวชี้วัดความสุขความทุกข์ของคนในเขต การจัดให้มีหน่วยพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแบบช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง การใช้ทุนจากการทำงานเดิมของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นกลไกของเครือข่าย หรือกลไกภาคในการช่วยหนุนเสริมพลังการขับเคลื่อน การมุ่งเน้นการบูรณาการกับเครือข่าย 4 ส. กับ 1 พ. (พอช.) ให้เกิดการทำงานร่วม การสานพลังกับภาคนโยบาย ภาครัฐ และการหันกลับมาใช้พื้นที่รูปธรรมเป็นฐานของการทำงานโดยไม่แยกส่วนกันทำงาน เพื่อแบ่งปันกำลัง และทรัพยากรระหว่างกัน เพื่อให้เกิดตำบลจัดการตนเองด้านสุขภาวะ การมองมิติการทำงานที่กว้างกว่าเรื่องสุขภาพเช่น สิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย และข้อเสนอสุดท้ายคือ การช่วยเติมสรรพกำลังของทางสช. ภาควิชาการและภาคประชาสังคมในการเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะในทุกพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

 

 

ข่าว/ภาพโดย : นิภาภรณ์ แสงสว่าง

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook