BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล ร่วมกำหนดแผนขับเคลื่อนฟื้นฟูป่า ภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วม

เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยร่วมกำหนดแผนการขับเคลื่อนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งทุนทางทรัพยากรสาธารณะของชุมชนในกรอบคิดชุมชนมีสิทธิปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ร่วม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย 4 ตำบล โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ชุมชนและจัดทำแผนในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและบริหารจัดการป่าชุมชน (ป่าแม่ร่องขุย)

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน มีการนำพื้นที่กรณีตัวอย่างในการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย อำเภอปง จังหวัดพะเยาที่เกิดผลรูปธรรมในจังหวัดพะเยา ซึ่งชุมชนได้จัดการดูแลฟื้นฟู กำหนดกฎระเบียบและใช้ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นที่ป่าชุมชน ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชุมชน โดยเครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่ต้นแบบและร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาป่าชุมชนแม่ร่องขุยภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ร่วมบนพื้นที่ โดยได้วางแผนในการดูแลรักษาและฟื้นฟู การวางกรอบกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่อาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าชุมชนแม่ร่องขุยในอนาคต

 

ภาพ/ข่าวโดย : ประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดพะเยา

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook