BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

สื่อสานพลัง 4PW Movement ภาคเหนือวางแผนกระจายพื้นที่สื่อสาร แบบมีจุดร่วมเน้นใช้ทุนทักษะ-ช่องทางเดิมที่มี แต่ใช้เฟซบุ๊กเป็นฐานกระจายข่าวร่วม 17 จว.

บทบาทของสื่อนับวันจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสัมผัสได้ใกล้ตัวทั้งเสริฟที่หน้าจอทีวีจนกระทั่ง ทะลุเข้าไปในที่นอน ด้วยความสำคัญลำดับต้นเช่นนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้เห็นความสำคัญของจังหวะการสื่อสาร ผลักดันให้เกิดเครือข่ายการสื่อสาร การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่อขยายข่ายการรับรู้ให้มากขึ้นในหลากหลายบริบทที่เหมาะสม

ภายใต้ลักษณะการขับเคลื่อนงานสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภาคเหนือ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดพิษณุโลกก็เช่นกัน เป็นเวทีที่มุ่งรวมกลุ่มคนที่สนใจขับเคลื่อนกระบวนการสื่อสาร หลากรูปแบบทั้ง On air, Online,  On ground เข้ามาเป็นองคาพยพสื่อนโยบายสารธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คอยหนุนเสริมกระบวนการคิด การรวมตัว และผลิตนโยบายสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาคีที่เข้าร่วม ล้วนเป็นตัวแทนจากแกนนำจังหวัดต่างๆ ที่เข้ามาให้ข้อมูลสถานการณ์การสื่อสาร และออกแบบทิศทางต่อจากนี้ 5 ปีการสื่อสารนโยบายสาธารณะว่าจะเดินหน้าไปอย่างไร

ในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณวิสุทธิ์   บุญญะโสภิต รอง ผอ.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ขยายภาพความสำคัญของการเป็นนักสื่อสาร และสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อย้อนให้เป็นถึงร่องรอยที่เกิดขึ้น บทบาทของตัวเรา ตลอดจน จุดเน้นของการขับเคลื่อนประเด็นงานทางนโยบาย ซึ่งแท้จริงแล้วการทำงานทางสังคมของเครือข่าย กลุ่ม องค์กรต่างๆ ดำเนินการอยู่เป็นประจำ แต่คณะของเราจะทำให้เกิดการรับรู้อย่างมีพลัง

3 เครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารด้านนโยบายสาธารณะ จึงมีจุดเน้นอยู่ที่ 1)ด้านสุขภาพ หรือ สุขภาวะ ตามนิยามของ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2550 ซึ่งสัมพันธ์ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา 2)ด้านนโยบายสาธารณะ ทั้งทางตรงแบบรัฐสั่งการ ทางการเจรจาต่อรอง คือการทางบริหาร การเมือง แบบถกแถลงหรือแบบปรึกษาหรือ เช่นการจัดทำประชาพิจารณ์ หรือการผลิตธรรมนูญสุขภาพ ก็ล้วนเป็นการร่วมถกแถลงแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดหลักการร่วมกัน และแบบผสมผสาน ซึ่งเปรียบเสมือนศิลปะที่จะต้องปรับประยุกต์ให้นโยบายขับเคลื่อนได้ เช่นเดียวกับที่หลายองค์กรได้ดำเนินการอยู่ และส่วนสุดท้าย 3)ด้านการสื่อสาร ดังเช่น เดวิด เบอร์โล (1960) ได้อธิบายทิศทางของการสื่อสารไว้ว่าต้องมี ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร ซึ่งเวทีวันนี้มีทั้งผู้สื่อสาร บางท่านก็มีช่องทางของตนเอง ฉะนั้นเป้าหมายของการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะโดยบทบาทสื่อจึงน่าจะมุ่งไปที่ สาร (content) เพื่อทุกวันนี้ช่องทางที่เข้าถึงง่ายที่สุดก็คือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีข่าวให้เราได้รับรู้ตลอดเวลา

คุณบัณฑิต มั่นคง ผู้ประสานงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ (สช.) เสริมบทบาทการทำงานของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติใน 18 จังหวัดภาคเหนือ ที่ทำงานร่วมกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง 3 เขต โดยกระบวนการ 4PW คือ การมีส่วนร่วม (Participatory) ความเป็นสาธารณะ (Public) หลักคิด นโยบาย (Policy) กระบวนการ (Process)  บนพื้นฐานความรู้หรือปัญญา (Wisdom) ซึ่งกระบวนนโยบายสาธารณะนี้ มีสถานการณ์ขับเคลื่อน ขาขึ้นนโยบายคือการผลิต  ขาเคลื่อนคือการนำไปปฏิบัติใช้  ขาประเมินหรือขาทบทวนเพื่อตรวจสอบความต้องการ พัฒนาการของนโยบายสาธารณะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่สูงสุด

ด้านการพัฒนากลไกนอกจากเครื่องมือตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ที่เน้นกระบวนการ 4PW ซึ่งรวมทั้งสมัชชาสุขภาพ   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ EHIA กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ยังได้ยกระดับเครือข่าย กลไกทีม 5 พลัง ซึ่งประกอบด้วย นักยุทธศาสตร์ นักวิชาการ นักประสานงาน นักจัดการ นักสื่อสาร ที่จะคอยขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทั้งในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และระดับภาค จนไปบรรจบที่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปลายปีนี้

ทั้งนี้ การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระดับภาคเหนือพบว่า บริบทการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะมีความหลากหลาย ซับซ้อนแตกต่างกันตามเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยรูปแบบการสื่อสารก็มีความหลากหลายบางพื้นที่สามารถสื่อสารอย่างเสียงตามสายได้สะดวก ทั่วถึง บางพื้นที่เหมาะสมสำหรับการใช้สื่อออนไลน์ หรือบางแห่งก็ยังเข้าถึงโดยวิทยุชมชน แต่สุดท้ายสิ่งที่ทุกจังหวัด และทุกภาคีเห็นร่วมกันว่าควรช่วยกันจัดการคือ เฟสบุ๊คกลุ่มของ “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” ซึ่งเป็นกลุ่มกลางในการสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการการขับเคลื่อนของเครือข่ายนโยบายสาธารณะภาคเหนือ

โดยสรุปได้มีการก่อตัวของทีมสื่อสารภาคเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเวที ความเคลื่อนไหว กิจกรรม โดยมีช่องทางสื่อสารหลักของภาคเหนือเป็นเพจเฟซบุ๊ก “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” และใช้โปรแกรม massenger (กล่องข้อความในเฟซบุ๊ก) เป็นพื้นที่ส่งข่าวให้ทุกคนในกลุ่มรับทราบความเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ โดยพัฒนาเพื่อเป็นกล่องข่าวสารกลาง สำหรับการสื่อสารร่วมกัน และสมาชิกในกลุ่มที่มีสื่อของตนเอง จะจำข่าวสารที่ได้จากกล่องข้อความนี้ไปเผยแพร่ต่อ รวมถึงสื่อส่วนกลางของ สช. จะนำไปเผยแพร่ต่อในเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่” และเว็บไซต์ samatcha.org พร้อมกันนั้นยัง ได้เสนอแผนงานการขับเคลื่อนกิจกรรม ในระยะ 5 ปี และภาพฝัน 20 ปี อนาคตสื่อนโยบายสาธารณะ ซึ่งต้องทลายกรอบของแหล่งทุน  แต่มุ่งสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook