BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค พื้นที่กทม.ระดับเขต พร้อมใจร่วม พัฒนาศักยภาพกลไกโซน และ องค์กรผู้บริโภคในกทม. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ถนนราชวิถี เขตพญาไท  ผู้ประสานงานองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ(ศูนย์สิทธิผู้บริโภค) กรุงเทพมหานคร โซนกรุงธนใต้ กรุงธนเหนือ รัตนโกสินทร์ บูรพา ศรีนครินทร์ เจ้าพระยา และโซนประเด็น แรงงานนอกระบบ-ชมรมเพื่อนโรคไต-ชุมชนแออัด-ชุมชนใต้สะพาน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรผู้บริโภคและสภาผู้บริโภค เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกโซนและองค์กรผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร รวมถึงองค์กรผู้บริโภคในระดับเขตให้สามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้สภาองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกความร่วมมือและพัฒนานโยบายสาธารณะระหว่างองค์กร

เวทีการประชุมรอบบ่าย เป็นการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในปี 2562 ของแต่ละโซน #องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2540 ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อนโยบาย มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างอิสระ ไม่ถูกบังคับด้วยเงื่อนไขจากฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายการเมือง เสมือนหนึ่งว่าอำนาจการออกกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นของผู้บริโภคเองไม่ได้ผูกขาดอยู่เฉพาะหน่วยงานของรัฐ

องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่หลักๆคือ เป็นหู เป็นตา เป็นปาก เป็นเสียง ให้ผู้บริโภคก่อนถูกเอารัดเอาเปรียบ เปิดเผยชื่อสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภค และเป็นหน่วยสนับสนุนผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

 

 

รายงานข่าวโดย : ณัฐวดี มิ่งชัย เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนกทม. โซนธนบุรีเหนือ

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook