BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW กับขบวนการขับเคลื่อนสังคม เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ ขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีการสร้างความเข้าใจเครือข่ายสื่อสาร 4PW ภาคใต้ ขึ้น เพื่อให้เครือข่ายนักสื่อสารในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งร่วมกันวางยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลง

นายจารึก  ไชยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯภาคใต้ กล่าวถึงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW และขบวนการขับเคลื่อน ไว้ว่า “ทุกคนไม่ได้เป็นสื่อของสช. แต่ทุกคนทำงานพื้นที่และทำสื่อในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว สช.ทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ ก็คือทำเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ช่วงหนึ่งเราทำสมัชชาสุขภาพร่วมกัน ต่อมายุคนี้ผมมาพูดเรื่อง 4PW คือการทำกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา  สมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่ม ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA : Provincial Health Assembly)  เป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” (HIA) ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เน้นสร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนมาใช้เครื่องมือนี้ประเมินผลกระทบล่วงหน้า ก็ได้พบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “CHIA” หรือ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน เพื่อนำไปกำหนดทางเลือกการพัฒนาเชิงนโยบาย การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW มีเรื่องขาขึ้น(พัฒนานโยบาย) ขาเคลื่อน(ขับเคลื่อนนโยบาย) ประเมินผล(ประเมินผลนโยบาย) เช่น สตูลมี ๔ เรื่องขาขึ้นทั้งหมด ได้แก่ เด็กและเยาวชน ชาใส่สี เศรษฐกิจฐานราก การจัดการขยะ  และยะลา ขาขึ้นทั้งหมด ได้แก่ เศรษฐกิจฐานราก พหุวัฒนธรรมเป็นต้น”

การพัฒนานโยบายสาธารณะ(เพื่อสุขภาพ)แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญา 4PW

เครื่องมือสู่นโยบายสาธารณะที่ดี

ในการสื่อสารครั้งนี้เน้นรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายตามความถนัดของเครือข่าย โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้วอย่างเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ เป็นพื้นที่สาธารณธะร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันทุกคนมีสื่อเป็นของตนเอง ทุกเพศ ทุกวัย เครือข่ายมีข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยีน้อยมาก คนทำสื่อในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายร่วมที่ต้องการการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง ๕ ภาค ดังนี้ เป้าหมายระดับพื้นที่ คือ การเสริมพลังคนทำงาน และการเสริมพลังเครือข่าย KPI ในการสื่อสารและเป้าหมายระดับประเทศ การสร้างความเข้าใจ การสื่อสารและขับเคลื่อนประเด็นร่วม 4PW ไปด้วยกัน โดยมีกระบวนการทำงานแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ

 

  1. วางแผน การบูรณาการต้นทุนเครือข่ายตามระดับแต่ละพื้นที่ กำหนดเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร กำหนดทีม กำหนดแนวทาง การรวบรวมข้อมูลร่วมกัน(Mapping)
  2. การสื่อสาร เกิดกองบรรณาธิการมีโซนของความรู้และการสื่อสารไปพร้อมๆกัน โดยมีผู้ชำนาญสื่อสารเกิดการจัดการเนื้อหาโดยเป็นคนในพื้นที่และก็สื่อสารไปด้วยกัน สร้างกระแสและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่มีประเด็น 4PW เป็นตัวตั้งจะได้มีธงร่วมกัน

 

ทั้งนี้  วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข   ผู้ประสานงานเวที ได้กล่าวเสริมว่า “เวทีนี้เราจะมาร่วมกำหนดวิธีการทำงานร่วมกันบทบาทการขยับก้าวสื่อสาร 4PW ไปด้วยกัน จากวันที่ประชุมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่า ภาคใต้มีต้นทุนมากที่สุด ดังนั้นเวทีภาคใต้จึงเป็นในลักษณะการเพิ่มเครือข่ายขยายออกไป การทำงานของทีมแบ่งเป็น ๓ ขา

 

คุณอานนท์  มีศรี เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ กล่าวว่า “กลุ่มไลน์กองบก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เป็นช่องทางการสื่อสารเพิ่มเครือข่ายและติดตามความเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่ง ที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ หนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีมีรายการกินอิ่ม นอนอุ่น รายการวิทยุ ๗ จังหวัด ๘สถานี ไม่ครอบคลุมทั้ง ๑๔ จังหวัด สุขภาวะแต่ละจังหวัดมีประเด็นขับเคลื่อนแตกต่างกัน สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องของพหุวัฒนธรม จังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวและพลังงาน จังหวัดกระบี่และตรังเป็นเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีเคลื่อนในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเด็กและเยาวชนเราลองขับเคลื่อนประเด็นร่วม ๔ ประเด็นใหญ่ๆ ๗ จังหวัด โดยใช้วาระสร้างสุขของคนภาคใต้มาเป็นตัวกลาง ในการร่วมพูดคุย หลังจากนั้นเราก็มีการผลิตสารคดีสั้นๆที่เป็นประเด็นเด่นๆของแต่ละพื้นที่ ที่รูปแบบขสารคดีเชิงรณรงค์ เพื่อมุ่งไปสู่เรื่องสุขภาวะภาคใต้ ผลิตโดยทีมสื่อสร้างสุขภาคใต้”

..ยะห์  อาลี  เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ กล่าวว่า “ปีที่แล้วเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้ได้ผลิตรายการวิทยุ “เปลี่ยนสุขภาวะภาคใต้เราเชื่อมโยง ๕ จังหวัดชายแดนใต้” เนื้อหาเป็นเรื่องของคนในพื้นที่ต้องการ ได้แก่ อนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่อยู่ในท้องจนตลอดลูก การดูแลลูก อาหาร ยาเสพติด บำบัดรักษาโดยศาสนาไม่ออกนอกพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ น้ำท่วมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังน้ำท่วม กระบวนการสร้างสันติภาพสู่สุขภาวะได้อย่างไร จากความรุนแรงไม่สงบทำให้ประชาชนมีสภาพจิตใจไม่ดี เราจึงต้องทำให้คนมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้เรามีผลิตสารคดีหนึ่งตอน “มัสยิดต้นแบบ ชุมชนมีส่วนร่วม” มัสยิดเป็นบ้านของพระเจ้า ต้องสะอาด บางมัสยิดไม่สะอาด จึงต้องมีมัสยิดสะอาดเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับมัสยิดอื่นๆ พอออกอากาศลงยูทูปได้รับความสนใจมาก ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลมัสยิด สิ่งแวดล้อม ดูแลสุขภาพคนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สะอาด มีดอกไม้และสมุนไพร ก็ทำให้คนมาดูและนำไปปรับปรุงมัสยิดของตนเอง”

คุณสเตฟานี เจะแม   สื่อมวลชนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า อสม.และทำงานขับเคลื่อนร่วมกับสื่อ การทำงานของเราทำด้วยใจจริงๆ ทำเรื่องวัยรุ่นสุขภาวะ ท้องก่อนแต่ง ปรับความเป็นอยู่ของวัยรุ่น จัดอบรมให้กับพ่อแม่วัยรุ่นที่เป็นวัยเสี่ยง และหวังว่าโครงการที่เราจะทำร่วมกันบรรลุผล พ่อแม่เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้เพิ่มขึ้น อยากเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ทั่วถึงสำหรับคนที่ไม่มี”

นายสนั่น  กลับดี   เครือข่ายสื่อสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ กล่าวว่าเรามีงานสื่อสารต่ออีกสำหรับงานกินอิ่ม นอนอุ่น ผู้ฟังที่เคยฟังหรือผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของพวกเราทั้งนั้น ชุมพรมีเรื่องที่เด่นๆคือ อาหารปลอดภัยใช้ชื่อว่า เกษตรสุขภาวะ โรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมัน ล้วนมาจากอาหาร ชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่าอาหารปลอดภัยคืออะไร กระบวนการทำให้ตัวเองสุขภาพดีต้องทำอะไรบ้าง ต้องมีอะไร ตอนนี้ชุมพรมีค่านิยมที่เห็นชัดเลยคือ ชุมพรมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์พันธุกรรม การรักษาพันธุ์ข้าว การทำงานวิจัยเป็นเรื่องราวที่คนชุมพรให้ความสนใจ”

สุดท้าย นายจารึก  ไชยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯภาคใต้ ได้กล่าวถึงบทสรุปและก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนประเด็น 4PW ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ว่า “การให้ทุกคนเป็นสื่อของพื้นที่ตนเอง ไม่ได้เพียงเป็นสื่อของสช. แต่เป็นไปในทิศทางที่ว่าทำอย่างไรให้สื่อในพื้นที่ จังหวัดและภาค ใช้4PWเคลื่อนงานในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว หลายท่านเข้าไม่ถึง 4PW ก็ต้องมีการเชื่อมโยงกัน เครือข่าย 4PWในจังหวัดเชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อจังหวัดมองเป็นภาพในอนาคต สำหรับการตั้งกองบก.สื่อสร้างสุขจะมีกองบก.กลางสื่อสร้างสุขภาคใต้ที่ไม่ได้เป็นสื่อของสช.เพียงอย่างเดียว ถ้าภาพเราชัดขึ้นเราก็จะได้ทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ในส่วนของประเด็นร่วมเราอาจจะเลือกสัก ๑ ประเด็น หรือ ๓ ประเด็นก็ได้ในการขับเคลื่อน 4PW ร่วมกัน”

และในเดือนตุลาคมเป็นการรายงานความคืบหน้า เครือข่ายนัดเจอกันเป็นครั้งที่ ๒ และในเดือนพฤศจิกายนเครือข่ายนัดเจอกันเป็นครั้งที่ ๓ ดังภาพ(ร่าง)จังหวะก้าวพี่น้องสื่อสร้างสุขภาคใต้

นิภาภรณ์ แสงสว่าง

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook