BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่าย สอช. คทช. ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่ากทม. เสนอแนวทางแก้ไข กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล

9 ต.ค.2561 เวลาประมาณ 8.00 น. สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ในนามเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ตั้งขบวนเพื่อเดินรณรงค์ บริเวณหน้าศาลาว่าการกทม. พร้อมทั้งยื่นหนังสือ ต่อผู้ว่ากทม.เป็นที่แรก ต่อจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากปัญหาของพี่น้องคนจนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายบายของภาครัฐ ในที่ดินของหน่วยงานต่างๆ และพื้นที่เอกชน เช่น ผู้เดือดร้อนริมคลองลำราง คลองย่อย กลุ่มถูกไล่รื้อในที่ดินเอกชน ที่ดินรถไฟ กลุ่มคนไร้ที่ทำกิน ส่วนปัญหาที่ดินรถไฟซึ่งมีพื้นที่ ชุนชนริมทางรถไฟใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชาวบ้าน 19 ชุมชน 1,200 ครอบครัว จำนวน 4,000 คน ได้รับผลกระทบจากนโยบายการสร้างทางรถไฟความเร็วสูง การดำเนินการมีปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องค่าเยียวยา และในการย้ายไปอยู่ที่ใหม่ยังไม่มีที่ดินรองรับผู้เดือดร้อน

ทางเครือข่ายสอช.และ คทช.ไม่ได้ต้องการขัดขวางการพัฒนา แต่ขอให้ผู้ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองและพัฒนากับคุณภาพชีวิตของคนไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังเช่นที่นโยบายของภาครัฐฯว่าไว้…แล้วเราจะติดตามทวงถามคำตอบเป็นระยะๆ หากยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและไม่เร่งรีบให้ทันต่อปัญหาความเดือดร้อน พี่น้องเครือข่ายอาจจะนัดรวมตัวกันเพื่อทวงถามความคืบหน้าต่อไป

ในส่วนของข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

ข้อเรียกร้องต่อกรุงเทพมหานคร เครือข่ายสอช.และคทช. เสนอให้มีกลไกร่วมในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในทุกระดับ เช่น ผู้เดือดร้อนริมคลองลำราง คลองย่อย กลุ่มถูกไล่รื้อในที่ดินเอกชน และที่ดินรถไฟโดยมีคณะกรรมการเพื่อทำการสำรวจชุมชนผู้เดือนทั้งเขต พร้อมทั้งสร้างแผนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นเขตนำร่องในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในระดับเขต และเสนอให้มีการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยริมคลองลำราง คลองย่อย กลุ่มถูกไล่รื้อในที่ดินเอกชน และที่ดินรถไฟโดยการพัฒนาในที่ดินเดิมหรือจัดสรรให้สามารถอยู่ร่วมกับการพัฒนาสายคลองได้อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้เสนอให้มีการจัดงบประมาณในการเยียวยากรณีไล่รื้อชุมชนริมคลองลำรางและคลองย่อย โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับนโยบายการพัฒนาชุมชนริมคลองหลัก(คลองลาดพร้าว) และจัดให้มีกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยในการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยริมคลองลำราง คลองย่อย กลุ่มถูกไล่รื้อในที่ดินเอกชน และที่ดินรถไฟ  สำนักงานเขตควรสนับสนุนงบประมาณระบบการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และแผนการแก้ไขปัญหาในเทศบัญญัติ

ทั้งนี้ เครือข่ายเสนอให้พื้นที่ในกทม. หยุดการไล่รื้อทันกรณีเร่งด่วน วิภาวดี 80 และ 33 พร้อมทั้งทำข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ พอช. ในการสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยร่วมกัน

ข้อเสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ยุติการไล่รื้อและดำเนินคดีในทุกพื้นที่ในที่ดินของภาครัฐ เอกชน การทวงคืนผืนป่า และขอขยายระยะเวลาในการหารือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา ต้องการให้รัฐบาลทบทวนและตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดำเนินการด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อตกลง ในการพัฒนาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ในระดับชาติ และระดับจังหวัด

นอกจากนี้ เสนอให้รัฐบาลตั้งกองทุนที่ดินและที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล และเยียวยา ช่วยเหลือเงินที่เกี่ยวกับการรื้อถอนอย่างเป็นธรรม พร้อมด้วยแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและใช้ที่ดินรัฐเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยรัฐบาลมีแนวทางให้ชาวบ้านสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยและที่ดินเดิมจนกว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในระหว่างการดำเนินการ

ข้อเสนอเรียกร้องด้านกฎหมาย ต้องการให้รัฐบาลแก้ญัตติกฎหมาย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ระเบียบกฎหมาย ที่ส่งผลให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน และอยู่อาศัยได้ เช่น อัตราค่าเช่าที่ดิน ระเบียบสหกรณ์ ผังเมือง ระยะเวลาการเช่าที่ดินฯลฯ และต้องสนับสนุนงบประมาณ ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้า น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งจัดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด โดยสำนักนายกรัฐมนตรีและเสนอให้ท่าน กรอบศักดิ์ เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนตามกลุ่มปัญหาต่างๆ ตามความเหมาะสม เครือข่าย สอช.และคทช. เป็น เลขานุการคณะกรรมการร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้า

ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอว่า ควรให้ สปก. เร่งรัดนำนโยบายการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในพื้นที่ สปก.มาดำเนินการจัดสรรให้กับผู้ไร้ที่ดินทำกินให้ครอบคลุมทั้งประเทศ นอกจากนี้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ระดับจังหวัด ใช้เกณฑ์การคัดเลือกมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ ที่จะจัดสรรที่ดิน หรือใกล้เคียง เช่น ตำบล  อำเภอ จังหวัด ตามลำดับ โดยกระบวนการคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาคมร่วมกันทั้งหมู่บ้านและตำบล มีกระบวนการได้มาของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีกระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายมาจากชุมชนท้องถิ่นและให้หน่วยงานสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่น และคำนึงถึงความต้องการการมีส่วนร่วมและความต้องการเกษตรกร

ทั้งนี้เครือข่ายได้เสนอให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มจากการออกแบบวางผังพื้นที่ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรร ทำการจัดพื้นที่ตามผังที่ได้วางไว้ก่อนเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรเข้าพื้นที่ จัดระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมก่อนที่เกษตรกรเข้าพื้นที่ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตทักษะตามบริบทพื้นที่ การสร้างระบบการตลาดและกองทุนชุมชน และสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้ง สหกรณ์ทำความเข้าใจและให้ความรู้ต่อเกษตรกรให้เข้าใจถึงระบบ การบริหารจัดการ ก่อนการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด ในระดับกระทรวง เพื่อติดตามความคืบหน้า เครือข่าย สอช.และคทช. เข้าร่วมตามความเหมาะสมของจำนวนพื้นที่ของปัญหา

ข้อเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ จัดหาที่ดินเพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนารถไฟรางคู่ในกรณีที่ต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่ ในรัศมี ไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาหนุนเสริมเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ และจัดทำแผนพัฒนา ระบุระยะเวลาที่การรถไฟฯจะดำเนินการที่ชัดเจนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้เตรียมตัวในการพัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งเยียวยาค่ารื้อถอนของผู้ที่ได้รับกระทบอย่างเป็นธรรมและการรถไฟฯ ต้องปฏิบัติตามผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่การรถไฟฯ ได้ศึกษาผลกระทบและออกแนวปฏิบัติไว้

นอกจากนี้ มีการกำหนดระเบียบระยะเวลาการเช่าที่ดินการรถไฟฯของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นระยะเวลา 30 ปี ต่อการเช่าหนึ่งครั้ง การเช่าที่ดินของการรถไฟฯ ต้องการขอเช่าในอัตราเช่าเดียวกับ 61 ชุมชน (อัตราค่าเช่า 7 บาท ไม่เกิน 20 บาท ต่อตารางเมตร ต่อปี) ทางเครือข่ายเสนอให้การรถไฟฯ เปิดเช่าพื้นที่ที่เหลือจากการพัฒนารถไฟระบบรางคู่ เพื่อให้ชุมชนได้เช่า และทำโครงการบ้านมั่นคง

ข้อเสนอเฉพาะพื้นที่ เมืองหัวหินและชุมชนพระราม6 กรณีผู้เดือดร้อนที่มีผลกระทบจากโครงการรถไฟรางคู่ เมืองหัวหิน เสนอให้ชะลอการไล่รื้อจนกว่าผู้ได้รับผลกระทบหาที่ดินรองรับการสร้างบ้านใหม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟ อำเภอหัวหิน ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 2/2561 ของคณะกรรมการการแก้ไขระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้การรถไฟเปิดเผยแผนการก่อสร้างรถไฟรางคู่ และขอเช่าที่ดินที่เหลือจากการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ต่อผู้เดือดร้อน ทั้งนี้ การรถไฟจ่ายค่าเยียวยาให้กับผู้เดือดร้อนอย่างเป็นธรรม พร้อมจัดให้มีคณะทำงานร่วมในการสำรวจบ้าน ประเภทบ้าน และเนื้อที่การอยู่อาศัย ร่วมกับตัวแทนชุมชน

กรณีการเก็บค่าเช่าที่ดิน ชุมชนพระรามหก (สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอให้การรถไฟเก็บค่าเช่าให้เป็นไปตามมติ ครม.ปี2548 เนื่องจากการรถไฟเก็บค่าเช่าที่เกินกว่าตามมติ ครม.ปี2548 ซึ่งอยู่ใน 61 ชุมชน เก็บค่าเช่าไม่เกิน 7 – 20 บาท/ตารางเมตร/ปี แต่การรถไฟได้เก็บค่าเช่าที่ดินของ ชุมชนพระรามหก ในราคา 150 บาท/ตารางเมตร/ปี โดยเสนอการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาชุมชนริมทางรถไฟแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยให้มีตัวแทนผู้เดือดร้อนทุกชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวมถึงจัดให้มีคณะอนุกรรมการเรื่องการขอใช้ที่ดินจากการรถไฟ ที่เหลือจากการทำรถไฟรางคู่ โดยให้สิทธิการเช่าต่อชุมชน

 

 

 

รายงานข่าวโดย : ชนิสรา ละอองดี เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนกทม. โซนธนบุรีเหนือ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook