BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

ส่องความเคลื่อนไหว  กลุ่มสื่อสารภาคเหนือ ผ่านเฟซบุ๊ก “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” คึกคัก…ม่วนใจ๋แต๊ว่า

นับจากวันที่ 3 กันยายน 60 ความเคลื่อนไหวของการสื่อสารด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านเครื่องมือกลุ่มเฟสบุ๊ค “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” ก็เริ่มคึกคักขึ้นตามลำดับ ซึ่งเดิม กลุ่มนี้เป็นเสมือนพื้นที่รวบรวมผลงานจนกระทั่งมีแนวทางร่วมกันเพื่อเป็นช่องทางสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาค 18 จังหวัดต่างเห็นพ้องกัน

ความก้าวหน้าในการสื่อสารเติบโตขึ้นตามลำดับทั้งการสื่อสารด้วยภาพจากพี่ตู่ ประดิษฐ์  เลี้ยงอยู่ ที่เก็บภาพบรรยากาศต่างๆ พร้อมเนื้อหากระชับพอเข้าใจ ในการสื่อสารถึงความเคลื่อนไหวจากพื้นที่ประชุมสาธารณะต่างๆ ที่ได้เข้าร่วม การ Live Streaming ภายในกลุ่มของทีมศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ หรือการ Post กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการสร้างการรับรู้ที่สำคัญที่ให้ภาคีเครือข่าย เห็นหน้างานของพี่น้องที่ทำงานอยู่ในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน เป็นเสมือน โซ่ข้อกลางที่ทำให้แต่ละจังหวัดเท่าทันพัฒนาการ ส่วนไหนขาดก็สามารถศึกษาแบบและเติมได้ ส่วนใดมากก็แบ่งปัน  จะเห็นได้จากการตอบรับของแต่ละประเด็นที่นำเสนอผ่านกรุ๊ปเฟสบุ๊ค อาทิ การประชุมวิชาการภาค  การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน จนถึงการประชุมเพื่อจัดทำชุดความรู้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จากจังหวัดสุโขทัย

ทำให้เห็นได้ว่า บทบาทของสื่อ Online หรือสื่อทางเลือกถูกยกระดับให้เป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งต่อความสำเร็จของเพื่อน 18 จังหวัดให้ได้รับการรับรู้ให้เท่าถึงกันมากขึ้น เป็นเสมือนกล่องข่าว เป็นห้องเก็บเนื้อหา เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ค่อยเติมเต็มข้อมูลจากหลากหลายงานที่มุ่งผลิตนโยบายสาธารณะ หรือ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยไม่แบ่งแยกกลุ่ม องค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามจังหวัด ข้ามภาค และสร้างพลังการรับรู้ให้มากขึ้นต่อตนเองและสังคม

Check Also

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับเขต

เวทีสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เครือข่าย ทุกช่วงวัย อาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรที่มั่งคั่ง จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 2 ร่วมกับ คณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook