BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังผิวน้ำดิน 3 อำเภอ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดึงทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน ทั้ง”ภาคครัวเรือนเกษตรและอุตสาหกรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา” คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดระยอง” วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วม จากภาคส่วนต่างๆ ชุมชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ กว่าร้อยคน

การนำเสนอการขับเคลื่อน กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน เครือข่าย 3 อำเภอ (อำเภอบ้านค่าย อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง)
บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม คือ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำผิวดินทั้ง 3 อำเภอ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ เฝ้าระวัง แหล่งน้ำผิวดิน และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย ประสานทุกภาคส่วนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดิน

แหล่งน้ำตื้นสำคัญ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง หนองน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำตื้นครัวเรือน ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดิน ในเขต 3 อำเภอ ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ใช้ในภาคการเกษตร ใช้ในภาคอุตสาหกรรมสาเหตุหลักที่เป็นต้นเหตุให้น้ำเสื่อมโทรม ในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สารกำจัดสัตรูพืช สารกำจัดวัชพืช การเพาะเลี้ยงปลากระชัง การเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น ในภาคอุตสาหกรรม  ได้แก่ มาจากการปล่อยน้ำเสียลงคลอง  การแอบทิ้งขยะอันตรายริมคลอง การกองเก็บ คัดแยกวัตถุอันตราย  เป็นต้น ภาคชุมชนครัวเรือน ได้แก่ น้ำทิ้งครัวเรือน น้ำทิ้งตลาดสด ร้านอาหาร น้ำทิ้งบ้านจัดสรร รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ ห้องแถว

กิจกรรมกลุ่มปี 61 ร่วมประชุมไตรภาคีแก้ปัญหาน้ำเสียหนองพะวา ประสานงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมปลูกป่า ปล่อยปลา รักษาแหล่งน้ำ จัดอบรมเครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดินร่วมกับเครือข่าย ทสม. สนับสนุนการอบรมโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ภาคเอกชนสวนสุภัทราแลนด์

 

 

ข่าวโดย : สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดระยอง

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook