BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 17 จังหวัด ภาคเหนือ วางแนวทางการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อน 4PW สื่อสานพลัง ทั้งระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และระดับภาค

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมเวทีประชุม “สร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร 4PW ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยคุณวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้กล่าวชี้แจงนโยบายสาธารณะฯ 4PW ตามด้วยคุณ บัณฑิต มั่นคง ผู้ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 4PW (สช.)ภาคเหนือ ได้กล่าวถึงกลไกและประเด็นร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา 4PW ของภาคเหนือต่อเนื่อง  ตลอด 3 ปี (2560-2562)

บรรยากาศวันแรก เริ่มเข้าสู่กระบวนการจับเข่าคุย นำโดยคุณ วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข ผู้ประสานงานเวที โดยกระบวนการ “จับเข่าคุย” แลกเปลี่ยนทำความรู้จักกัน พูดคุยถึงสิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ และประสบการณ์การใช้สื่อที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันในเวที กระบวนการ “จับเข่าคุย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเห็นต้นทุนด้านสื่อสารที่เครือข่ายมี รวมไปถึงประเด็นขับเคลื่อนของแต่ละจังหวัด จากนั้นต่อด้วยกระบวนการระดมสมองแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ 4PW

กำหนดการเวทีประชุมวันที่สอง เริ่มกระบวนการ “ทบทวนบทบาทสื่อต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” พร้อมทั้งได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์เป้าหมายระยะสั้น 1-4 เดือน (สิงหาคม – พฤศจิกายน)  และเป้าหมายระยะยาวในการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 5 ปี  และ ตามเขตสุขภาพ 3 เขต

จากกระบวนการ เครือข่ายได้ข้อสรุปแนวทาง บทบาท และประเด็นร่วม มาเป็น “จังหวะก้าวของภาคเหนือ” ดังนี้ ภาคเหนือเขตสุขภาพ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน)  ประเด็นสื่อสารร่วม คือ อาหารปลอดภัย โดยคุณ ประดิษฐ์ เลี้ยงอยู่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเขต 1 กล่าวว่า “ประเด็นมีอยู่มาย เช่น สิทธิที่ดินทำกิน ช่วงวัย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ชาติพันธุ์ ฯลฯ แต่ประเด็นร้อยรัดจริงๆคือ ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร เพราะเกี่ยวเนื่องตั้งแต่เรื่องของการจัดการทรัพยากร การจัดการระบบเกษตร การจัดการสิทธิ์ของสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การส่งผลกระทบต่อกลุ่มวัยต่าง” สำหรับแผนระยะยาว 5 ปีนั้น เครือข่ายต้องการสร้างฐานข้อมูลของนักสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารต่างๆที่เกิดขึ้นใน 8 จังหวัดภาคเหนือ การสร้างกระแสเกิดขึ้นจากข้อเสนอของคนในพื้นที่ เพื่อผลักดันไปสู่นโยบายสาธารณะพื้นที่เขต 1 เกิดเวทีระดับภาคอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพการทำสื่ออย่างต่อเนื่อง และการขับเคลื่อนเวทีออนไลน์ระดับเขต

จังหวะก้าวของภาคเหนือเขตสุขภาพ 2 (พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตาก และ สุโขทัย) เป้าหมายระยะสั้น 4 เดือนแรก เริ่มจากการสืบค้นหาคนทำสื่อ สร้างฐานข้อมูล เปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือสื่อในพื้นที่ ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อเปิดเวทีให้สื่อมีส่วนร่วม ชักชวนเพื่อนที่ทำสื่อเข้าร่วม เกิดแผนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมเครือข่ายสื่อประชารัฐร่วมด้วย เป้าหมายระยะยาวคือ เกิดศูนย์ 4PW  เครือข่ายมีศักยภาพมากขึ้น เกิดชุดความรู้ และนักสื่อสารกระจายตัวเต็มทั่วพื้นที่

จังหวะก้าวของภาคเหนือเขตสุขภาพ 3 (พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท) มีเป้าหมายระยะสั้น 4 เดือน เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น พัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ แผนสื่อสารสุขภาพ 5 ปี (2561-2565) มุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายภาค นักสื่อสารทั้งระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยในแผน 4 ปีแรก เริ่มที่ปี ๒๕๖๑ นำผลงานสื่อนำกลับไปที่ชุมชนอีกครั้ง เพื่อไปจัดกิจกรรมเล็กๆ และจะค้นหานักสื่อสารในชุมชนเพื่อมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งในรูปแบบคลิป รูปภาพ บทความและ งานเขียนเรื่องราวของต้นแบบทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต่อในปี 2562 – 2563 เกิดการสร้างนวัตกรรมสื่อในรูปแบบใหม่ “การหลอมรวมสื่อ” ค้นหาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเข้าไปทำการสื่อสารกับพื้นที่ต้นแบบมากขึ้น ทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสื่อและเรื่องอื่นๆ เชื่อมโยงศูนย์ต่างๆ ในการกระจายข่าวเรื่องสุขภาพ ปี 2564 เกิดการจัดการความรู้ที่ได้ทำมาจากการทำงานในระยะ 4 ปี ออกมาในรูปแบบของงานวิจัย  เพื่อทราบถึงประสิทธิผลในการทำงานสื่อสาร รวมถึงปัญหาอุปสรรค และการพัฒนาต่อยอด นอกจากนี้ทำแหล่งผลิตสื่อระดับเขต หนุนพื้นที่ในแต่ละจังหวัด นำไปสู่ระดับภาค และประเทศ และสุดท้ายในปี 2565 มุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อทั่วประเทศและทั่วโลก

นอกจากการทำงานในระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ แล้วเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ได้มีการออกแบบช่องทางการสื่อสารร่วมกันในระดับภาค โดยเบื้องต้นได้ทำการเปิดใช้แมสเซนเจอร์ (Messenger) ชื่อ “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” เป็นตะกร้ากลางในการสื่อสารร่วมกัน และใช้เพจเฟซบุ๊ก “สังคมสุขภาวะภาคเหนือ” เป็นพื้นที่กระจายข่าวสาร และเผยแพร่ผลงาน ความเคลื่อนสู่สาธารณะ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกภาคได้ที่ เพจ “สมัชชาพื้นที่” https://www.facebook.com/areahppnet/  และเว็บไซต์ samatcha.org อีกด้วย

Check Also

“นักสื่อสารสุขภาวะภูมิภาค” ผนึกกำลัง เปิดพื้นที่สื่อสาร การขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ

  เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับภาคเหนือ ภาคอีสาน ...

แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
AreaHpp Facebook