BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ธรรมนูญสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

หากต้องการให้กติกาชุมชน อย่างเป็นประชาธิปไตยมีชีวิต ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการใช้พื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก ร่วมบริหารจัดการ และสร้างกติการ่วมกัน

ธรรมนูญสุขภาพ หรือกติกาชุมชน คือเครื่องมือหนึ่ง ในการร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นการรวมตัวของคนในชุมชน ทุกองค์กร เครือข่าย ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ประชุมพูดคุย พัฒนาร่วมกัน (มีมาแล้วในอดีต) โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง เกิดการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ผ่านการใช้อริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธคุ้นเคยมาก ให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างสรุปเนื้อหา เรียบเรียงให้เป็นระบบ กระบวนการคือ เป็นการนำกติกาชุมชนที่เป็นฉบับร่าง สู่การทำประชาพิจารณ์ในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้คนจำนวนมากในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสร้างกติกาในชุมชนของตนเอง จากนั้นนำกติกาฉบับร่าง มาเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วจึงนำไปสู่การประกาศใช้ มีพิธีกรรมที่สำคัญ คนในสังคมชุมชน สถาบันได้รับการยอมรับของชุมชน ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง และมีสำนักงานรับผิดชอบขับเคลื่อน ติดตามให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

กติกาชุมชน คนในชุมชนสร้าง คนในชุมชนต้องร่วมกันดูแลรักษา สร้างขึ้นมาให้ง่าย ให้มีหัวใจ มีความปรารถนาที่ดีต่อกัน กติกาชาวบ้านสร้าง ต้องงามและง่าย ทุกคนเข้าใจว่ากติกาสร้างมาเพื่อใช้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เพื่อการเกื้อกูลกันเอง

ข่าวโดย : สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดระยอง

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook